Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ELEVHÄLSAN PÅ ALZAHRAÀ AKADEMI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ELEVHÄLSAN PÅ ALZAHRAÀ AKADEMI"— Presentationens avskrift:

1 ELEVHÄLSAN PÅ ALZAHRAÀ AKADEMI

2 Lite information om skolan
F-9 grundskola verksam sedan 1997. Skolan är öppen för alla och undervisningen följer den svenska skollagen, den fastställda läroplanen och de tillhörande kursplanerna. Vi sätter eleven i centrum och skolan gör sitt yttersta för att alla ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

3 Organisation EHT Huvudman Skolledare Arbetslag F-4 Arbetslag 5-9
Trygghetsteamet EHT Arbetsgrupper

4 Varje vecka Varannan vecka
Mötestider för EHT (Hur ofta ska elevhälsoteamet träffas och vilka ska vara med?) Varje vecka Varannan vecka EHT-möte med skolledare, skolläkare och skolpsykolog Specialpedagogiskt team (specialpedagog, speciallärare och vissa resurslärare) träffas för planering och uppföljning av stöd som ges till elever och elevgrupper. EHT-möte (intern EHT) med skolledare, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Drop-in EHT då lärarna har möjlighet att träffa intern EHT för att diskutera allt som har att göra med anpassningar, åtgärdsprogram och eventuell anmälan till EHT för utredning.

5 Elevhälsans struktur och rutiner
Rutiner och dokumentation av för- och efterarbetet i elevhälsan. Pärmen ”ELEVHÄLSAN ”. Klar ansvarsfördelning i elevhälsan. Det ska vara tydligt vem gör vad. Elevhälsans kompetenser ett stöd för lärarna och övrig personal. Kurator, specialpedagog och skolsköterska sitter med under arbetslagsmöten - en direkt länk. Rutiner för att skyndsamt utreda behov av särskilt stöd. Blanketten har omarbetats så att extra anpassningar som har gjorts kan dokumenteras där.

6 Elevhälsans struktur och rutiner (fortsättning)
Vilka utredningar ska göras? Pedagogisk, psykologisk, medicinsk eller social bedömning bestäms under EHT med skolledarna, skolläkare och skolpsykolog. Rutiner för att kartlägga och dokumentera elevens hela skolsituation. Arbetet påbörjas av lärarna i samarbete med specialpedagog och lämnas därefter till EHT. Rutiner för dokumentation av bedömningar som görs. EHT-möten protokollförs och följs upp kontinuerligt.

7 Systematiskt kvalitetsarbete i skollagen
I skollagens 4:e kapitel lyfts kraven på ett systematiskt kvalitetsarbete fram. Detta innefattar att man kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Genomförandet skall ske under medverkan av personal och elever.

8 Elevhälsan och systematiskt kvalitetsarbete:
För att säkerställa att elevhälsans arbete uppfyller de lagar och riktlinjer som är gälande, utvärderas arbetet kontinuerligt och en avstämning görs i slutet av varje läsår. I analysen utgår vi från följande frågor: Hur har elevhälsan fungerat under läsåret? Vad har fungerat bra? Vad behöver vi utveckla nästa läsår? Hur har rutinerna fungerat?

9 1. Hälsofrämjande arbete
Tydlig struktur för elevhälsan (vem gör vad? ) Elevhälsan som en stående första punkt under arbetslagsmöten. Elever med beteende och/eller inlärningsproblem uppmärksammas på arbetslagsmöten. Protokoll skickas alltid till skolledningen som i sin tur skyndsamt ger återkoppling till arbetslagsledarna under ledningsmöten. Tydliga rutiner för att tidigt upptäcka elever i behov av stöd. Blankett för detta har omarbetats. Samarbete elevhälsa och Trygghetsteamet sker kontinuerligt under fasta möten. Två pedagoger i lägre årskurser för att tidigt upptäcka eleverna i behov av särskilt stöd.

10 1. Hälsofrämjande arbete (fortsättning)
Värdegrundsarbete i alla klasser. Gemensamt dokument för vilka arbetsområden som ska behandlas i respektive ämne och årskurs utifrån Lgr 11 (värdegrund). Strukturerad och schemalagda aktiviteter på raster. Inskolningsdagar för alla årskurser i början av läsåret då man går igenom rutiner, värdegrund och skolregler. Arbetet med Likabehandlingsplanen i Trygghetsteamet i samarbete med arbetslagen. Psykologhandledning av lärare i behov

11 2. Förebyggande arbete Hantering av konflikter och bråk.
Stress och posttraumatisk stress. Skolläkaren och skolsköterskans hälsofrämjande insatser. Samtal (kurator, skolsköterska och skolpsykolog). Trygghetsteamets arbete med kamratstödjare. Läxhjälp efter skolan.

12 3. Elevhälsans andra uppgifter
Rådgivning, stöd och handledning/konsultation Utredningar och kartläggningar Samordning av resurser. Samverkan med andra instanser Individuella insatser kring barn i behov av stöd


Ladda ner ppt "ELEVHÄLSAN PÅ ALZAHRAÀ AKADEMI"

Liknande presentationer


Google-annonser