Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hearing 26 nov Stockholm Moderator: Roberto Vacchi Syfte: Att få synpunkter på hur strategins viktigaste områden ska omsättas i handling och förverkligas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hearing 26 nov Stockholm Moderator: Roberto Vacchi Syfte: Att få synpunkter på hur strategins viktigaste områden ska omsättas i handling och förverkligas."— Presentationens avskrift:

1 Hearing 26 nov Stockholm Moderator: Roberto Vacchi Syfte: Att få synpunkter på hur strategins viktigaste områden ska omsättas i handling och förverkligas. 13.00Inledning Tillsammans för NollvisionenClaes Tingvall /Jesper Christensen 13.10 Mc och moped faktaJohan Strandroth Arbetet med den gemensamma strategin för mc och moped Jörgen Persson/ Örjan Ellström 14.00 Grund- och vidareutbildning ?Roger Johansson Var står Vägverket i räckesfrågan idag? Är gruset på vägen ett stort problem? 14.30Kaffe 15.00 McRF ett gott exempelPer Johansson Hur minskar vi hastighetsöverträdelserna ? Alla Hur ökar vi andelen motorcyklar med ABS? Hur minskar vi antalet trimmade mopeder? Hur ökar vi hjälmanvändningen hos mopedister? 16.30Avslutning 1

2 Effektmål Ett trafiksäkert mc- och mopedåkande. Projektmål Till 1 mars 2010 ta fram en gemensam strategi för ökad mc- och mopedsäkerhet. Strategin ska visa på hur antalet omkomna ska minskas med 50% och allvarligt skadade med 25% till 2020. Gemensam strategi för ökad mc- och mopedsäkerhet

3 3 Olycksutveckling mc och moped Antal omkomna i trafiken under de senaste tolv månaderna 1997- aug 2009

4 4 Olycksutveckling mc och moped Antal svårt skadade i trafiken under de senaste tolv månaderna 1997- aug 2009

5 Svårt skadade sjukvård (PAR) 5

6 Antal personskador per mopedklass Omkomna och svårt skadade mopedister 2000-2008 (källa: polisrapporterade trafikolyckor) Den totala antalet omkomna och svårt skadade mopedister har ökat.

7 7 Antal omkomna och svårt skadade barn (0-17år) per trafikantkategori och år

8 8 Moped, Hjälmanvändning - Ålder 72 omkomna 2000-2006 Två tredjedelar av de som använt hjälm i åldern -17 år har tappat hjälmen.

9 9 2014-09-10 Alkohol och droger 81 omkomna 2000-2008 I gruppen 18-64 år omkommer fler mopedförare alkoholpåverkade än nyktra.

10 10 Moped, Trimning - Ålder 67 dödsolyckor 2000-2006 I åldergruppen -17 år omkom nästan hälften på konstaterat trimmade mopeder.

11 Riskminskning kontra ålder mc-ägare Kommentar: En del av minskningen av olycksrisken på mc kan bero på ett åldrande mc-kollektiv.

12 Klassfördelning 203 omkomna mc-förare 2005-2008 (källa: djupstudier av dödsolyckor) Supersport, Custom och Offroad utgör de största grupperna i dödsolyckor.

13 13 Nästan hälften av alla omkomna mc-förare dog i singelolyckor. MC, OLYCKSTYP Antalet dödade 2004-2007, 217 motorcyklister

14 14 I singelolyckor omkom 19 stycken motorcyklister i kollision med räcke varav 5 i kollision med mitträcke Mc, KROCKOBJEKT 2004-2007, andelen dödade, 78 singelolyckor

15 15 Mc, Korsningsrelaterade olyckor 2000-2007, 93 mc-olyckor Bil Mc Bil Mc Bil Mc Avsvängande 34 % 23 % Korsande kurs 43 % I 4 av 10 korsningsolyckor har mc-föraren kört mer än 30 km/h över skyltad hastighet.

16 16 Endast 4 av 10 omkomna mc-förare har bedömts köra inom tillåten hastighetsgräns. Mycket över, 32 % Skyltad, 40 % Mc, BEDÖMD HASTIGHET 2004-2007, andelen dödade, 200 motorcyklister Okänt, 18 % Över, 25 % Skyltad = max 10 km/h över skyltad hasighet Över = 10-30 km/h över skyltad hastighet Mycket över = mer än 30 km/h över skyltad hastighet

17 17 6 av 10 mc-förare som körde mycket över skyltad hastighet körde Supersport. Mc, HASTIGHETSÖVERSKRIDNING klasser 2004-2007, 63 olyckor mycket över skyltad hastighet

18 18 Var femte motorcyklist omkom i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. Alkoholpåverkade, 17 % Övriga olyckor, 78 % I 11 olyckor av 200 har mc- föraren varit påverkad av andra droger än alkohol. Mc, ALKOHOL och DROGER 2004-2007, andelen dödade, 200 motorcyklister Okänt, 1 % Alkohol- och drogpåverkade, 1 % Drogpåverkade, 3 %

19 19 Saknat hjälm, 8 % Okänt, 5 % Rätt använd hjälm, 76 % Mc, HJÄLMANVÄNDNING 2004-2007, andelen dödade, 200 motorcyklister Var femte omkommen motorcyklist saknade eller tappade hjälmen. 8 av 10 dödade mc- förare som ej använt hjälm var alkohol- påverkade. Tappat hjälm, 12 %

20 20 Var fjärde omkommen mc-förare saknade A-körkort. Fått, 19 % A-körkort saknas, 23 % Tagit, 50 % Mc, KÖRKORTSFÖRVÄRV 2004-2007, andelen dödade, 200 mc-förare Okänt, 9 % * Fram tom 1975 fick man A-behörighet utan att avlägga särskilt prov när man tog B-körkort.

21 21 Mc, KÖRKORTSFÖRVÄRV kontra TRAFIKARBETE 2004-2007, andelen dödade, mc-förare Antalet omkomna mc-förare som fått A-körkort är klart underrepresenterade.

22 Gemensam mc- och mopedstrategi 1.0 Nuvarande avgränsning: Tvåhjuliga mc och mopeder på väg Arbetsutkast

23 Organisation Arbetsgrupp: SMC, Sveriges MotorCyklister TS, Transportstyrelsen McRF, Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund RPS, Rikspolisstyrelsen NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande TFF, Trafikförsäkringsföreningen Vägverket (SKL och kommuner) Styrgrupp: SMC, Transportstyrelsen, McRF, RPS,Vägverket Referensgrupper: GNS (Gruppen för Nationell Samverkan) Arbetsmiljöverket, Folksam, NTF, Näringsdepartementet, RPS, SKL, Toyota Sweden AB Transportstyrelsen, Vägverket Mc- och mopedrådet Folksam, SMC, NTF, CMS, RPS, FMCK, Vägverket, Försäkringsförbundet, VTI, McRF, MHF Transportstyrelsen, SVEMO, SMR, STR

24 Strategi för att lyckas! Huvudstrategin för säker mc/mopedtrafik är att systemutformarna ska vidta åtgärder som stödjer förarna i att undvika krascher Det viktigaste bidraget är att införa ABS på alla motorcyklar och eliminera trim på mopeder. Mc och mopedsäkerhet skall vara en naturlig del i trafiksäkerhetsarbetet Uppnås genom tydlig koppling till etappmålsarbetet och tydliggjort förhållningssätt till Nollvisionen. Mc och mopedsäkerhet skall bygga på fakta och vetenskaplig grund Uppnås genom att viktiga kriterier som leder mot målet utifrån känd kunskap är definierade. Forskning /utvecklingsbehov lyfts fram och beslutas där internationell samverkan beaktas. Aktörer fokuserar och bidrar systematiskt enskilt och/eller tillsammans Aktörer bidrar genom att sätta egna mål för den verksamhet som påverkar indikatorerna och följer upp målen årligen enligt etappmålsarbetet. Kontinuitet och ständiga förbättringar Uppnås genom årlig översyn/uppdatering av strategi och handlingsplan i alla dess delar utifrån utfall av skador och aktörers genomförda aktiviteter.

25 Hur skall det hänga ihop? Förslag till av kriterier Effekt- beräkningar av kriterier Kriterier mc/moped Målstyrning TS-arbete Kriterier för mc/moped i modellen Mät- och analysplan Resultat- konferenser Avvikelse- hantering, mha djupstudier Åtgärder Mc- och mopedstrategi Aktörsmål/ mått Mätning och analys Modell för säker vägtrafik Uppföljning

26 På gång inom ”körkortsområdet” Körkort(AM)Moped klass I FörarbevisMoped klass II 1 oktober 2009 Riskutbildning mc 1 november 2009 Tredje körkortsdirektivet / Körkortsutredningen Författningar klara senast den 19 januari 2011 Bestämmelserna tillämpas fr.o.m. den 19 januari 2013 26

27 Till departementet lämnade förslag Skjutsning Cykelbanor mm 27

28 ALLA svåra och dödliga olyckor ALLA olyckor med personskador 38% 48% Olycksreducerande effekt av ABS i alla olyckor

29 Olycksreducerande effekt, ABS i korsningsrelaterade olyckor Alla svåra och dödliga korsningsrelaterade olyckor Alla korsningsrelaterade olyckor med personskador 43% 71%

30 Viktiga områden – motorcyklar Arbetsutkast IndikatorerPotentialNulägeMålnivåEffekt Låsningsfria bromsar2130%98%15 Hastighetsanpassning, statliga vägarminst 11?80%minst 6 Hastighetsanpassning, kommunala gatorminst 4?80%Minst 3 Rätt använd hjälm4--? Heltäckande skyddsutrustning3--? Nykterhet8??? Säkra korsningar, kommunalt vägnätet4?50%2 Säkra korsningar, statligt vägnät8-?? Göra befintliga vägräcken mc-vänliga50%?? Synbarhet/uppmärksamhet6??? Övriga indikatorer5--5 Total (antal sparade liv)79 31 Korrigerat för dubbelräkning (faktor 0,6)47 Mål -50% omkomna motorcyklister år 2020 (ant sparade liv)27

31 Viktiga områden – moped Arbetsutkast IndikatorerPotentialNulägeMålnivåEffekt Otrimmade mopeder325%?80%?2 Mopeder utan tekniska brister420%?80%?3 Rätt använd hjälm3?-? Nykterhet4??? Säkra korsningar, kommunalt vägnät3?50%1,5 Övriga indikatorer2,5-- Total (antal sparade liv)19,5 9 Korrigerat för dubbelräkning (faktor 0,6)12 Mål -50% omkomna motorcyklister år 2020 (ant sparade liv)7 7

32 Mätplan etappmålsarbetet: Indikatorer på trafiksäkerhetsutvecklingen 32 1. Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät (mc och moped) 2. Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät (mc och moped) 3. Nyktra förare (mc och moped) 4. Bältesanvändning 5. Hjälmanvändning(hjälm mc och moped, ev skyddsutr. mc) 6. Säkra fordon(ABS mc, otrimmade mopeder) 7. Säkra tunga fordon 8. Säkra statliga vägar (mc och moped) 9. Säkra kommunala gator – GCM-passager(moped II) 10. Säkra kommunala gator – korsningar(mc och moped) 11. Snabb och adekvat räddning(Alla) 12. Utvilade förare 13. Hög värdering av trafiksäkerhet(Alla) Arbetsutkast

33 Handlingsplan forskning, utveckling och demonstration Prio 1 ?Ansvarig Vad innebär en bra vidareutbildning på mc? Synbarhet mc/moped (fordon,förare och eller väg) Stödsystem (ISA, TC osv) Vad är en 5-stjärnig användare, fordon, väg Sidoområde, Mc-vänligt räcke? Övrigt: Nollvisionssträckor mc? (Demo) Kontroll av ABS-systems bestående effekt 2012?? Medicinska krav Kollektivkörfält mc/moped, effekt Utvärdering av ålderskrav mc och moped (AM) Framtida moped och mc-utveckling - studie 33 Arbetsexempel !

34 Hur kan vår organisation bidra? De i arbetsgruppen ingående organisationerna bör visa vägen Alla organisationer kan bidra enligt etappmålsarbetet! 34

35 Aktuellt just nu: Handlingsplaner/Guidelines för hastighet, ABS, trim och hjälm 9-punktsprogrammet stäms av med SMC OH-serier mc och moped olyckor/ utveckling, på vv.se Utvecklande av strategidokument 1.0 tom febr 2010 Utvecklande av egna målsättningar 35

36 Grund- och vidareutbildning 36

37 37Mc-OLA 2007-04-18 Motorcykelsäkerhet – litteraturstudie & metaanalys (TÖI, 2003) Utbildning – effekt på olyckor

38 Räcken 38Mc-OLA 2007-04-18

39 39

40 Drift och underhåll av vägar 40

41 41 BRISTER VÄGBANA 2004-2007, 200 dödade motorcyklister I 4 % av dödsolyckorna har själva vägbanan bedömts haft brister av avgörande betydelse.

42 Kaffe! 42Mc-OLA 2007-04-18

43 McRF 43

44 HUR? minskar vi hastighetsöverträdelserna? ökar vi andelen motorcyklar med ABS? minskar vi antalet trimmade mopeder? ökar vi hjälmanvändningen hos mopedister? ? 44

45 Tack! Ytterligare åtgärdsförslag sänds till therese.höök@vv.se OH-serien kommer att finnas på www.vv.sewww.vv.se 45


Ladda ner ppt "Hearing 26 nov Stockholm Moderator: Roberto Vacchi Syfte: Att få synpunkter på hur strategins viktigaste områden ska omsättas i handling och förverkligas."

Liknande presentationer


Google-annonser