Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionell kvalitet- måluppfyllelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionell kvalitet- måluppfyllelse"— Presentationens avskrift:

1

2 Funktionell kvalitet- måluppfyllelse
Mål Utveckling och lärande I mycket hög grad (8) I hög grad (6) Tillräcklig (4) Inte tillräcklig (2) Matematik Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar •utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, Förskolans personal arbetar systematiskt och långsiktigt med matematik där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker systematiskt och varierat både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med matematik sker kontinuerligt både vid särskilt organiserade tillfällen och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med matematik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån aktuell forskning. Förskolans personal arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av matematik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga . Förskolans personal arbetar systematiskt med matematik där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med matematik sker kontinuerligt i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med matematik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans personal arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av matematik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans personal arbetar med matematik där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetetmed matematik sker i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med matematik vilar på huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans personal arbetar med att dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av matematik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Förskolans personal arbetar med matematik vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med matematik informeras till hemmen vid enstaka tillfällen . Arbetet med matematik vilar endast på egen erfarenhet. Förskolans personal arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande. Resultatet av dokumentationen används delvis i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande. Hur bedömde ni er i funktionell kvalitet?

3 -Vilket utvecklingsområde synliggjordes i vår bedömning?
Lpfö tydliggör att undervisningen inom ett visst ämnesområde ska göra det möjligt för barnen att utveckla ett antal förmågor kopplade till olika objekt. Om vi givit barnen möjlighet att göra det, bedömer vi i funktionell kvalitet -Vilket utvecklingsområde synliggjordes i vår bedömning? Mål Utveckling och lärande I mycket hög grad (8) I hög grad (6) Tillräcklig (4) Inte tillräcklig (2) Matematik Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar •utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, Förskolans personal arbetar systematiskt och långsiktigt med matematik där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker systematiskt och varierat både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med matematik sker kontinuerligt både vid särskilt organiserade tillfällen och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med matematik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån aktuell forskning. Förskolans personal arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av matematik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga . Förskolans personal arbetar systematiskt med matematik där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med matematik sker kontinuerligt i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med matematik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans personal arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av matematik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans personal arbetar med matematik där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetetmed matematik sker i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med matematik vilar på huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans personal arbetar med att dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av matematik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Förskolans personal arbetar med matematik vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med matematik informeras till hemmen vid enstaka tillfällen . Arbetet med matematik vilar endast på egen erfarenhet. Förskolans personal arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande. Resultatet av dokumentationen används delvis i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande. -Förståelse av läroplansmålen? - Medvetet arbete med ett/flera av kriterierna?

4 Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt
Mål Utveckling och lärande Matematik Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, Förmåga: Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt Objekt: Person, föremål, företeelse eller fenomen

5 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

6 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

7 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

8 Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt
Förmåga: Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt Objekt: Person, föremål, företeelse eller fenomen Förståelse Använda Undersöka Reflektera Pröva Urskilja Uttrycka Föra resonemang Följa resonemang Matematisk förmåga Rum Form Läge Riktning Mängder Antal Ordning Talbegrepp Mätning Tid Förändring Olika lösningar Egna problemställningar Andras problemställningar Matematiska begrepp Samband mellan begrepp Resonemang

9 Om en förmåga ska utvecklas - koppla den till flera olika objekt

10 Kognitiva processer- Åt vilket håll riktar vi vår undervisning?
Förmågorna i taxonomin återfinns och utgör grunden för bedömning och betygssättning i hela utbildningssystemet, dvs. samma förmågor återfinns i både förskolans, grundskolans och gymnasieskolans läroplan och värderas olika beroende på ökad kognitiv komplexitet. Om det ska bli möjligt för barnen/ eleverna att erövra de mer komplexa förmågorna behöver vårt arbetet med dem påbörjas redan i förskolan, precis som de är beskrivna i förskolans läroplan och kopplade till benämnda objekt. Fundera över vilka förmågor (eller objekt) vi utmanar barnen i och om det finns förmågor (eller objekt) som vi mer sällan hjälper barnen att få möjlighet att utveckla?

11 Hur skapar ni en lärmiljö ute som gör det möjligt för barnen att få utveckla de förmågor och objekt som läroplanen talar om i matematik?

12 Hur skapar ni en lärmiljö inne som gör det möjligt för barnen att få utveckla de förmågor och objekt som läroplanen talar om i matematik?


Ladda ner ppt "Funktionell kvalitet- måluppfyllelse"

Liknande presentationer


Google-annonser