Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt nationella föreskrifter (PNF) Fartygsforum i Stockholm, Sjöhistoriska, 2015-10-09/10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt nationella föreskrifter (PNF) Fartygsforum i Stockholm, Sjöhistoriska, 2015-10-09/10."— Presentationens avskrift:

1 Projekt nationella föreskrifter (PNF) Fartygsforum i Stockholm, Sjöhistoriska, 2015-10-09/10

2 Syfte och innehåll Informera om projekt nationella föreskrifter Få era synpunkter och tankar om det pågående arbetet

3 Vad är PNF? Projektet ska skapa ett samlat modernt nationellt regelverk och ett effektivt tillsynssystem för svenska fartyg som inte omfattas av internationella certifikat Övergripande mål: 1. Bättre och mer tillgängliga regler som öppnar upp för ny teknik och innovation 2. Ökad förståelse för regelverket 3. En bransch som är mer och bättre informerad 4. En mer utvecklad säkerhetskultur 5. Förutsättningar för långsiktig och hållbar utveckling 6. Förutsebarhet både avseende på regler och tillsyn = Regelförenkling

4 Vilka fartyg omfattar PNF Projektet omfattar alla kommersiella fartyg från 5 meter och uppåt i de delar de inte omfattas av internationella krav eller direktiv, oavsett fartområde. Projektet ska ta hänsyn till trappstegs effekter mot EU- Pass Direktivet, EU-Fiske Direktivet samt Direktivet om IVV fartyg men även mot tidigare ej certifierade fartyg. Ca 140 fartyg faller in i regelverket för certifikat och ca 140 fartyg faller ur samma regelverk i samband med ändring av certifikatsgräns från brutto till meter. 20 brutto föreslås ändras till 15 meter.

5 Bakgrund Två tidigare faser har arbetat fram förslag till föreskrifter och tillsynssystem, hösten 2013 och hela 2014. Det nya projektet (PNF fas 3) ska genomföra de förslag som kommit fram inom ramen för PNF fas 1 och 2: – Ett komplett funktionsbaserat regelverk omfattandes alla områden med bäring på sjösäkerheten för själva fartyget – Ett nytt tillsynssystem med större inslag av riskbasering och egenkontroll

6 Funktionsbaserade regler Reglerna är idag gamla och detaljföreskrivande. Genom funktionsbaserade regler så kommer regelverket inte tala om hur man ska uppnå ett krav utan vad är det man ska uppnå. Positivt är att det öppnar upp för lösningar som idag normalt inte accepteras i gällande regelverk. Det är hållbart över tid. Svårighet är att det kan upplevas att det blir många tolkningar. Verklighet är nog att man håller sig till ett regelverk.

7 Förslag till system för egenkontroll Transportstyrelsen godkänner fartyg och rederier – Certifikat gäller tillsvidare Fartygets ägare ansvarar för egenkontrollen – För vissa kontroller ska en godkänd organisation anlitas – En självdeklaration ska lämnas in till Transportstyrelsen Transportstyrelsen tillhandhåller stödmaterial – Allmänna råd och vägledningar till regelverket – Handbok för egenkontroll – IT-stöd för självdeklarationen Transportstyrelsen utövar tillsyn – Planerad och händelsestyrd tillsyn utifrån riskmodell

8 Utkast till system för tillsyn Periodisk tillsyn (årsavgift)Händelsestyrd tillsyn (årsavgift/direkt avgift) System för egenkontroll Auktoriserad utförare Fartygsägare Planerad tillsyn Risk- modell IT-stöd Händelse- styrd tillsyn Analysforum Annan information Certifierade fartyg Uppgifter som ur ett riskperspektiv inte bedöms kunna hanteras genom endast egenkontroll. Exempelvis bottenbesiktning, stabilitetsmätning, brand etc. Baseras i huvudsak på verksamhet. Exempelvis personbefordran, miljö, fara för annan trafik etc. Själv- deklaration Bevis om utförd egen- kontroll Certifikat Grundl. fartygs- dok och certifikat

9 Utkast till system för certifiering Nybyggnad/inflaggning/ större ombyggnad/ större reparation Certifiering Kontroll- ansvarig Fartygsägare Stickprovs- kontroller Klar för certifiering Utfärdande av certifikat Ansökningsskede Ansökan Fastställande av kravbild Ansökan ska innehålla relevant information om fartyget. Exempelvis användning, fart- område, riskanalys, regelverk/ standard, kontrollansvarig etc. Möte för att stämma av kravbild och avrapporteringen till myndigheten. Exempelvis dokumentation, vilka kontroller som ska utföras etc. Certifikat Grund- läggande fartygs- dok.

10 Auktorisation Nya områden för auktorisation Bottenbesiktning, (skrov), in och utvändig Tjockleks mätning av skrov Krängningsförsök, lättvikts bestämning Revision o funktionskontroll av fasta brandsläcknings anordningar Gasolinstallationer för hushålls ändamål Nybyggnad, ombyggnad, in flaggning eller större reparation

11 Allmänt Krav kommer att riktas på kompetens på de som utför tillsyn under egenkontroll, oavsett på vilken nivå den utförs. Vi ser över möjligheterna att operera ett fartyg i ett annat fartområde än vad det är byggt till. Vi bedriver ”storstädning” av nuvarande regelverk. Vi kommer att utveckla en riskbaserad tillsynsmodell

12 Tidsplan Tidsplan – Projektet ska slutrapporteras senast 2016-12-15 – Föreskrifterna och tillsynssystemet ska vara redo att träda ikraft den 1 januari 2017 NärVad Oktober 2015Beslut om inriktning för delegeringar December 2015Beslut om modell för riskbaserad tillsyn December 2015Internremiss av regelverket April 2016Externremiss av regelverket Hösten 2016Beslut om regelverket 1 januari 2017Regelverket träder i kraft

13 Har ni frågor eller synpunkter? Vi vill att branschens aktörer deltar aktivt, det är nu ni kan påverka ! ”Öppet hus” där alla kan delta i möten på distans. Den sista torsdagen i varje månad mellan kl 09,00 – 12,00. pnf@transportstyrelsen.se är en e mail adress där ni kan anmäla er till möten eller lämna synpunkter. pnf@transportstyrelsen.se Referensgruppsmöten i Göteborg den 20 oktober och i Stockholm den 21 oktober. http://www.transportstyrelsen.se/pnf hemsida för information. http://www.transportstyrelsen.se/pnf Vi deltar i olika mässor, branschdagar, utskick till alla som är registrerade i registret, info i bransch tidningar, info till aktörer


Ladda ner ppt "Projekt nationella föreskrifter (PNF) Fartygsforum i Stockholm, Sjöhistoriska, 2015-10-09/10."

Liknande presentationer


Google-annonser