Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generell bedömningsmatris i SVENSKA (fortsättning på baksidan)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generell bedömningsmatris i SVENSKA (fortsättning på baksidan)"— Presentationens avskrift:

1 Generell bedömningsmatris i SVENSKA (fortsättning på baksidan)

2 Färdigheter Novis Expert

3 TALA

4 Eleven

5 -återger något han eller hon

6 hört, läst, sett eller upplevt och

7 kan redogöra för någon

8 ytligare / enklare tanke / åsikt

9 om det.

10 -är medveten om skillnad i

11 språkbruk

12 Eleven

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 kan göra enklare reflektioner om

21 ett ämne, upplevelse, text eller

22 film och motivera sina

23 åsikter/tankar på en något

24 enklare nivå

25 håller sig till ämnet

26 är aktiv i samtal och

27 diskussioner genom att delta

28 med egna inlägg och ge respons

29 på andras

30 kan sätta sig in i andras tankar

31 kan redovisa en uppgift muntligt

32 med begripligt innehåll

33 använder källhänvisning

34 visar kunskap om skillnad i

35 språkbruk och använder ett

36 vårdat språk

37 Eleven

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 argumenterar för och

44 motiverar sina åsikter / tankar

45 kring det som han / hon läst,

46 hört, sett eller upplevt

47 ställer relevanta frågor

48 arbetar medvetet för att göra

49 sitt språk mer uttrycksfullt och

50 anpassat till mottagare och

51 situation

52 leder aktivt ett samtal vidare

53 genom att presentera uppslag

54 och bygga vidare på tidigare

55 inlägg

56 respekterar andras inlägg i

57 samtal och diskussioner

58 Eleven

59 -har goda argument för sin

60 ståndpunkt / åsikt / tanke och

61 motiverar dessa och diskuterar

62 olika argument

63 -uttrycker sig säkert och

64 välformulerat och med tydligt

65 sammanhang

66 -anpassar språk, stil och innehåll

67 efter ämne / genre

68 LYSSNA

69 Eleven

70 -besvarar ledande frågor på ett

71 enkelt sätt / ytlig nivå, kring

72 något han eller hon hört

73 -är något medveten om skillnad

74 i språkbruk

75 Eleven

76 -

77 -

78 -

79 -

80 -

81 -

82 -

83 visar med kroppsspråk och

84 ögonkontakt att han / hon lyssnar

85 ger muntlig respons i någon

86 form som visar att han / hon

87 lyssnar

88 besvarar frågor och ställer egna

89 vid behov

90 bidrar med egna inlägg och

91 kommentarer

92 behärskar turtagning i samtal

93 har kunskap om skillnad i och

94 gör iaktagelser av eget och

95 andras språkbruk och reflekterar

96 över det

97 uppfattar muntligt berättande

98 och följer muntliga instruktioner

99 Eleven

100 -

101 -

102 -

103 hör och tar ofta fasta på inlägg

104 i samtal / diskussioner och tar

105 initiativ till att bygga vidare på

106 dessa

107 ställer ofta frågor som

108 förtydligar / fördjupar /

109 breddar samtal / diskussioner

110 uppfattar helhet och detaljer i

111 muntligt berättande, kan

112 sammanfatta och reflektera

113 över det

114 Eleven

115 -bygger automatiskt vidare på

116 andras inlägg i samtal och

117 diskussioner

118 -sätter sig in i andras tankar och

119 reflekterar kring dessa

120 Annelie Westerberg, Brönjaskolan, Boden – www.lektion.se

121

122 LÄSA

123 Eleven kan

124 -läsa och förstå enklare

125 instruktioner och anpassad text

126 -

127 Eleven kan

128 -ta del av och förstå instruktioner

129 och annan åldersadekvat text

130 -visar viss kunskap om källkritik

131 Eleven

132 -

133 -

134 -

135 visar förmåga att tolka olika

136 texter, drar slutsatser och ser

137 sammanhang

138 gör jämförelser, granskar och

139 värderar dessa

140 har ett källkritiskt

141 förhållningssätt

142 Eleven

143 -

144 -

145 -

146 jämför och drar slutsatser utifrån

147 egna och andras erfarenheter och

148 tankar

149 har stor variation i sin läsning

150 är källkritisk

151 SKRIVA

152 Eleven

153 -skriver någorlunda läsligt för

154 hand

155 -behärskar grundläggande

156 skrivregler någorlunda

157 -återger något han eller hon

158 hört, läst, sett eller upplevt

159 -återger enkla reflektioner i

160 form av egen åsikt / tanke om

161 något han / hon hört, läst, sett

162 eller upplevt

163 Eleven

164 -kan skriva olika sorters texter

165 med sammanhang, begripligt

166 innehåll och tydlig struktur

167 -behärskar grundläggande

168 skrivregler

169 -kan återge sådant är hört, läst,

170 sett och upplevt med egna ord

171 -kan reflektera över innehåll i

172 olika texter och därvid motivera

173 sina åsikter / tankar på en

174 enklare nivå

175 -kan skriva läsligt för hand och

176 använda dator för skrivande

177 -visar medvetenhet om skillnad

178 mellan tal-och skriftspråk samt

179 olika språkbruk

180 -använder källhänvisning

181 Eleven

182 -

183 -

184 -

185 -

186 använder ett korrekt språk och

187 har variation i ordval och

188 meningsbyggnad

189 har en röd tråd och skriver

190 med tydlig struktur

191 visar genremedvetenhet

192 uttrycker tankar, åsikter och

193 känslor i skrivandet

194 Eleven

195 -

196 -

197 uttrycker sig säkert och

198 välformulerat i skrift

199 anpassar språk, stil och innehåll

200 efter ämne / genre

201 Övrigt: Eleven visar medvetenhet om och tar ansvar för sitt lärande. Eleven visar vilja att lära och engagemang och intresse för det egna

202 lärandet.

203 Tillkommer kunskap om litteraturhistoria och skönlitteratur genom tiderna, samt språkhistoria och kännedom om grannspråk och

204 gruppspråk.

205 Annelie Westerberg, Brönjaskolan, Boden – www.lektion.se

206


Ladda ner ppt "Generell bedömningsmatris i SVENSKA (fortsättning på baksidan)"

Liknande presentationer


Google-annonser