Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårt dop Bo Larsson. doperidopera Vad händer i dopet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårt dop Bo Larsson. doperidopera Vad händer i dopet?"— Presentationens avskrift:

1 Vårt dop Bo Larsson

2

3 doperidopera Vad händer i dopet?

4 Vad kan en handfull vatten hjälpa själen?

5 1.Roll up:en igen ….

6 Rubrik Administrativ samverkan i Stockholms stift Mattias Lindberg

7 Vi ska ägna oss åt att vara kyrka! Frigöra resurser till den grundläggande uppgiften Upphandlingar Funktions- ansvar Kostnads- effektivitet Ökad samverkan Gemensamma funktioner

8 Prioriterade områden Ekonomihantering Information Sammanställning av pensionsavgångar Kyrkogårdsförvaltning Tillgång till diverse spetskompetenser IT-plattform Telefoni Fastighetsfrågor Lönehantering Bokning av kyrkliga handlingar Gemensamma upphandlingar

9 GTP – Gemensam telefoniplattform

10 Nu händer det…. GTP utvecklas just nu i Stockholm, Uppsala, Skara, Växjö, Luleå, Härnösand Snart även i Göteborg, Visby, Karlstad

11 Nu händer det…. Prognos anslutning i Stockholms stift Idag 22 st Prognos 2011-12-3128 st Prognos 2012-12-3138 st Prognos 2013-12-3142 st

12 Effekter av gemensam telefonisatsning Kostnaden för en gemensam telefonist Öppettider Kalenderkoppling Nytt avtal från Telia

13 Prioriterade områden IT-plattform Telefoni Fastighetsfrågor Lönehantering Bokning av kyrkliga handlingar Gemensamma upphandlingar Ekonomihantering Information Sammanställning av pensionsavgångar Kyrkogårdsför- valtning Tillgång till diverse spetskompetenser

14 GIP - Gemensam IT-plattform

15 Nu händer det… GIP utvecklas just nu i Luleå, Skara, Härnösand, Stockholm, Linköping, Göteborg, Karlstad, Lund, Visby

16 Nu händer det… Prognos anslutning i Stockholms stift Idag 2 st Prognos 2011-12-317 st Prognos 2012-12-3122 st Prognos 2013-12-3135 st

17 Effekter av gemensam IT-satsning Mindre investeringar Små församlingar får samma funktioner som stora Globala adresslistan Kalendern

18 Fler effekter av gemensam IT-satsning Systemstöd Felanmälan Administration Webbshop internwww.svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se Gemensam utveckling av nya funktioner

19 PROJEKT Översyn av de administrativa systemen

20 Översyn av administrativa system Målbild Ett framtida gemensamt modernt ekonomi- och lönesystem som ger bra verksamhetsnytta Första utredningen klar

21 Slutsatser – nuläge Alla system levererar bra funktion Alla system är dyra Alla system har brister Vi är alla lika Vi vill ha ett system Behov av backup, resurs och kunskapsutbyte Behov av minskade kostnader

22 Slutsatser – tröskeln Svårt att skilja på personliga behov och verksamhetens behov Oro Visa på goda exempel Förtroendet för varandra Har man fler ben att stå på?

23 Slutsatser – nästa steg Först rutiner sedan system – En gemensam ekonomihandbok Inventering av kompetens och kostnader Definition av målbild, gemensamma processer, roller och rutiner Pilotprojekt Dags att gå från ide´ till handling Färdigt system 2013

24 Prioriterade områden IT-plattform Telefoni Fastighetsfrågor Lönehantering Bokning av kyrkliga handlingar Gemensamma upphandlingar Ekonomihantering Information Sammanställning av pensionsavgångar Kyrkogårdsförvaltning Tillgång till spetskompetenser

25 Riktat församlingsbidrag Grundläggande mål – Ökad samverkan – Bestående förändringar – Verksamhetseffektivisering Sista ansökan 27 oktober

26 Paus

27 Kulturarvsfrågor Jan-Åke Engfors, Rebecka Svensson och Åke Höppner

28 Mål för kulturarvsarbetet Att öka kunskapen och förståelsen för det kyrkliga kulturarvet Att öka kunskapen om hur vi på bästa sätt förvaltar dessa kulturmiljöer Att göra kulturarvet känt

29 Vad gör stiftskansliet Utför inventeringar och besiktningar Gör kulturhistoriska karakteriseringar Bistår med råd, stöd och hjälp i olika förvaltningsprocesser Samordnar för effektiva gemensamma lösningar Informerar och utbildar Fördelar kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag

30

31 Orgelinventering Samverkan mellan Svenska kyrkan, länsstyrelsen och museerna Syfte Att få en överblick över stiftets orgelbestånd och lyfta fram orglarna som en värdefull del av det kyrkliga kulturarvet. Uppdraget Inventera och statusbesiktiga Bedöma och kulturhistoriskt karakterisera Dokumentera och publicera Genomförande Januari 2010 – september 2012

32

33

34 Kyrkogårdskarakterisering Syfte Att lyfta fram kyrkogårdarna, begravningsplatserna och kyrkotomterna som en värdefull del av det kyrkliga kulturarvet. Uppdraget Inventera Bedöma och kulturhistoriskt karakterisera Dokumentera och publicera Genomförande Januari 2010 – mars 2014

35 Inventarieförteckningar Ansvar Svara mot Kulturminneslagen Rutiner Databas

36 Åke Höppner Husbyggnadsingenjör Bebyggelsehistoria och byggnadsvård på universitetet Fastighetsförvaltning KTH Tidigare uppdrag 15 år på entreprenörssidan 15 åren på beställarsidan Uppdraget som stiftsingenjör Att främja stödja och utveckla förvaltningen av byggnader Att vara en resurs i olika förvaltningsprocesser Ny resurs – fastighetsingenjör

37 Stöd i lagar och föreskrifter Naturresurslagen NRL, Miljöbalken MB Plan- och bygglagen Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljölagen Starkströmsföreskrifterna avdelning C Boverkets byggregler Boverkets lagar och förordningar Kulturminneslagen

38 Stöd i förvaltningsprocesser Myndighetskontakter Planerat och akut underhåll Projektering Upphandling och utvärdering av tjänster inom förvaltning Byggnadsprojekt ansvar och roller Besiktningar

39 Stöd i förvaltningsprocessen BMS-Building Management Systems System för planerat och akut underhåll System för klimatkontroll och hushållning System för fastighetsarkiv

40 Vi har ett gemensamt ansvar Befintlig kunskap + Samverkan + BMS = Hållbar förvaltning

41 Kyrkoantikvarisk ersättning Statens ersättning till Svenska kyrkan för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet För vård och underhåll av kyrkobyggnad, kyrkotomt och begravningsplats, samt inventarier skyddade enligt kulturminneslagen Ersättningens storlek: 460 mkr om året t.o.m. 2014

42 Till vad kan ersättning ges? Vård- och underhållsinsatser som syftar till att bibehålla det kulturhistoriska värdet Åtgärder som syftar till att förebygga skada, såsom brand- och stöldförebyggande arbeten samt förbättrade förvaringsmöjligheter Inventeringsinsatser och vård- och underhållsplanering Kostnader för projektering, utredning, antikvarisk medverkan och dokumentation

43 Kyrkobyggnadsbidrag Utgör en del av det inomkyrkliga utjämningssystemet och ingår sedan 2007 i stiftsbidraget Bidragets storlek: för närvarande 2 200 tkr om året Till vad kan bidrag ges För om- och tillbyggnad, samt vård och underhåll av kyrkobyggnad och tillhörande fast inredning såsom predikstol, altaruppsats, bänkinredning och orgel

44

45 VARFÖR? Minska kostnader, belastningen på miljön och samtidigt ta hänsyn till kulturmiljön NÄR? Oktober–november VAR? Sensus, Medborgarhuset, Medborgarplatsen VEM? Förtroendevalda, kyrkoherdar, ansvariga för fastigheter, vaktmästare m.fl. KOSTNAD? 1 500 kr per deltagare. Kursmaterial och fika ingår i avgiften 1. Energieffektivisering

46 NÄR? Tidigt i vår VEM? För de som guidar, de som vill guida MER INFOKurskatalogen Kyrkguidskurs

47 Vara kyrka! Frigöra resurser till den grundläggande uppgiften Största möjliga verksamhets- nytta Kostnads- effektiv och kvalitativ förvaltning Ökad samverkan


Ladda ner ppt "Vårt dop Bo Larsson. doperidopera Vad händer i dopet?"

Liknande presentationer


Google-annonser