Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energitillsyn Martina Berg. Privat och offentlig samverkan Lokal, regional, nationell och internationell samverkan AnalysTeknikEnergieffekt ivisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energitillsyn Martina Berg. Privat och offentlig samverkan Lokal, regional, nationell och internationell samverkan AnalysTeknikEnergieffekt ivisering."— Presentationens avskrift:

1 Energitillsyn Martina Berg

2 Privat och offentlig samverkan Lokal, regional, nationell och internationell samverkan AnalysTeknikEnergieffekt ivisering Tillväxt Vision: Ett hållbart energisystem Energi- och klimatmål, trygg energiförsörjning och konkurrenskraft Energimyndighetens verksamhet

3

4 Vart ska vi? Miljömål - Generationsmål (2020) Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön. Klimatmål - med precisering < 2 ºC, 400 (ppmv CO2- ekv) Miljöbalkens mål Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med energi främjas så att ett kretslopp uppnås

5 Energi- och klimatmål till år procent förnybar energi 10 procent förnybar energi i transportsektorn 20 procent effektivare energianvändning (jämfört med år 2008) Minskade utsläpp av växthusgaser 40 % (jämfört med år 1990)

6 Hur tar vi oss dit? - En mängd styrmedel och åtgärder krävs: 1.Internationella överenskommelser 2.Nationella styrmedel Energiskatt, koldioxidskatt, handelssystem CO 2 Stöd till forskning, utveckling Regler för fysisk planering – stadsutveckling, infrastruktur mm Detaljreglering av byggnader, varor, fordon, mm Riktade energi/klimat insatser (Klimp, PFE) Mm 3. Enskilda riktade åtgärder T.ex. vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken (stora energianvändare + ”slöseri”)

7 Energimyndigheten tillsynsvägleder Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13): Statens energimyndighet ska ge tillsynsvägledning i frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnyelsebara energikällor. 3 kap 12 §

8 Tillsyn enligt miljöbalken 1.kontrollera efterlevnaden av miljöbalken, föreskrifter, domar och andra beslut samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Bedöma om villkor är tillräckliga (9 o 11 kap.) – ”Operativ tillsyn” 2.Genom rådgivning, information mm skapa förutsättningar för efterlevnad av miljöbalken. – ”Annan tillsyn”

9 Hänsynsreglerna och egenkontrollen Kunskapskravet, 2 kap 2§ Bästa möjliga teknik, 2 kap 3§ Hushållningsprincipen, 2 kap 5§ Rimlighetsavvägning, 2 kap 7§ MB 26:19 och Egenkontrollförordningen gäller för energianvändning. –Verksamhetsutövarna ska skaffa sig kunskap genom exempelvis energikartläggning samt –fortlöpande arbeta med sin energianvändning.

10 Praxis Få vägledande domar om operativ tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm har rätt att bedriva tillsyn över verksamhetsutövares energianvändning och energieffektivisering.

11 Praxis tillståndsprövning Den praxis som finns gäller hur man bedömt kraven vid tillståndsprövning. Två typer av krav: –regelbunden översyn av energianvändningen –godkännande av en viss energianvändning. Energihushållning bedrivs bäst genom att kontinuerligt i driften av anläggningarna succesivt förbättra hushållningen genom flera åtgärder. (MÖD 2009:17, Scania

12 Vilken vägledning finns? Målet om 20% energieffektivisering till år 2020 Krav kan ställas på energieffektiviseringsåtgärd om den inte anses vara orimlig ur något avseende. Energihushållning genom egenkontrollen. Energitillsyn – en del av den ordinarie tillsynen. Om energihushållning är prövat i tillståndet kan inte tillsynsmyndigheten ställa några ytterligare krav.

13 Vad kan tillsynsmyndigheten göra? Krav att verksamhetsutövaren ska ha en tillräcklig egenkontroll: energikartläggning, analyser och åtgärd som resulterar i handlingsplaner samt löpande genomföra åtgärder Begära handlingsplan för energiåtgärder Rutiner vid nyinvesteringar A-, B-, C-verksamhet Fokusera på större energianvändare (>500 MWh/år) Om en åtgärd är lönsam under dess tekniska livslängd kan det anses rimligt

14 Utformningen av energitillsyn Energikartläggning Uppfyller kunskapskravet Analys Åtgärdsplan Uppfyller hushållnings- principen genom att genomföra åtgärder. Tillsyn genom kontroll

15 Vad är rimliga åtgärder? Kostnad ska vägas mot nytta. Nytta = värdet av minskad energiförbrukning + värdet av minskade utsläpp. Åtgärden är i regel rimlig om den betalar sig inom dess tekniska livslängd. MÖD 2008:23; Mondi Dynäs AB. Investeringsbelopp < återstående (teknisk) livslängd energi/miljöbesparing/år – ökade driftkostn/år. En åtgärd kan vara rimlig även om den inte betalar sig inom den tekniska livslängden. Samhällsekonomisk nytta. (Mondi Dynäs)

16 Planering och samordning – kunskap och underlag finns ofta! Kunskap om verksamheten - Vad behöver tillsynsmyndigheten efterfråga? - Vilka dokument finns redan? (före/vid besök) Energideklaration (byggnad > 500 kvm + undantag), OVK Energikartläggning (energikartläggningscheck, PFE) Finns relevant underlag i Miljörapport (tillståndspliktiga enl. MB) Finns dokumenterad egenkontroll (1998:901) Eventuella tillståndsvillkor och efterlevnad Senare även Energikartläggningar (2012/27/EU)

17 Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) Krav på energikartläggning på stora företag vart fjärde år (> 250 anställda) Nytt näringslivsprogram ersätter PFE (Programmet för energieffektivisering) Certifiering av energitjänster m.m.

18 IED (2010/75/EU) - vad händer med tillsyn energi ? BREF med BAT energihushållning horisontell (2008) ”Ledningssystem för energieffektivitet” Ny BREF med BAT energihushållning 2015 – Krav på frekvens av tillsyn på IED -anläggningar (1 gång/år ?, 1 gång/tre år? samt krav på tillsynsrapportering) I april väntas regeringsbeslut om förordningsändringar (träder ikraft 1/6 2013?)

19 Tillsynsvägledning på gång Vägledningsmaterial –Översikt –Vägledning –Information till verksamhetsutövaren Mallar för energikartläggning, analys och åtgärdsplan Mallar för enkla energiledningssystem

20 Tack för er uppmärksamhet! Martina Berg


Ladda ner ppt "Energitillsyn Martina Berg. Privat och offentlig samverkan Lokal, regional, nationell och internationell samverkan AnalysTeknikEnergieffekt ivisering."

Liknande presentationer


Google-annonser