Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL."— Presentationens avskrift:

1 1 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL

2 2 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL NOLLVISIONEN ►◄ Nollvisionen är vår vision om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen är både ett etiskt förhållningssätt och en strategi för att forma den säkra vägtrafiken där ingen dödas eller skadas allvarligt. Den förutsätter att vägar, gator och fordon i högre grad anpassas till människans förutsättningar, samtidigt som trafikanterna följer trafikreglerna. Vad är nollvisionen?

3 3 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL NOLLVISIONEN ►◄ Tillsammans för Nollvisionen är ett slags ramverk för det arbete alla aktörer – företag, organisationer och myndigheter – gör för att Sverige ska nå nollvisionen, visionen om noll döda och allvarligt skadade i trafiken.

4 4 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL NOLLVISIONEN ►◄ Arbetet i Tillsammans för Nollvisionen bygger på att vi aktörer samverkar. Vi utbyter kunskap och koordinerar våra verksamheter inom trafiksäkerhet och vi arbetar strukturerat och systematiskt mot samma mål. Varje aktör har ansvar för att planera och genomföra åtgär­der i sin egen verksamhet. Så här arbetar vi!

5 5 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL NOLLVISIONEN ►◄ Vi är många aktörer som vill driva utvecklingen i samma riktning och vi är överens om vilka områden som bör prioriteras. Genom ett systematiskt arbetssätt ska vi nå Nollvisionen. Arbetssättet bygger på att alla aktörer som vill bidra till en ökad trafiksäkerhet sätter upp mätbara mål för sin verksam­het som bidrar till ökad trafiksäkerhet. Summan av insat­serna leder till en tryggare och säkrare vägtrafik. Din insats gör skillnad

6 6 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL NOLLVISIONEN ►◄ Räddar liv Den största vinsten är att vårt gemensamma arbete räddar liv och minskar antalet allvarligt skadade. Effektivt kunskapsutbyte Genom att delta i ett stort nätverk får du tillgång till kompetens som du kan dra nytta av i din egen verksamhet. Ökad lönsamhet Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete kan ge direkt ekonomisk avkastning genom sänkta transportkostnader, högre kvalitet, ökad lönsamhet eller nya affärsmöjligheter. Vad vinner vi? Varumärkesstärkande Att ta ett samhällsansvar och därmed synas i ett positivt sammanhang stärker ditt varumärke. Tydlig identitet Tillsammans för Nollvisionen är en tydlig gemensam identitet som förstärker den externa genomslagskraften när vi berättar för omvärlden vad vi gör och vilka resultat vi uppnår. Bättre arbetsmiljö För dig som i ditt arbete vistas i trafiken innebär insatser för en ökad trafiksäkerhet direkta arbetsmiljövinster.

7 7 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ►◄ ►◄ Mål

8 8 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ►◄ Sedan beslut i riksdagen år 1997 utgör Nollvisionen grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. År 2009 sattes ett etappmål om att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras från år 2007 till 2020 och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent. I faktiska tal innebär det max 220 omkomna år 2020 och max 4000 allvarligt skadade. Etappmål – på väg till noll Symbolbild ►◄

9 9 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ►◄ Vi arbetar både enskilt och tillsammans för att målen ska nås. Till vår hjälp har vi indikatorer som årligen följs upp. Indikatorerna hjälper oss att se om vi förbättringar sker, och i vilken takt de sker. Indikatorerna är utvalda utifrån de områden som har bedömts ha störst påverkan på trafiksäkerheten. Samverkan och konkreta mål Symbolbild ►◄

10 10 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ►◄ För närvarande är det dessa områden som är de prioriterade insatsområdena – indikatorerna: Indikatorer – prioriterade insatsområden 1.Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät 2.Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät 3.Nykter trafik 4.Bältesanvändning 5.Hjälmanvändning – cyklister och mopedister 6.Säkra personbilar 7.Säkra motorcyklar (ABS) 8.Säkra statliga vägar 9.Säkra GCM-passager 10.Drift och underhåll på cykelvägar i tätort.

11 11 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Analys

12 12 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Analys av trafiksäkerhetsläget 2015 I följande bilder presenteras analysen som genomförts våren 2016 av trafiksäkerhetsläget år 2015. Klicka på bilden för att ladda ner analysrapporten!

13 13 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Färre döda i trafiken ─ men utvecklingen till noll går för långsamt Färre människor omkom i trafiken förra året än året innan men minskningen har planat ut. Det krävs fler insatser för att klara maxsiffran 220 dödade år 2020 ─ ett etappmål på vägen mot nollvisionen. Antalet dödade i vägtrafikolyckor var 259 personer under 2015, en minskning med fyra procent från 2014. Minskningen finns bland fotgängare och cyklister. Antalet omkomna bilister och motorcyklister ökade däremot jämfört med föregående år. Vi behöver göra insatser som minskar antalet dödsolyckor bland såväl bilister som motorcyklister, fotgängare och cyklister.

14 14 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Färre döda i trafiken ─ men utvecklingen till noll går för långsamt Rätt hastighet kan spara 40 liv Det finns tio insatsområden som har pekats ut som de allra viktigaste att arbeta med. För att kunna följa utvecklingen har alla insatsområdena mätbara mål. Insatsområdet hastighet bedöms vara det allra viktigaste för att vi ska nå etappmålet för 2020. Om 80 procent av förarna håller hastigheten kan ungefär 40 liv sparas per år. Dessutom kan åtgärder inom det här området, jämfört med andra insatser, få effekt relativt snabbt. Hastighetsgränserna på vägarna följs i för liten omfattning, vi ligger långt ifrån den nödvändiga utvecklingen på både det statliga och det kommunala vägnätet. På det statliga vägnätet är trafiksäkerhetskameror det enskilt viktigaste verktyget för att få fler trafikanter att hålla rätt hastighet

15 15 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Färre döda i trafiken ─ men utvecklingen till noll går för långsamt Alkohol och droger tar många liv Under 2015 omkom 75 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor. Det motsvarar 29 procent av alla omkomna i vägtrafiken. Cirka 25 procent av de omkomna personbilsförarna 2015 var alkoholpåverkade, med mer än 0,2 promille. Denna andel har varit konstant de senaste 10 åren. Bland omkomna moped- och fyrhjulingsförare var andelen betydligt högre ─ 60 respektive 80 procent. Långt till målet om skadade Antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel under tidsperioden 2007 till 2020. För 2015 kan inte antalet allvarligt skadade bedömas, på grund av problem med inrapportering i systemet Strada. Men det finns ingen anledning att tro att dessa skador har minskat markant i antal jämfört med tidigare år. I dagsläget ser vi inte ut att nå målet för 2020. Av alla allvarligt skadade i trafiken är nästan hälften cyklister. En förutsättning för att nå målet är därför att cykelsäkerheten förbättras.

16 16 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Omkomna i vägtrafikolyckor 2006-2015, samt nödvändig utveckling fram till år 2020 Källa: STRADA

17 17 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Omkomna fördelade efter trafikantkategori, 2006–2015 Källa: STRADA * Med bil avses här personbil, lastbil och buss ** Fr o m 2010 exkl. suicid

18 18 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Dödade per ålder, kön och trafikantgrupp, år 2007-2014

19 19 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Allvarligt skadade per ålder, kön och trafikantgrupp, år 2007-2014

20 20 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Prognostiserat antal allvarligt skadade 2007–2014 samt nödvändig utveckling fram till år 2020 (inkl./exkl. gående som fallit i vägmiljön) Källa: STRADA

21 21 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Antalet allvarligt skadade (≥1 %) fördelade efter färdsätt, 2007–2014

22 22 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Andel trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt vägnät 1996–2004 och 2012–2015, samt nödvändig utveckling till år 2020 Källa: Trafikverket

23 23 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Andel trafikarbete inom hastighetsgräns på kommunalt vägnät 2012–2015, samt nödvändig utveckling till år 2020 Källa: VTI

24 24 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Andel trafikarbete med nyktra förare 2007–2015, samt nödvändig utveckling till år 2020 Källa: Polisen och VTI

25 25 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Antal personer som omkommit i alkoholrelaterade dödsolyckor efter färdsätt, 2008–2015 Källa: Trafikverkets djupstudier *Exklusive självmord fr.o.m. 2010.

26 26 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Antal personer som omkommit i drogrelaterade dödsolyckor efter färdsätt, 2008–2015 Källa: Trafikverkets djupstudier *Exklusive självmord fr.o.m. 2010

27 27 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Andel observerade cyklister med cykelhjälm 1996-2015, samt nödvändig utveckling till år 2020 Källa: VTI:s observationsmätningar 2014

28 28 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Cykelhjälmsanvändning för olika grupper, 1996–2015 Källa: VTI:s observationsmätningar 2015

29 29 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Andel observerade mopedister med hjälm 2012-2015, samt nödvändig utveckling till år 2020 Källa: VTI:s observationsmätningar

30 30 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Andelen bältade i personbilars framsäte1997–2015, samt nödvändig utveckling till år 2020 Källa: VTI:s observationsmätningar

31 31 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Bältesanvändning i personbil och tung lastbil, 2001–2015 Källa: VTI:s observationsmätningar *Observationer av tunga lastbilar från 2007 och framåt är inte helt jämförbara med tidigare observationer

32 32 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Andel trafikarbete med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP 2000–2015, samt nödvändig utveckling till år 2020 Källa: Bil Sweden, SCB, Trafikverket Nya bilar Trafiksäkerhetsnytta

33 33 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Källa: SCB, Trafikverket Andel trafikarbete med mc utrustade med låsningsfria bromsar (ABS) 2000-2015, samt nödvändig utveckling till år 2020

34 34 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Källa: Trafikverket Andel av trafikarbete på statliga vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim som är mötesseparerade 1996-2014, samt nödvändig utveckling till år 2020

35 35 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Andel GCM-passager med god, mindre god och låg kvalitet på huvudnät för bil i tätort 2015 (n=18 900) Källa: Trafikverket

36 36 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Andel kommuner med god kvalitet på underhåll av prioriterat cykelnät, resultat 2015 och föreslaget mål Källa: Trafikverket

37 37 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL ANALYS ►◄ Utveckling indikatorer – sammanfattning IndikatorUtgångslägeNuläge 2013Mål år 2020 1. Hastighet, statligt43 %47 %80 % 2. Hastighet, kommunalt64 % (2012)63 %80 % 3. Nykter trafik99,71 %99,77 %99,90 % 4. Bältesanvändning96 %98 %99 % 5. Hjälmanvändning - Cykelhjälm27 %36 %70 % - Mopedhjälm96 % (2012)96 %99 % 6. Säkra personbilar20%51 %80 % 7. Säkra mc (ABS)9 %34 %70% 8. Säkra statliga vägar50 %72 %75 % 9. Säkra GCM-passager i tätort19 % (2013)19 %Bedöms 2015 10. Drift och underhåll på cykelvägar15 % (2013)15 %Bedöms 2015

38 38 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL STRATEGIER ►◄ Strategier

39 39 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL STRATEGIER ►◄ Strategier I samverkan med olika aktörer har ett antal strategidokument tagits fram. Syfte med strategierna är att hitta och genomföra åtgärder som behövs för att påverka indikatorerna i positiv riktning. Det finns strategidokument för motorcykel och moped, cykling, fyrhjuling samt alkohol och narkotika. Klicka på bilden för att ladda ner strategierna!

40 40 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL INSPIRATION ►◄ Inspiration

41 41 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL INSPIRATION ►◄ Nollvisionen i New York Nollvisionen sprids i världen och är på väg att förändra synsättet på trafiksäkerhet. New Yorks borgmästare skapade sin Vision Zero 2014. I filmen ges exempel på hur trafiksäkerheten blivit bättre i New York och vilka effekter som uppnåtts. New York ser sin Nollvision som en del i strävan att skapa en liveable city där cyklister och fotgängares säkerhet är i fokus. Se filmen här!

42 42 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONKÄLLORNOLLVISIONENMÅL LÄNKAR ►◄ Vill du veta mer? Mer information om Tillsammans för Nollvisionen finns på www.trafikverket.se/nollvisionen www.trafikverket.se/nollvisionen Information om STRADA, det nationella trafikskaderegistret, finns hos Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se www.transportstyrelsen.se Officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer finns hos Trafikanalys, www.trafikanalys.se www.trafikanalys.se


Ladda ner ppt "1 ANALYSSTRATEGIERINSPIRATIONLÄNKARNOLLVISIONENMÅL."

Liknande presentationer


Google-annonser