Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fossilbränslefritt Kronoberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fossilbränslefritt Kronoberg"— Presentationens avskrift:

1 Fossilbränslefritt Kronoberg
-fokus transporter

2 Mål för fossilbränslefria transporter
Fossilbränslefritt 2030 Användningen av fossila bränslen inom Kronobergs län har upphört 2030. Fossil koldioxid från trafiken Utsläppen av fossil koldioxid från trafik och arbetsfordon har år 2020 minskat med 35 %, jämfört med 1990 års utsläpp. Totalt 11 regionala miljömål för Begränsad klimatpåverkan varav ovanstående fyra exempel har direkt koppling till detta projekt om fossilbränslefria transporter. Finns även ett mål i regionala utvecklingsstrategin (RUS 2025) som innefattar en övergång till fossilbränsle transporter. Drygt hälften av klimatpåverkande utsläppen i länet kommer från transporter Förnyelsebara fordonsbränslen Förnyelsebara fordonsbränslen utgör minst 30 % inom vägtransporter år 2020 i Kronobergs län Förnyelsebara drivmedel i Kollektivtrafiken Kollektivtrafiken i Kronobergs län är fossilbränslefri år 2020. Klimatpåverkan ska minska (RUS 2025) Mellan ska minskningen av klimatpåverkande utsläpp i länet vara den största i riket

3 Hur går det? ” Förnyelsebara fordonsbränslen utgör minst 30 % inom vägtransporter år 2020 i Kronobergs län” och ”Användningen av fossila bränslen inom Kronobergs län har upphört 2030” 30% förnyelsebart till 2020: År 2013 utgjorde förnyelsebara fordonsbränslen cirka 9 procent inom vägtransporter (vilket var de senast tillgängliga data i november 2016). År 2010 var motsvarande siffra cirka 6 procent. Trenden för användning av fossilfria fordonsbränslen går åt rätt håll men inte tillräckligt snabbt. Med nuvarande ökning (cirka 1 procents ökning per år) kommer målet att nås tidigast år 2035

4 Hur går det? ” Mellan ska minskningen av klimatpåverkande utsläpp i länet vara den största i riket” Klimatpåverkande utsläppen har minskat med 32% mellan Nionde största minskningen i relation till övriga län Bedöms som svårt att nå målet till 2025: beror dels på att andra län har haft en kraftigare minskning men också på att minskningen inom transporter går relativt långsamt.

5 Strategi – vi måste genomföra fler åtgärder
Företag, organisationer och enskilda medborgare ska engageras för att vidta åtgärder, anpassade efter var och ens förutsättningar och resurser. Hur ska vi nå målen? Avgörande för om målet om fossilbränslefritt län kan nås är att betydligt fler åtgärder genomförs. Fler aktörer krävs för att genomföra åtgärderna i beslutade program. Vår roll är att underlätta och engagera till handling. Ett sätt är att ta fram regionala åtgärdsprogram, som ger förslag på angelägna åtgärder i länet. Fokus på samarbete!

6 Åtgärdsprogram för miljömålen 2020
Fyra temaområden - Hälsa i miljöarbetet - Det hållbara landskapet - Klimat och energi - Hållbar konsumtion I Kronobergs län har vi valt att ta ett helhetsgrepp för miljömålen och därmed har vi inte en separat klimatstrategi. Åtgärder för att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan finns ffa inom temaområdena Klimat och Energi samt Hållbar konsumtion. Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer därför att ha en avgörande betydelse i arbetet för att nå flera av miljökvalitetsmålen. Insatser för fossilbränslefria transporter

7 Exempel på åtgärder tema Klimat och Energi
Här är några exempel från åtgärdsprogrammet tema Klimat och energi som fokuserar på hållbara transporter. Att skapa förutsättningar för en fossilbränslefri fordonsflotta inbegriper flera olika områden såsom upphandling, strategiska dokument etc. som underlättar att göra dessa val. Projektet Fossilbränslefria transporter är därmed ett mycket bra sätt att genomföra åtgärdsprogrammet och nå våra regionala mål inom klimat och energi.

8 Exempel på åtgärder tema Hållbar konsumtion
Här är några exempel från åtgärdsprogrammet tema Hållbar konsumtion som fokuserar på hållbara transporter. Beteendeförändringar är en viktig del Projektet Fossilbränslefria transporter är därmed ett mycket bra sätt att genomföra åtgärdsprogrammet och nå våra regionala mål inom klimat och energi.

9 Exempel på åtgärder regional utvecklingsstrategi Kronobergs län 2025
Se tidigare nämnda mål från RUS om att minska klimatpåverkande utsläpp. Stöd för projektet finns därmed även i regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025

10


Ladda ner ppt "Fossilbränslefritt Kronoberg"

Liknande presentationer


Google-annonser