Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konferens dag 1 13.15 – 14.15Hur arbetar ni med LL II – vilken roll har ni som kontaktperson? Diskussion i grupper 14.15 - 14.45Ny statistik om behörighetsläget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konferens dag 1 13.15 – 14.15Hur arbetar ni med LL II – vilken roll har ni som kontaktperson? Diskussion i grupper 14.15 - 14.45Ny statistik om behörighetsläget."— Presentationens avskrift:

1 Konferens dag 1 13.15 – 14.15Hur arbetar ni med LL II – vilken roll har ni som kontaktperson? Diskussion i grupper 14.15 - 14.45Ny statistik om behörighetsläget – ur ett Lärarlyftsperspektiv Kristina Klerdal, Skolverket 14.45 - 15.45Hur arbetar ni på lärosätena med regionala kontakter? inkl. kaffeDiskussion i grupper 15.45 – 16.15Vad händer inom SPEC, FL och FFF? Lena Ålander, Karin Améen, Skolverket 16.15 – 16.45Kommunikation Andrei Lindblom, Skolverket 18.30Gemensam middag Restauraung Trattorian, Norr Mälarstrand, kajplats 464

2 Gruppdiskussioner 1 Hur arbetar ni med LL II – vilken roll har ni som kontaktperson? Frågeställningar: Hur ser det ut vid ert lärosäte? Hur skapar man som kontaktperson en effektiv organisation kring arbetet med LL II? Framgångsfaktorer?

3 Ny statistik om behörighetsläget – ur ett Lärarlyftsperspektiv Kristina Klerdal, Skolverket

4 Gruppdiskussioner 2 Hur arbetar ni på lärosätena med regionala kontakter? Frågeställningar: Hur fungerar det med samverkan i er region? Hur skapar man en bild av behörighets-/kompetensläget i regionen? För ni dialog med huvudmännen inom regionen? Vad kan bli bättre och hur?

5 Vad händer inom SPEC, FL och FFF? Lena Ålander, Karin Améen

6 Speciallärarutbildning i förändring Ht-12 specialisering mot utvecklingsstörning med nästan 600 sökande och drygt 200 antagna på sju LS. Varierat mellan två och åtta lärosäten av tio möjliga. Ht-15 bara två LS med endast 20 antagna. Inställt vt-16. Skolverket besöker utbildningarna.

7 Speciallärarutbildning i förändring Ht-16 utvidgat uppdrag, fler specialiseringar; språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling och dövhet eller hörselskada. Endast fyra lärosäten ht-16. Ej grav språkstörning eller synskada. Tidsram t o m år 2019. Framtida omfattning och specialiseringar oklart.

8 Speciallärarutbildning i förändring Sökande till respektive specialisering och LS HT16, tot 385 Lärosäte/ Specialisering HKRMDHLinnéSU Utvecklings- störning 3223X38 Matematik- utveckling 195922X Språk-, skriv- och läsutveckling 31713256 Dövhet eller hörselskada 2

9 Förskolelyftet.

10 20 pågående kurser med start 2015 Inga nya kurser startar 2016 Inga nya besked om satsningar på fortbildning för förskolepersonal

11 FFF Fortbildning för förskolechefer

12 Pedagogiskt ledarskap i Förskolan Regeringsuppdrag att svara för fortbildning för verksamma förskolechefer Fortbildningssatsning för åren 2015-2018 7,5 hp på grundnivå Skolverket tagit fram måldokument för fortbildningen Inriktning mot styrnings- och ledarskapsfrågor Internatsförlagd över två terminer Kursstart varje höst

13 Fortbildning för förskolechefer Regeringsrapport februari-16 Många små enskilda huvudmän  Vanligt att arbeta i barngrupp -Få antal förskolor/F-chef Många stora offentliga huvudmän  Ovanligt att arbeta i barngrupp -Flera förskolor/F-chef

14 Fortbildning för förskolechefer För att snabbt komma igång ht 2015 fick samma sex lärosäten som har Fortbildningen för rektorer Allmän intresseförfrågan för perioden 2016-2018. Sju lärosäten utvalda efter kvalitetskriterier i förfrågningsunderlag  Högskolan Dalarna/Mälardalens högskola i samverkan  Karlstads universitet  Linnéuniversitetet  Malmö högskola  Stockholms universitet  Umeå universitet  Uppsala universitet

15 Fortbildning för förskolechefer Ingen kortvariant av Rektorsprogrammet HT-15:  278 behöriga sökande  242 erbjöds plats  217 startade, varav 106 med enskild huvudman och 111 med offentlig HM.  Huvudmannens preferens av lärosäte är styrande 220 anmälningar inför ht-16. Anmälningsperioden förlängd t o m 15/4

16 Fortbildning för förskolechefer Kontaktuppgifter: Lena Högback Nimhed Telefon 08-5273 3237 lena.hogback.nimhed@skolverket.se karin.ameen@skolverket.se

17 Kommunikation Andrei Lindblom

18 Konferens dag 2 08.30 - 09.15LL II i siffror Daniel Lundström, Kristin Linell, Skolverket 09.15 - 09.30Statsbidrag inom LL II Jenny Larsson, Per-Erik Jalava, Skolverket kaffe 09.30 - 10.30Våra stora uppdrag på Skolverket Uppdraget kring nyanlända elever, Mats Wennerholm, Skolverket Samverkan för bästa skola, Marie Sedvall Bergsten, Skolverket Nationella skolutvecklingsprogram, Fortbildning i specialpedagogik, Maria Weståker, Skolverket 10.30 - 11.30Utvärdering av LL II – deltagarenkäten från HT- 15 Diskussioner i grupper 11.30 -12.00Sammanfattning av diskussioner och erfarenheter Daniel Lundström, Skolverket 12.00 - 13.00Avslutning med gemensam lunch Restaurang Fazer, Trygg Hansahuset

19 Lärarlyftet i siffror - Antagning, söksiffror, tidplan mm. Kristin Linell

20 VT16- Hur gick det? Antal sökbara kurser Kurser för lärare37 Kurser för fritidspedagoger 3 39 av 40 kurser kom till start på 19 lärosäten Endast åk 1-3, 4-6, 7-9 och fritidspedagoger

21 VT16 Topp 3 (Antagna) LärareFritidspedagoger Sv2 inkl. SFIIdrott SObild Eng & No/TeSlöjd åk 1-3åk 4-6 åk 7-9 SoSv2 No/TeSoGe En Hkk

22 HT16 översikt KurserÄmneLärosäten Lärare862422 Fritidspedagoger655 UtbildningarSpecialiseringarLärosäten SPEC1144

23 HT16- översikt forts LärareAntal kurser Åk 1-318 Åk 4-621 Åk 7-927 Åk Gy16 Sfi4

24 HT16 - Sökttrycket just nu? 1 vecka kvar! *Siffror från 6 april 2016 Sökande (alla) HT16* Lärare880 Fritidspedagoger45 Spec.400 Totalt (ca)1300 HT15 (8 april) Lärare1043 Fritidspedagoger50 Spec. (1 specialisering)48 Totalt1141

25 HT16 – Topp 5 ( sökande ) Lärare Sv2 + Sfi SO En Ma NO/Te Fritidspedagoger Bild Idrott Hem- o konsument. Slöjd ÅK 1-3 SO En Sv2 Ma Sv Åk 4-6 Sv2 SO En NO/Te Ma Åk 7-9 Sv2 Ma En Hkk Sl Gy Sv2 Ju Ma Sh En/Ge/Na/Re

26 HT16 - Tiplan Sista anmälningsdag 15 april  Sista kontrollbeskedet skickas ut 12 maj Sista kompletteringsdag 18 maj Urval 2 juni Antagningsbeskeden publiceras på Antagning.se 3 juni

27 Inför urvalet HT16 Liknande hantering som vid VT16s urval  Antagningstal: minst mintal*  Det kommer bli reserver! * För de kurser som inte kommer upp i angivet mintal med behöriga sökande gäller vanliga omförhandlingen

28 Nytt för HT16 Sökande kan nu lämna återbud till Kurs/Utbildning som de blivit antagna/reserver till direkt på Antagning.se Reservantagningen har flyttat från Ladok till NyA.

29 Lärarlyftet i siffror forts. - Prognoser, planering och faktureringsrutiner Daniel Lundström

30 Lärarlyftet – anslag och utnyttjande 20142015201620172018 Anslag331217,5175150100 Utnyttjande /prognos 202,9219,7175115100 61 %101 %100 %76 %100 %

31 Möjlighet till förskottsbetalning försvinner - förändrade faktureringsrutiner Förskottsbetalning inte längre möjligt från och med 2017. Istället för en faktura vid kursens start - faktura varje termin Faktura ska baseras på kursens antal hp aktuell termin Antal deltagare vid kursstart gäller – ej räkna på eventuella avhopp Förskottsbetalning har hittills varit ett undantag – möjligheten tas nu bort.

32 Konsekvenser Fler fakturor – mer adminsitration Kostnader för kurser/utbildning kommer skjutas framåt Istället för lägga större delen av årsanslaget på köp av nya kurser/platser så går en stor del av kommande års anslag till att täcka redan intecknade kostnader. Färre kurser/platser – svårighet att göra av med hela anslaget 2017 Påverkar planering och utbud kommande år Exempel: kostnader för kurser HT16 om de nya reglerna hade tillämpats redan nu: Kostnad för köpHT 201620172018 Med förskottsbetalning (mnkr)10092 Utan förskottsbetalning475212

33 Vid fullt utnyttjande av 2017 års anslag Prognos utifrån möjligheten till förskottsbetalning försvinner 2017 *En stor del av kostnaderna för kurser med start 2017 (kursköpskostnad samt statsbidrag) skjuts framåt och belastar 2018 års anslag. Därav endast blygsam summa för kursköp 2018. 201620172018 Anslag175150100 Prognos175 (39 + 92 kurser) 115100 - varav medel till nya kurser 20* 20172018 Anslag150100 Utnyttjande150115 - varav medel till nya kurser - 15

34 Idealbilden ur ett anslagsutnyttjande Utmaningar Så många kursplatser som möjligt 2017 (utnyttja anslaget i högsta möjliga grad) Möjlighet att köpa nya kurser för 2018 Hur göra för att maximera utnyttjandet av 2017 års anslag och dessutom ha möjlighet att köpa nya kurser 2018? Ett sätt är att under våren 2017 lägga mer krut på kurser för yngre åldrar – dvs kurser på 30 hp som läses klart under året. 201620172018 Anslag175150100 Utnyttjande175100 - varav medel till nya kurser 150 XX

35 Speciallärarutbildning 2016-2019 ”För utgifter med anledning av tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II (U2012/01181/S) för myndigheten belasta anslagsposten med högst 32 mnkr” Borttagandet av förskottsbetalning påverkar även speciallärarutbildning Anslaget kommer ej utnyttjas fullt ut – stora kostnader skjuts framåt och påverkar planeringen

36 Speciallärarutbildning – anslag och prognos 2016201720182019 Anslag32 Utnyttjande/ prognos 32 (160-170 delt.)19,3 (195)26,8 (50)32 (0) 2016201720182019 Anslag32 Utnyttjande/ prognos 32 (160-170)32 (400)4757

37 Planering - framtid Anslaget för Lärarlyftet (kurser) minskar årligen till 2018 samtidigt som stora kostnader skjuts framåt – hade varit bättre om anslaget istället Ev förändringar/korrigeringar av anslag osv inte helt enkelt att hantera med anledning av den framförhållning som krävs vid köp Planering svårt och påverkar lärosätena. Vad gäller, hur många kurser/platser osv? Mycket beräkningar för att utnyttja anslaget så bra som möjligt ”Om kostnaden för det antal sökande som uppfyller kravet på att få delta kommer att bli större än vad Skolverkets anslag för Lärarlyftet för nuvarande och kommande budgetår medger, förbehåller sig Skolverket rätten att i förekommande fall begränsa det antal personer som ska antas till kurs, dock inte lägre än angivet minimiantal.” 30 april vet vi kostnader för VT16 – utifrån detta dimensionering av hur många som kan antas till HT16 – regleras vid omförhandlingen i mitten av maj

38 Offertförfrågan VT17 Offertsvar in 3 maj Besked om köp vecka 25 Fler kurser efterfrågade än vi utifrån anslaget kommer att ha möjlighet att köpa Merjobb för lärosätena – men om det blir några förändringar som påverkar anslag/uppdragslängd så är det bättre att ha för många kurser än för få att välja av.

39 Svenska som andraspråk ”Anslagsposten får belastas med högst 62 mnkr för förstärkning av medel för utbildning som avser svenska som andraspråk enligt förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande” Inga detaljer ännu så länge om hur/vad/när

40 Statsbidrag inom Lärarlyftet II Jenny Larsson, Per-Erik Jalava

41 Statsbidrag för Lärarlyftet II Statsbidraget ska användas för att stimulera deltagande i fortbildning, tex. genom minskad tjänstgöring för lärare som deltar i Lärarlyftet. Det är dock upp till huvudmannen att bestämma hur de ska använda bidraget. Ersättningen utgörs av ett schablonmässigt bestämt belopp per högskolepoäng (Kronor/hp) som regleras i förordningen. Bidragets storlek inför vt16 är:  1500 kr/hp för kurser i svenska som andra språk och sfi.  1 000 kr/hp för kurser i matematik och speciallärarutbildning.  500 kr/hp för kurser i övriga ämnen.

42 Statsbidrag för Lärarlyftet II – statistik Antal deltagare Lärarlyftet II VT 2015 och HT 2015

43 Statsbidrag för Lärarlyftet II – statistik Antal huvudmän VT 2015

44 Statsbidrag för Lärarlyftet II – statistik Antal deltagare per ämne VT 2015

45 Statsbidrag för Lärarlyftet II – uppföljning vt16 Vt 2016 följer Skolverket upp de kursdeltagare som studerat på kurser inom Lärarlyftet (kurser som avslutades vt 2015). Skolverket behöver information om vilka kursdeltagare det är som fullföljt respektive inte fullföljt studierna med godkänt resultat för de kurser som avslutades vt 15. Ladokutdragen får gärna vara i excel-format.

46 Statsbidrag för Lärarlyftet II – uppföljning vt16 Skolverket följer upp kurserna varje termin enligt följande schema: Skolverket kommer att skicka ut information om vilka kurser det gäller inför respektive uppföljningstillfälle.

47 Statsbidrag för Lärarlyftet II – uppföljning vt16 Skolverket kommer att kontakta de huvudmän som har deltagare som de lyft statsbidrag för och som inte fullföljt sina kurser med godkänt resultat och fråga om orsaken till avhopp. Om det finns särskilda skäl till avhoppet blir huvudmannen inte återbetalningsskyldig, annars måste Skolverket återkräva utbetalt statsbidrag för samtliga terminer.

48 Stora uppdrag på Skolverket Uppdraget kring nyanlända elever Mats Wennerholm, Skolverket Samverkan för bästa skola Marie Sedvall Bergsten, Skolverket Nationella skolutvecklingsprogram Maria Weståker, Skolverket

49 Gruppdiskussioner 3 Utvärdering av LL II – deltagarenkäten från HT-15 Frågeställningar: Vilka diskussioner har förts på ert lärosäte utifrån utvärderingen? Har ni följt upp utvärderingen? Åtgärder?


Ladda ner ppt "Konferens dag 1 13.15 – 14.15Hur arbetar ni med LL II – vilken roll har ni som kontaktperson? Diskussion i grupper 14.15 - 14.45Ny statistik om behörighetsläget."

Liknande presentationer


Google-annonser