Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till upplägg (denna sida behöver inte vara med sen)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till upplägg (denna sida behöver inte vara med sen)"— Presentationens avskrift:

1 Förslag till upplägg (denna sida behöver inte vara med sen)
Lite bakgrund Nuläge (sammanfattningen från nulägesanalysen) Koppling till VA-policy om det finns, dagvattenpolicy Strategiskt behov Prioriteringsprinciper Först måstegrejer Sen prio enligt riskanalys Karta med de områden där mest åtgärder ligger i pipen (visa på karta så det blir konkret) Hur mycket pengar blir det – vilken takt blir det? Taxepåverkan

2 Informations/beslutsärende: Förnyelseplan i xxx kommun
Att få planen förankrad Syfte med ppt Att informera om planen Att besluta om att anta planen (nästa möte)

3 Bakgrund Systematisk genomgång av Nuläge Strategiskt behov
Resultat av Hållbarhetsindex Analys av VA-ledningsnätets status (driftstörningar och förnyelse) Analys av dagens hydrauliska kapacitet Bedömningar av behov utifrån ett förändrat klimat Bedömningar av behov utifrån förändringar i bebyggelse och infrastruktur. Strategiskt behov Målsättningar Prioriteringsprinciper Behov av investeringsmedel och resurser

4 Nuläge – våra utmaningar
Redundans i systemet – vi får inte fram vatten om ledningen ut från vattenverket går sönder Avloppsreningsverket får för mycket vatten och klarar inte kraven – vi måste minska mängden vatten som läcker in i spillvattenledningarna Förnyelsetakten är för låg Infoga resultatet av den samlade bilden enligt kap 2 – exempel ovan Hållbarhetsindex kan användas också om nämnd/styrelse är förtrogna med det

5 1. Redundans i systemet [infoga principkarta med huvudledningarna så man kan förklara vad som händer]

6 2. Tillskottsvatten [infoga karta över var ni misstänker det kommer in, vad det ger problem nånstans]

7 Vi har för låg förnyelsetakt
Kan vara lite för svårläst för en politisk nämnd med både km och % i samma bild. Helst när linjerna inte sammanfaller, eftersom nätet hel tiden byggs ut så ökar % mindre än km. Anpassa i så fall VAD VI BÖR GÖRA VAD VI GÖR

8 Koppling till andra strategiska dokument
Vi tittar på det befintliga nätet och har bara med utbyggnad som är planerad Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus

9 Strategiskt behov

10 Ledningsnätets utbyggnad

11 Ledningsnätets utbyggnad

12 Behov vatten Denna bild är rakt ifrån Excelfilen strategiskt behov. Bättre at göra en egen bils som rimmar helt med bild 7. Samma layout och visar km per år istället samt eventuellt %.

13 Behov avlopp (km/10 år) Denna bild är rakt ifrån Excelfilen strategist behov. Bättre at göra en egen bils som rimmar helt med bild 7. Samma layout och visar km per år istället samt eventuellt %.

14 Målsättningar Värst drabbad kund/brukare ska inte drabbas oftare än vart 3e år av en vattenstörning (vattenläcka, vattenkvalitet) Ledningar med stora konsekvenser ska aldrig ha driftstörningar Våra kunder/brukare ska inte drabbas av källaröversvämning Vi ska halvera våra direktutsläpp av avloppsvatten till känsliga recipienter

15 Prioriteringsprinciper
Prioritet 1: Projekt som måste göras (myndighetsbeslut) PRIO 2: GÖR! PRIO 3: PASSA PÅ? HÅLL KOLL!

16 Riskbaserat angreppssätt
Målsättningarna påverkar var i rutsystemet ett projekt hamnar Sträckor med brukare som drabbade ofta prioriteras

17 Prioriteringsprinciper
Prioriteringsprinciperna ger att de största utmaningarna är Tillskottsvatten spillvattennätet (Prio 1: klara krav) Redundans vattenledningsnätet (Prio 2) Ledningsnätens allmänna status (Prio 2 och 3)

18 Områden med mest behov [Infoga karta så det blir konkret var i kommunen/V.O. som det behövs mest]

19 Behov av utredningar Uppdatera kartan med material och ålder
Fördjupad kartläggning av konsekvensledningar Ta fram kontrollprogram för konsekvensledningar

20 Kostnader och resurser
Vad kostar det? Kostnader och resurser

21 Kostnader 2018-2030 (Mkr) 2031-2040 (Mkr) 2041-2050 (Mkr)
(Mkr) (Mkr) (Mkr) Vattenledningsnätet 356 315 291 Spillvattenförande nätet 388 338 312 Dagvattenätet 217 188 174 Totalt 961 841 776 Totalt per år 74 84 78 Påverkan på taxa Xx% per år

22 Resurser 1 upphandlare 1 planeringsingenjör 1 utredare 1 GIS-ingenjör
1 byggkontrollant Ca 4 milj kr /år

23 Förslag till beslut Beslut om inriktning och behov av investeringsnivåer Beslut om investeringsramar, enskilda projekt och taxa ska inte tas här utan tas senare Planen är inriktningsbeslut


Ladda ner ppt "Förslag till upplägg (denna sida behöver inte vara med sen)"

Liknande presentationer


Google-annonser