Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energitillsyn Martina Berg. Privat och offentlig samverkan Lokal, regional, nationell och internationell samverkan AnalysTeknikEnergieffekt ivisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energitillsyn Martina Berg. Privat och offentlig samverkan Lokal, regional, nationell och internationell samverkan AnalysTeknikEnergieffekt ivisering."— Presentationens avskrift:

1 Energitillsyn Martina Berg

2 Privat och offentlig samverkan Lokal, regional, nationell och internationell samverkan AnalysTeknikEnergieffekt ivisering Tillväxt Vision: Ett hållbart energisystem Energi- och klimatmål, trygg energiförsörjning och konkurrenskraft Energimyndighetens verksamhet

3

4 Vart ska vi? Miljömål - Generationsmål (2020) Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön. Klimatmål - med precisering < 2 ºC, 400 (ppmv CO2- ekv) Miljöbalkens mål Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med energi främjas så att ett kretslopp uppnås

5 Energi- och klimatmål till år 2020 50 procent förnybar energi 10 procent förnybar energi i transportsektorn 20 procent effektivare energianvändning (jämfört med år 2008) Minskade utsläpp av växthusgaser 40 % (jämfört med år 1990)

6 Hur tar vi oss dit? - En mängd styrmedel och åtgärder krävs: 1.Internationella överenskommelser 2.Nationella styrmedel Energiskatt, koldioxidskatt, handelssystem CO 2 Stöd till forskning, utveckling Regler för fysisk planering – stadsutveckling, infrastruktur mm Detaljreglering av byggnader, varor, fordon, mm Riktade energi/klimat insatser (Klimp, PFE) Mm 3. Enskilda riktade åtgärder T.ex. vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken (stora energianvändare + ”slöseri”)

7 Energimyndigheten tillsynsvägleder Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13): Statens energimyndighet ska ge tillsynsvägledning i frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnyelsebara energikällor. 3 kap 12 §

8 Tillsyn enligt miljöbalken 1.kontrollera efterlevnaden av miljöbalken, föreskrifter, domar och andra beslut samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Bedöma om villkor är tillräckliga (9 o 11 kap.) – ”Operativ tillsyn” 2.Genom rådgivning, information mm skapa förutsättningar för efterlevnad av miljöbalken. – ”Annan tillsyn”

9 Hänsynsreglerna och egenkontrollen Kunskapskravet, 2 kap 2§ Bästa möjliga teknik, 2 kap 3§ Hushållningsprincipen, 2 kap 5§ Rimlighetsavvägning, 2 kap 7§ MB 26:19 och Egenkontrollförordningen gäller för energianvändning. –Verksamhetsutövarna ska skaffa sig kunskap genom exempelvis energikartläggning samt –fortlöpande arbeta med sin energianvändning.

10 Praxis Få vägledande domar om operativ tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm har rätt att bedriva tillsyn över verksamhetsutövares energianvändning och energieffektivisering.

11 Praxis tillståndsprövning Den praxis som finns gäller hur man bedömt kraven vid tillståndsprövning. Två typer av krav: –regelbunden översyn av energianvändningen –godkännande av en viss energianvändning. Energihushållning bedrivs bäst genom att kontinuerligt i driften av anläggningarna succesivt förbättra hushållningen genom flera åtgärder. (MÖD 2009:17, Scania

12 Vilken vägledning finns? Målet om 20% energieffektivisering till år 2020 Krav kan ställas på energieffektiviseringsåtgärd om den inte anses vara orimlig ur något avseende. Energihushållning genom egenkontrollen. Energitillsyn – en del av den ordinarie tillsynen. Om energihushållning är prövat i tillståndet kan inte tillsynsmyndigheten ställa några ytterligare krav.

13 Vad kan tillsynsmyndigheten göra? Krav att verksamhetsutövaren ska ha en tillräcklig egenkontroll: energikartläggning, analyser och åtgärd som resulterar i handlingsplaner samt löpande genomföra åtgärder Begära handlingsplan för energiåtgärder Rutiner vid nyinvesteringar A-, B-, C-verksamhet Fokusera på större energianvändare (>500 MWh/år) Om en åtgärd är lönsam under dess tekniska livslängd kan det anses rimligt

14 Utformningen av energitillsyn Energikartläggning Uppfyller kunskapskravet Analys Åtgärdsplan Uppfyller hushållnings- principen genom att genomföra åtgärder. Tillsyn genom kontroll

15 Vad är rimliga åtgärder? Kostnad ska vägas mot nytta. Nytta = värdet av minskad energiförbrukning + värdet av minskade utsläpp. Åtgärden är i regel rimlig om den betalar sig inom dess tekniska livslängd. MÖD 2008:23; Mondi Dynäs AB. Investeringsbelopp < återstående (teknisk) livslängd energi/miljöbesparing/år – ökade driftkostn/år. En åtgärd kan vara rimlig även om den inte betalar sig inom den tekniska livslängden. Samhällsekonomisk nytta. (Mondi Dynäs)

16 Planering och samordning – kunskap och underlag finns ofta! Kunskap om verksamheten - Vad behöver tillsynsmyndigheten efterfråga? - Vilka dokument finns redan? (före/vid besök) Energideklaration (byggnad > 500 kvm + undantag), OVK Energikartläggning (energikartläggningscheck, PFE) Finns relevant underlag i Miljörapport (tillståndspliktiga enl. MB) Finns dokumenterad egenkontroll (1998:901) Eventuella tillståndsvillkor och efterlevnad Senare även Energikartläggningar (2012/27/EU)

17 Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) Krav på energikartläggning på stora företag vart fjärde år (> 250 anställda) Nytt näringslivsprogram ersätter PFE (Programmet för energieffektivisering) Certifiering av energitjänster m.m.

18 IED (2010/75/EU) - vad händer med tillsyn energi ? BREF med BAT energihushållning horisontell (2008) ”Ledningssystem för energieffektivitet” Ny BREF med BAT energihushållning 2015 – 2017. Krav på frekvens av tillsyn på IED -anläggningar (1 gång/år ?, 1 gång/tre år? samt krav på tillsynsrapportering) I april väntas regeringsbeslut om förordningsändringar (träder ikraft 1/6 2013?)

19 Tillsynsvägledning på gång Vägledningsmaterial –Översikt –Vägledning –Information till verksamhetsutövaren Mallar för energikartläggning, analys och åtgärdsplan Mallar för enkla energiledningssystem

20 Tack för er uppmärksamhet! Martina Berg 016-544 23 10 martina.berg@energimyndigheten.se


Ladda ner ppt "Energitillsyn Martina Berg. Privat och offentlig samverkan Lokal, regional, nationell och internationell samverkan AnalysTeknikEnergieffekt ivisering."

Liknande presentationer


Google-annonser