Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrmodell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrmodell."— Presentationens avskrift:

1 Styrmodell

2 För vem och varför har vi en styrmodell?
så att alla i hela organisationen arbetar för att nå gemensamma mål. säkerställa att våra kommuninvånare och de som nyttjar kommunens service ska få en service av hög kvalitet och att kommunen använder sina resurser på bästa sätt säkra att vi följer de lagkrav som finns när det gäller dokumentation, uppföljning och styrning Varför är det viktigt med att vi har en styrmodell som vi alla i organisationen känner till? Tanken med en styrmodell är att hela organisationen går åt samma håll. Oavsett vilken verksamhet vi arbetar i, eller vad vår huvudsakliga uppgift är mitt dagliga arbete ska alla delarna tillsammans ta oss närmare våra gemensamma mål. Tack vare att vi arbetar mot gemensamma mål och på likvärdigt sätt (planerar, genomför, följer upp och justerar) så ökar möjligheterna att säkerställa att våra kommuninvånare och de vi är till för också får en service av hög kvalitet. Dessutom ökar möjligheterna att vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt. Tack vare att vi följer en styrmodell och de steg som finns kring dokumentation och uppföljning så säkrar vi också att vi följer lagkrav som finns kring dokumentation, uppföljning och styrning.

3 Varför en ny styrmodell?
Färre mål och de som vi har ska vara av utvecklingskaraktär Ökad dialog kring övergripande utvecklingsmål Tydliggöra det som skapar kvalitet i verksamheten för att kunna fokusera på att bibehålla detta Den styrmodell vi har idag har ungefär ett år på nacken. Det är nytt i styrmodellssammanhang. Vi valde att byta styrmodell för att få färre mål ner till varje enskild verksamhet och att de mål vi har ska vara av utvecklingskaraktär och vi ville öka samtalen kring de övergripande målen. Vi tyckte inte att den gamla styrmodellen tydliggjorde på ett tillräckligt bra sätt vad som FAKTISKT skapar kvalitet i det dagliga arbetet, därför ville vi ha en styrmodell som lyfter fram faktorer som skapar kvalitet i varje verksamhet.

4 Den kommunövergripande visionen
Vi växer för en hållbar framtid!

5 Analysera, justera och fastställa
Verksamhets-översikt Års- och delårs-rapport Följa upp kvalitet och resultat Grunduppdrag, Förhållningssätt och Vision Utvecklingsmål Uppdrag Kritiska kvalitetsfaktorer Planera kvalitet och mål Genomförande plan med budget Aktiviteter Indikatorer Verksamhet Säkerställa genomförandet Löpande avstämningar

6 Analysera, justera och fastställa
Planera kvalitet och mål Genomförande plan med budget Års- och delårs-rapport Följa upp resultat Analysera, justera och fastställa Säkerställa genomförandet Löpande avstämningar Verksamhets-översikt

7 A C P D Förbättringshjulet Följa upp Planera Genomföra
Analysera, justera och fastställa P D C A Följa upp Planera Genomföra

8 Kommunövergripande utvecklingsmål
Det finns fyra övergripande utvecklingsmål Dessa mål är vida i sin skrivning och kan ses som strategiinriktningar för att ta oss framåt mot vår vision Arbetet med de kommunövergripande utvecklingsmålen styrs av kommunens chefsgrupp

9 Så här har vi arbetat med de övergripande utvecklingsmålen
Varje övergripande utvecklingsmål har en styrgrupp representanter från chefsgruppen och en representant från Utvecklingsavdelningen I styrgruppen finns en ordförande och en projektledare Arbetet med de övergripande utvecklings-målen har utgått från projektstyrnings-modellens steg

10 Övergripande utvecklingsmål
Falkenberg ska bli mer inkluderande Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen Den ekologiska hållbarheten ska öka

11 Övergripande Kritiska kvalitetsfaktorer
God kvalitet för en hållbar tillväxt Ekologisk hållbarhet Folkhälsa och trygghet Inkludering och inflytande Boende Infrastruktur Arbetsmarknad och näringsliv Fritid Utbildningsnivå Kommunikation God kvalitet i en effektiv och hållbar organisation God ekonomisk hushållning Kommunen som arbetsplats Service, bemötande och samverkan

12 Så här har vi arbetat med de övergripande kritiska kvalitetsfaktorerna
Omvärldsanalys för varje kvalitetsfaktor Indikatorer för att mäta resultatet för varje kvalitetsfaktor

13

14

15 Grunduppdrag, vision, förhållningssätt
En övergripande vision finns; Vi växer för en hållbar framtid och till den en beskrivande text. MEN dessutom olika både visioner och förhållningssätt på förvaltningarna. Inventering är på gång

16

17 Utvecklingsmål Varje nämnd arbetar fram utvecklingsmål för sin verksamhet för att nå visionen Antalet anpassas efter behov, men bör inte vara för få men inte heller för många (gärna 3 – 5) Utvecklingsmålen ska tidsmässigt vara möjliga att uppnå inom en mandatperiod Utvecklingsmålen ska bidra till att skapa en verksamhet av hög kvalitet i framtiden Till dessa mål arbetas aktiviteter och indikatorer fram.

18

19 Uppdrag Direkta uppdrag kommer från nämnden, förvaltningschef eller från verksamhetschef Drivs, redovisas och följs upp som aktiviteter Kan handla om t.ex införande av policy, riktlinjer, en utredning eller nya arbetssätt

20

21 Kritiska kvalitetsfaktorer
Verksamheten har identifierat faktorer som är viktiga för att skapa en verksamhet av hög kvalitet, s.k. Kritiska kvalitetsfaktorer (KKF) handlar om den löpande verksamheten som alltid sker och som finns beskriven i grunduppdraget De Kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom Kvalitetsindikatorer

22 Kommunfullmäktige Nämnder Förvaltningar Verksamheter enheter

23 Analysera, justera och fastställa
Verksamhets-översikt Års- och delårs-rapport Följa upp kvalitet och resultat Planera kvalitet och mål Genomförande plan med budget Säkerställa genomförandet Löpande avstämningar

24 Följa upp Planera kvalitet och kvalitet och resultat mål
Års- och delårs-rapport Följa upp kvalitet och resultat Planera kvalitet och mål Genomförande plan med budget

25 Planerings- och uppföljningsprocessen
Jan Dec Feb Juni April Maj Mars Juli Sept Aug Nov Okt Övergripande Uppfölj- ningsdag Årsredov., över- och underskott Planerings- dag Prio inriktn KF Beslut Planerings- förutsättn Budget- underlag rapporteras Budget- beredning KF Beslut Kommunens Budget Planering/ budget Uppfölj- ningsdag Årsredov., över- och underskott Månads- uppf febr Månads- uppf mars Tertial- rapport (T1) Månads- uppf juli Delårs- rapport (T2) Inkl. Dialog- möte ksau Månads- uppf okt Månads- uppf nov Uppföljn / bokslut Nämnd Månads- uppf febr Månads- uppf mars Månads- uppf nov Tertial- rapport 1 (T1) Månads- uppf juli Månads- uppf okt Delårs- rapport (T2) Inkl. Dialog- möte ksau Årsredov., över- och underskott Genomf.plan med budget Prio inriktningar Beslut budget- underlag

26 Samverkan Planering och budget
Jan Dec Feb Juni April Maj Mars Juli Sept Aug Nov Okt Övergripande Uppfölj- ningsdag Årsredov., över- och underskott Planerings- dag Prio inriktn KF Beslut Planerings- förutsättn Budget- underlag rapporteras Budget- beredning KF Beslut Kommunens Budget Planering/ budget Samverkan centralt Samverkan centralt Uppfölj- ningsdag Årsredov., över- och underskott Månads- uppf febr Månads- uppf mars Tertial- rapport (T1) Månads- uppf juli Delårs- rapport (T2) Inkl. Dialog- möte ksau Månads- uppf okt Månads- uppf nov Uppföljn / bokslut Nämnd Månads- uppf febr Månads- uppf mars Månads- uppf nov Tertial- rapport 1 (T1) Månads- uppf juli Månads- uppf okt Delårs- rapport (T2) Inkl. Dialog- möte ksau Samverkan Lokalt Årsredov., över- och underskott Genomf.plan med budget Prio inriktningar Beslut budget- underlag Samverkan Lokalt Samverkan Lokalt

27 Stratsys Som stöd för verksamheterna att hålla ordning på delarna i styrmodellen har vi Stratsys. Förenklar verksamhetsstyrningen från planering och dokumentation till uppföljning, rapportering och analys Allt samlat på ett ställe; lätt att nå, se utveckling över tid och lära av varandra

28 Funderingar kring styrmodellen?

29 Analysera, justera och fastställa
Verksamhets-översikt Års- och delårs-rapport Följa upp kvalitet och resultat Grunduppdrag, Förhållningssätt och Vision Utvecklingsmål Uppdrag Kritiska kvalitetsfaktorer Planera kvalitet och mål Genomförande plan med budget Aktiviteter Indikatorer Verksamhet Säkerställa genomförandet Löpande avstämningar


Ladda ner ppt "Styrmodell."

Liknande presentationer


Google-annonser