Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsa- och arbetsmiljö PU 17 februari 2016. Agenda Aktuellt om sjukfrånvaro Guide Hälsa och Arbetsmiljö Information om AFS 2015: 4 om organisatorisk och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsa- och arbetsmiljö PU 17 februari 2016. Agenda Aktuellt om sjukfrånvaro Guide Hälsa och Arbetsmiljö Information om AFS 2015: 4 om organisatorisk och."— Presentationens avskrift:

1 Hälsa- och arbetsmiljö PU 17 februari 2016

2 Agenda Aktuellt om sjukfrånvaro Guide Hälsa och Arbetsmiljö Information om AFS 2015: 4 om organisatorisk och social arbetsmiljö Implementering av AFS:en KONCERNSTAB HR 2

3 Aktuellt om sjukfrånvaron

4 Sjukfrånvaron (exkl. bolag) Totala sjukfrånvaron januari – december 2015: 6,8 % -januari – oktober 2015: 6,7 % Totala sjukfrånvaron januari – december 2014: 6,3 % -januari – oktober 2014: 6,2 % Totala sjukfrånvaron januari – december 2013: 5,9 % - januari – oktober 2013: 5,8 % De flesta förvaltningar ökar i sjukfrånvaro SÄS är i paritet med förra året. Västarvet nästan i paritet med förra året Angereds Närsjukhus och Frölunda specialistsjukhus ses en tydlig nedgång av sjukfrånvaron från förra året KONCERNSTAB HR

5 Sjukfrånvaro Bolagen Totala sjukfrånvaron januari – december 2015: 3,7 % Totala sjukfrånvaron januari – december 2014: 2,6 % Totala sjukfrånvaron januari – december 2013: 2,8 % De flesta bolagen har ökat i sjukfrånvaro förutom svenska turistrådet och Sahlgrenska International Care KONCERNSTAB HR

6 Sjukfrånvaro förvaltningar och bolag Totala sjukfrånvaron januari – december 2015: 6,7 % Totala sjukfrånvaron januari – december 2014: 6,2 % Totala sjukfrånvaron januari – december 2013: 5,8 % Ökning inom alla åldersintervall, störst inom gruppen 50 år och äldre. Ökningen har skett inom den långa sjukfrånvaron över 60 dagar Intervallen 1 - 14 dagar och 15 - 59 ses en minskning. För sjukfrånvaron över 60 dagar ses en ökning för kvinnorna medan männens sjukfrånvaro minskat Ökningen följer utvecklingen i Västra Götalands län och hela riket KONCERNSTAB HR

7 7

8 Guide Hälsa och Arbetsmiljö

9 Utbildning Utbildningen har skett under januari och i början av februari 2016 vid fyra tillfällen, ca 70 personer Utbildningen riktade sig främst till HR med inriktning hälsa- och arbetsmiljö, HR-chefer samt Arbetsmiljödelegationens fackliga deltagare Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda med utbildningen Förvaltningarna kommer succesivt att använda sig av Guiden när de egna utbildningarna i respektive förvaltning/bolag för chefer och skyddsombud är genomförda KONCERNSTAB HR

10 10

11 AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö

12 Träder i kraft 31 mars 2016 Varför en ny föreskrift? - Minska den arbetsrelaterade ohälsan - Stöd till arbetsgivare och arbetstagare Förtydligar vilka sociala och organisatoriska faktorer som ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet Reglerna stärker rättssäkerheten KONCERNSTAB HR

13 AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk arbetsmiljö – vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet och krav som ställs på arbetstagarna Social arbetsmiljö – hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor Föreskriften har ett organisationsperspektiv KONCERNSTAB HR

14 AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö Reglerar tre områden Arbetsbelastning - Krav och resurser Arbetstid - Arbetsgivaren ska se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa Kränkande särbehandling - Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling - Rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras KONCERNSTAB HR

15 Arbetsgivarens (AG) huvudsakliga skyldigheter enligt den nya föreskriften AG ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling, samt förutsättningar att omsätta de kunskaperna i praktiken AG ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa KONCERNSTAB HR

16 AG:s huvudsakliga skyldigheter enligt den nya föreskriften AG ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet AG ska se till att arbetstagarna känner till -vilka arbetsuppgifter de ska utföra -vilket resultat som ska uppnås med arbetet -om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på hur -vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet KONCERNSTAB HR

17 AG:s huvudsakliga skyldigheter enligt den nya föreskriften Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska även vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras KONCERNSTAB HR

18 Implementering av AFS:en i VGR En arbetsgrupp har träffats för att diskutera fram hur en regiongemensam utbildning kan se ut. Utbildning, informationsmaterial och tillhörande metodverktyg tas fram Utbildningen riktar sig till förvaltningarnas HR-funktion. Därefter utbildar respektive HR-funktion sina chefer och skyddsombud Önskvärt att utbildningen på respektive förvaltning sker gemensamt med facklig part Informationsmaterialet med tillhörande metodverktyg ska också anpassas och läggas in i Guiden för Hälsa och Arbetsmiljö KONCERNSTAB HR

19 Implementering av AFS:en i VGR Vidare ska materialet anpassas till den grundläggande regiongemensamma arbetsmiljöutbildningen samt till fördjupningsmodulen om psykosocial arbetsmiljö Representanter från FHV tillsammans med ISM jobbar fram ett förslag till utbildning och informationsmaterial Finansiering via Arbetsmiljödelegationen Utbildningar kan ske under april 2016. Förvaltningarna uppmanas boka in tid för förvaltningsspecifika utbildningar från maj och framåt KONCERNSTAB HR


Ladda ner ppt "Hälsa- och arbetsmiljö PU 17 februari 2016. Agenda Aktuellt om sjukfrånvaro Guide Hälsa och Arbetsmiljö Information om AFS 2015: 4 om organisatorisk och."

Liknande presentationer


Google-annonser