Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörskap av Magnus Henrekson Mikael Stenkula.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörskap av Magnus Henrekson Mikael Stenkula."— Presentationens avskrift:

1 Entreprenörskap av Magnus Henrekson Mikael Stenkula

2 Introduktion Enskilda entreprenörer kan inte förbigås i ett lands ekonomiska historia........ändå har nationalekonomin varit ”entreprenörlös”. Varför? Mycket forskning om entreprenörskap........ men mest i andra discipliner. Vad har då dagens nationalekonomi att säga om entreprenörsrollens betydelse?

3 Varför finns det företag? Transaktionskostnader Stordriftsfördelar Problem: Incitaments-, informations- och koordinationssvårigheter

4 Hur är företag organiserade? -varumärke -företagsledning -samordning av FoU Insatsvaror Produkter till slutkund Tillverkning Finansiering (internbank) Informationssystem Distribution och försäljning Underhåll Reklam och Marknadsföring Bokföring reskontra Juristtjänster FoU Städning Varumärke Företagsledning Fakturering Logistik

5 Kärnverksamhet Reklam och Marknadsföring Reskontra Fakturering Bokföring FoU Underhåll Finansiering Juridiska tjänster Städning Tillverkning Informationssystem Logistik Kärnverksamhet Reklam och Marknadsföring Reskontra Fakturering Bokföring FoU Underhåll Finansiering Juridiska tjänster Städning Tillverkning Informationssystem Logistik Kärnverksamhet Reklam och Marknadsföring Reskontra Fakturering Bokföring FoU Underhåll Finansiering Juridiska tjänster Städning Tillverkning Informationssystem Logistik Produkter till slutkund Kärnverksamhet Reklam och Marknadsföring Reskontra Fakturering Bokföring FoU Underhåll Finansiering Juridiska tjänster Städning Distribution och Försäljning Tillverkning Informationssystem Logistik -varumärke -företagsledning -samordning av FoU Hur är företag organiserade?

6 Vad är entreprenörskap? Fyra funktioner: Innovatör – Schumpeter Arbitragör (jämviktsskapare) – Kirzner Osäkerhetsbärare – Knight Koordinator – Say

7 Vad är entreprenörskap? Olika former av entreprenörskap: Upptäckande – skapande Jämvikt – icke-jämvikt (nästa bild) Nödvändighets- resp möjlighetsentreprenörskap Produktivt – improduktivt – destruktivt

8 Jämviktsskapande och icke-jämviktsskapande entreprenörskap exempel Nyttighet 1 Nyttighet 2 P P P’ A B C

9 Vad är entreprenörskap? Egenföretagare och entreprenörskap Egenföretagare entreprenörskap Icke-entreprenöriell egenföretagare: t.ex. levebrödsföretagande Entreprenöriell egenföretagare Entreprenöriell anställd: Intraprenör

10 Entreprenör och intraprenör FöretagareAnställd EntreprenörInnovatörer, risktagare Intraprenörer FörvaltandeSaknar ambitioner att växa och/eller förändra Företagsledare

11 Upptäckt och exploatering Upptäckt av företagare/individanställd/organisation Exploatering av företagare/ individ Nystartat företag Entreprenörskap Avknoppning (Spin-off) anställd/ organisation Licensförsäljning Uppköp Intern företagsutveckling Intraprenörskap

12 Egenföretagande och entreprenörskap EntreprenörielltIcke-entreprenöriellt First best Förverkliga en affärsidé som bäst lämpar sig för att drivas i ett nytt företag 1. Eftersträva oberoende, viss livsstil etc. 2. Lokal tjänsteproduktion, nätverkssamarbete med andra, ofta på projektbasis

13 Egenföretagande & entreprenörskap EntreprenörielltIcke-entreprenöriellt 2 nd best 1. N ö dv ä ndighets- entrepren ö rskap 2. Underm å lig management i existerande f ö retag om ö jligg ö r intra- pren ö rskap 3. Sätt att undvika effekter av diskrimi- nering eller bristande socialt kapital i margi- naliserade grupper 1. Säkerhetsventil mot omfattande arbetsmarknads- regleringar 2. Sätt att uppnå flexibilitet som förhindras av andra regleringar 3. Sätt att undvika effekter av diskriminering eller bristande socialt kapital i marginaliserade grupper 4. Nödvändighetsentreprenör- skap

14 Egenföretagande & entreprenörskap EntreprenörielltIcke-entreprenöriellt Privile- giejakt Starta företag för att dra nytta av subventioner eller skattelättnader snarare än för att skapa värden för konsumenter 1. Omvandla konsumtions- utgifter till avdragsgilla affärskostnader 2. Bedrägligt beteende, t ex att delar av intäkterna inte tas upp i bokföringen

15 Vad är entreprenörskap? En rimlig eklektisk definition Förmågan och villigheten hos individer, både på egen hand och inom organisationer, att: Varsebli och skapa nya ekonomiska möjligheter Introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet genom att ta på sig beslut om lokalisering, produktionsutformning, resursanvändning, institutioner och belöningssystem.

16 Vad är entreprenörskap? Företagsbyggande och industrialisering Venturekapitalister (affärsänglar och fonder) Yrkeskunnig arbetskraft Framtagande av kommersialiserbar idé Kommersialisering Kompetenta kunder Industrialister Entreprenörer Uppfinnare Entreprenörer Entreprenörskap, en del av helheten

17 Kommersialisering av en idé genom (A) nyinträde och (B) försäljning Entreprenör med idé Start av verksamhet Entreprenörs- företag MARKNADMARKNAD Finansiering genom lån Egen utveckling Kommersia- lisering A Entreprenör med idé Start av verksamhet Entreprenörs- företag Finansiering genom venturekapitalist Utveckling med stöd av venturekapitalist Kommersia- lisering B Etablerat företag Försäljning med stöd av venturekapitalist

18 Hur kan entreprenörskap mätas? Entreprenörskap är ett komplext och flerdimensionellt begrepp som inte låter sig mätas på något enkelt och entydigt sätt. Ofta används ny- eller egenföretagande som en approximation på entreprenörsaktiviteten i en ekonomi.

19 Hur kan entreprenörskap mätas? Andel egenföretagare enligt OECD

20 Hur kan entreprenörskap mätas? Nyföretagare enligt GEM

21 Andel egenföretagare 1990–2005 Hur kan entreprenörskap mätas?

22 Egenföretagande länsvis enligt AKU

23 Hur kan entreprenörskap mätas? Storföretag och startår, Axelsson (2006). (sysselsättning) 0 5 10 15 Före 18801881–19131914–19491950–19701971– Antal

24 Hur kan entreprenörskap mätas? Storföretag och startår, Axelsson (2006). (omsättning)

25 U-format samband mellan inkomst och entreprenörskap? SE 0 2 4 6 8 10 12 14 0510152025303540 Inkomst per capita TEA (%)

26 Varför är entreprenörskap viktigt? All utveckling är experimentell! En framgångsrik ekonomi bärs upp av: –Identifierings- (eller genererings-) process –Kommersialiseringsprocess –Selektionsprocess Vissa affärsidéer kan bara utvecklas väl i nya entreprenöriella företagsbildningar

27 Varför är entreprenörskap viktigt? Ekonomisk utveckling Ny entreprenöriell upptäckt (identifiering) Ny kapacitetUtslagning av kapacitet Marknadsprocess (selektion) 1. säkerställer effektiviteten 2. påskyndar strukturomvandlingen 3. ökar innovationsbenägenheten 4. skapar större variationsrikedom Förbättrad konkurrenskraft TILLVÄXT indirekta effekter Befintlig kapacitet (kommersialisering) direkta effekter

28 Varför är entreprenörskap viktigt? Tillväxtteori inom nationalekonomi: Traditionell/exogen tillväxtteori Endogen tillväxtteori Evolutionär tillväxtteori

29 Varför är entreprenörskap viktigt? Sysselsättning Sambandet mellan entreprenörskap och jobbskapande är inte så rättfram som man kanske initialt skulle kunna tro: Större produktivitet – lägre sysselsättningsgrad vid given produktionsnivå Företag som slås ut skapar arbetslöshet. Nettogenereringen är avgörande.

30 Varför är entreprenörskap viktigt? Sysselsättning ∆ sysselsättning Långsiktig effekt: stärkt konkurrenskraft tid Kommersialiseringsfas: ny kapacitet Selektionsfas: utslagning av kapacitet Notera: Tidsfördröjning innan full effekt nås!

31 Varför är entreprenörskap viktigt? Empiri Inte lätt att belägga entreprenörens betydelse med vedertagna empiriska och ekonometriska metoder. Entreprenörsaktivitet låter sig svårligen mätas på något enkelt och entydigt sätt. Flertalet studier, i synnerhet på senare tid, ger stöd för entreprenörskapets centrala betydelse.

32 Vad påverkar entreprenörskaps- aktiviteten i ekonomin? Entreprenörskapets bestämningsfaktorer Ekonomisk politik

33 Vilja Baserad på avvägning mellan förväntad entreprenörsränta och risk SELEKTION Utfall Nya företag Företagstillväxt Entreprenörskapets bestämningsfaktorer Entreprenörskap kan ses som en produktionsfaktor EFTERFRÅGAN Möjligheter UTBUD Kompetens Kapital

34 Utbud, efterfrågan och jämvikt på entreprenörer Utbud Efterfrågan Antal entreprenörer Förväntad ersättning till entreprenörer N*N* E*E* Lön

35 Entreprenörsräntan Den ”överavkastning” som en entreprenör kan generera genom att aktivt skapa eller generera nya möjligheter. Uppstår när en entreprenör framgångsrikt kombinerar resurser på nya sätt.

36 Entreprenörsränta Riskjusterad ränta t0t0 Total avkastning Entrepre- nörsränta Tid txtx

37 Entreprenörsränta Är entreprenörsräntan onödig, oförtjänt och orättvis? Den kan ses som en ersättning för den unika icke-replikerbara kompetens som entreprenörer bidrar med. Det kan vara den enskilde entreprenörens jakt efter entreprenörsränta som gör att denne överhuvudtaget tar sig an entreprenöriella projekt.

38 Entreprenörsränta Sammanfattning: Entreprenörsfunktionen har en nyckelroll för förnyelse, ekonomisk utveckling, jobbskapande och....... entreprenörsräntor är en förutsättning för att entreprenörskap ska uppstå och utövas.

39 Ekonomisk politik Direkta insatser: Subventioner, företagsstöd, finansiellt kapital m m – leder ofta till fel sorts entreprenörskap Institutionella förutsättningar: Grundläggande fri- och rättigheter och skydd för den privata äganderätten Sparande och kapitalbildning (institutionalisering) Skatter och skattestruktur (nästa bild) Regleringen av produkt- och faktormarknader (t ex arbetsmarknaden, välfärdstjänster) Attityder och kulturella föreställningar (kodifiering av belöningsstrukturer)

40 Ekonomisk politik Skatter Positiv effekt Lättare undvika skatt som egenföretagare (ofta ej Entr.) Om inkomst från Entreprenörskap beskattas lägre Skatt som försäkring? Inte i praktiken Ingen effekt Om entreprenörsräntor är tur, ”windfall gain” eller om varseblivning är en kostnadsfri process Negativ effekt Entreprenörsräntan efter skatt lägre; de riktigt lovande men riskfyllda projekten väljs bort Mindre resurser att expandera verksamhet

41 Ekonomisk politik Ekonomiska politiken har en nyckelroll: –Uppmuntra till produktivt entreprenörskap och inte till icke-entreprenöriellt egenföretagande eller icke- produktivt entreprenörskap –Ekonomisk politik påverkar graden av entreprenörsaktivitet och hur den kanaliseras Några idéer för den ekonomiska politiken: –Portabel trygghet –Sparande tillgängligt för företagsstarter –Skattemässig neutralitet mellan ägar- och finansieringsformer

42 Sammanfattning Vad är entreprenörskap och hur kan det mätas? Varför är entreprenörskap viktigt? Vad påverkar entreprenörskapsaktiviteten i ekonomin?


Ladda ner ppt "Entreprenörskap av Magnus Henrekson Mikael Stenkula."

Liknande presentationer


Google-annonser