Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogisk bedömning Skriftliga omdömen Dokumentation Utvecklingssamtal IUP Södra Ängby skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogisk bedömning Skriftliga omdömen Dokumentation Utvecklingssamtal IUP Södra Ängby skola."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogisk bedömning Skriftliga omdömen Dokumentation Utvecklingssamtal IUP Södra Ängby skola

2 IUP-processen

3 En massa begrepp…..? IUPSkriftliga omdömen Åtgärdsprogram LPPFörmågor Bedömning Formativ bedömning Summativ bedömning SträvansmålLPO 94Styrdokument Kursplaner Mål att uppnåBetyg Utvecklingssamtal

4 Några centrala begrepp  Bedöma – ett värderande av vad någon kan vid en viss tidpunkt. Bidrar ofta till att rangordna eleverna med varandra.  Pedagogisk bedömning – något som syftar till att bidra till utveckling av kunskap  Skriftligt omdöme – beskrivande, skall syfta framåt, lyfta fram elevens förmågor och kompetenser  IUP – tar utgångspunkt i skriftliga omdömen, framåtsyftande utvecklingsplan.  Betyg – en bedömning av vilka kunskaper eleven har vid en viss tidpunkt, myndighetsutövning i ett nationellt system  Åtgärdsprogram – om eleven ej beräknas nå målen

5 Kunskapsbedömning på Södra Ängby Summativ bedömning –Betyg / sammanfattande omdöme vid en viss tidpunkt Formativ bedömning Den kontinuerliga pedagogiska bedömningen som stöttar elevers lärande och påverkar undervisningens inriktning –a. k. a. assessment for learning, lärande bedömning, bedömning för lärande, pedagogisk bedömning… Fånga upp eleverna där de befinner sig och korrigera vägen efter hand…. Formativ Summativ

6 Formativ bedömning kännetecknas av… 1. Tydliggöra, dela och utveckla förståelse för mål och kvaliteter i det som bedöms. 2. Få till stånd ett lärande klassrum: diskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och visar elevers lärande. 3. Ge kvalitativ feedback till elever. 4. Göra eleverna engagerade i sitt eget lärande. 5. Få elever att arbeta tillsammans och även bedöma varandras arbeten. Wiliam & Thompson, 2007

7 LPO 94 – Läroplan för den obligatoriska skolan  Målrelaterad, kvalitativ kunskapssyn  Ämnets roll, karaktär och innehåll  Mål att sträva mot - mål för undervisningen – utgångspunkt för den lokala pedagogiska planeringen  Mål att uppnå för år 3,5, 9 - miniminivå för eleven  Betygskriterier, bedömningens inriktning  Nya kursplaner 2011 – syfte, centralt innehåll, kunskapskrav, 7- gradig skala

8 Skolverket om skriftliga omdömen ”De skriftliga omdömena ska innehålla en beskrivning av elevens kunskaper i förhållande till den lokala pedagogiska planeringen och de nationella målen” ”Om ett omdöme utformas med hjälp av symboler eller med t.ex. kryss i en mall är det viktigt att omdömet kompletteras med en mer nyanserad beskrivning för att göra informationen om elevens kunskaper tydlig” Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, sid 15.

9 Syftet med skriftliga omdömen och dokumentation enligt skolverket 1.Skapa underlag för beslut om elevens fortsatta lärande 2.Utveckla förmågan hos eleven att själv bedöma sina resultat i relation till de egna arbetsprestationerna och/eller förutsättningarna 3.Att informera vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling

10

11 Bedömningar av elevernas lärande i de skriftliga omdömena – 3 delar  1. Prognos i relation till mål att uppnå  2. Summativ bedömning – innebär att eleven får veta vilka kunskaper/förmågor eleven har utvecklat till och med nu. ”Du läser enkla meningar på engelska”  3. Formativ bedömning – innebär att eleven får veta vilka kunskaper som eleven bör utveckla i framtiden. Skall forma det fortsatta lärandet. ”Du behöver öva på att med egna ord berätta om något du sett, hört eller varit med om”  4. Utveckling i övrigt – ”Du respekterar din kamrater och dina lärare, du tar ansvar för ditt lärande”

12 Kommentarbanker

13 Bedömning av utveckling i övrigt  ”Utveckling i övrigt” kan ej utelämnas från samtalet  Social utveckling är endast en del av ”utveckling i övrigt”  Skall relatera till målen i lpo 94  Får inte innehålla personliga värderingar eller beskrivningar  Är en allmän handling

14 Vad är en lokal pedagogisk planering - LPP? ”En lokal pedagogisk planering innebär att man som lärare konkretiserar mål att sträva mot till undervisning. I planeringen framgår det även vilket stoff som används för att eleverna ska utvecklas mot de mål som satts upp. Lärarens bedömning av elevernas kunskapsutveckling utgår från denna planering. Detta innebär att den även innehåller vad som kommer att bedömas i elevernas arbeten”

15 En pedagogisk planering kan läggas upp så här och innehålla följande delar: 1. De mål att sträva mot som läraren har utgått från. 2. Hur läraren har konkretiserat dessa för att passa den åldersgrupp/de elever som undervisningen avser. 3. Vad läraren kommer att bedöma i elevernas arbete och hur bedömningen kommer att gå till. 4. Vilket innehåll och vilka arbetssätt och arbetsformer eleverna ska arbeta med för att de ska kunna utveckla de förmågor som är beskrivna i mål att sträva mot och i bedömningens inriktning samt vad undervisningen ska handla om.

16

17 Utvecklingssamtalet  Skolans viktigaste forum för att diskutera och positivt bidra till elevens utveckling  Trepartssamtal – elev, lärare, vårdnadshavare  Ej en envägsinformation  Skall utgå från elevens kunskaper och utvecklingsmöjligheter  Ge elev och föräldrar tydliga besked om elevens lärande samt leda till ömsesidiga åtaganden

18 IUP  Sammanfattar elevens starka sidor  Sammanfattar vilka förmågor eleven behöver arbeta mer med för att utvecklas mot målen  Ett verktyg för att samla bevis kring elevens kunskapsutveckling och kunna blicka framåt…..  Ett levande dokument för eleven

19 Utmaningar

20 Ny skollag hösten 2011  Förändrad läroplan för förskolan  Nya läroplaner för den obligatoriska skolan  Ny gymnasieskola  Ny betygsskala, A-F  Betyg från år 6  Läs mer på www.skolverket.se

21 Utvecklingsområdet ”Pedagogisk bedömning”  Inläsning av litteratur – klart 1feb 2010  Studiedag kring skriftliga omdömen - 1 feb 2010  Delar av personalen med i BLOPP  Skolledningen deltar i ”Rektors arbete med IUP”  Stockholm Assesment bank  Arbete i arbetslagen och ämnesgrupper – februari 2010  Halv studiedag – 23 feb 2010  Genomförande av utvecklingssamtal med de nya skriftliga omdömena – april-maj 2010  Utvärdering – elever och föräldrar – maj 2010  Analys och fortsatt arbete med LPP – ht 2010


Ladda ner ppt "Pedagogisk bedömning Skriftliga omdömen Dokumentation Utvecklingssamtal IUP Södra Ängby skola."

Liknande presentationer


Google-annonser