Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård."— Presentationens avskrift:

1 ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård

2 Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder Bygger på Socialstyrelsens och Psykiatriska föreningens arbete med att kategorisera åtgärder

3 Ta en tur med Ubåt på nätetnätet Övning Ubåt: Anvn: ubåtutb1 (1-10 kan man välja mellan) Lord: 123456

4 ASI-Grund Kartläggning Bakgrund Problem ASI-Uppföljning Problem UBÅT Uppföljning och beskrivning av åtgärder Ex. 12-steg Vilka får åtgärden? Vilka resultat har åtgärden? ASI och UBÅT Ett system för kartläggning, uppföljning och utvärdering Förändring av problem Brukarupplevelse kvalitet Handläggare Bättre - Sämre Problemfri Sker genom ed de som inte fått åtgärden eller andra åtgärder Utvärdering Jämförelser mellan åtgärder, ex 12-steg vs KBT

5 UBÅT resultat från en period på 2 år (juni 2015) 50 Kommuner 1364 Åtgärder 646 Klienter

6 53 % av klienterna får mer än en åtgärd

7 60% av åtgärderna sker i kommunal verksamhet Andel av alla åtgärder

8 Psykosocial behandling är vanligast Andel av alla åtgärder

9 Vanligaste enskilda åtgärderna (% av alla åtgärder)

10 Uppföljning: Brukar- och handläggarskattningar Skala mellan 1 och 10. 7-10 = höga positiva skattningar. Vi visar procentandel positiva skattningar.

11 Brukarskattning av alla åtgärder N=294. Andel positiva skattningar. %

12 Handläggarskattning av alla åtgärder N=396. Andel positiva skattningar. %

13 Stödsamtal skattas högre än stödboende av brukarna Andel positiva skattningar %

14 Handläggarna är mer nöjda med stödsamtal än stödboende Andel positiva skattningar %

15 Brukarna är nöjda med alla psykosociala åtgärder 12-steg har något högre förbättring än andra åtgärder Varför har MI/MET lägre förbättring?

16 Handläggarna är nöjda med socialtjänstens insatser Problemförbättringen är högst för 12-steg och ÅP

17 Planerat eller oplanerat avslut är avgörande! 61% av alla åtgärder är avslutade. Av dessa har 29% ett oplanerat avslut. Oplanerat avslut är vanligare: för män 31% jämfört med 23% för kvinnor. för yngre klienter 35 år jämfört med 39 år. för klienter med narkotikaproblem.

18 Oplanerat avslut är lika vanligt för stöd och psykosocial behandling % av avslutade åtgärder.

19 12-steg och stödsamtal har minst oplanerade avslut

20 Brukarna skattar lägre förbättring och hjälp för oplanerade avslut Trots att de är lika nöjda f.ö. % positiva skattningar

21 Handläggarna skattar väldigt låg problemförbättring vid oplanerade avslut Beror det på att klienten inte bidrar? % positiva skattningar

22 Åtgärder med planerat avslut pågår länge Även oplanerade avslut pågår 2-3 månader Varför är det så liten skillnad för psykosocial behandling?

23 Summering: Uppföljning av åtgärder med retrospektiva kvalitetsskattningar Brukarna är positiva Alla åtgärder framstår som effektiva Nästan alla brukare upplever en problemförbättring Handläggarna är mindre positiva och mer nyanserade avseende problemförbättring Att avsluta planerat är viktigt! Kanske viktigare än vilken åtgärden är.

24 Är det någon skillnad i upplevelse av psykosocial behandling som bedrivs i kommunal eller privat regi? Kommunal verksamhet har 296 psykosociala åtgärder. Nästan alla är i öppen form och 28% har ett oplanerat avbrott. Privat verksamhet har 226 psykosociala åtgärder. Nästan alla är heldygn och 32% har ett oplanerat avbrott. Vad tycker brukare och handläggare om psykosocial behandling i olika verksamheter?

25 För brukarna spelar det inte någon större roll om psykosocial behandling sker inom kommunal eller privat verksamhet

26 Handläggarna tycker att problemförbättringen är något större i kommunal verksamhet

27 Är det någon skillnad om 12-stegsbehandling sker i kommunal eller privat verksamhet? Nästan hälften av alla brukarskattningar av psykosociala åtgärder gäller 12-steg I kommunal verksamhet är 95% av 12- stegsbehandlingarna öppna och i privat verksamhet är 87% heldygn. Oplanerat avslut är ca 20% för båda

28 För brukarna spelar det inte någon större roll om 12- steg sker inom kommunal eller privat verksamhet

29 Handläggarna tycker att problemförbättringen är större vid 12-steg i kommunal verksamhet

30 Förbättringar i ASI är något större för alkoholproblem efter 12-stegsbehandling i kommunal regi Andel med minst 2 skalstegs förbättring av intervjuarskattning

31 12-steg i kommunal eller privat regi? Kommunal Brukarna är nöjda. Större problemförbättring enligt handläggarna. Alkoholproblem förbättras något mer enligt ASI. 5% sker i heldygnsform. 65% är män. Ålder är 41 år. Narkotikaprofil 32%, Alk/psyk. 50%, Avgr.alk. 18%. Privat Brukarna är nöjda. Mindre problemförbättring enligt handläggarna. Alkoholproblem förbättras något mindre enligt ASI. 87% sker i heldygnsform. 69% är män. Ålder är 38 år. Narkotikaprofil 55%, Alk/psyk. 39%, Avgr.alk. 6%. Kräver narkomaner heldygnsvård? Vad kostar 12-steg i heldygnsform och i öppen form? Motsvarar kostnaden effekterna av behandlingen?

32 Välj namn på Ställe med omsorg så att ni får meningsfull feedback! Ställe är en plats där åtgärden genomförs, t.ex. Blåsippan, beroendemottagningen, öppenvårdsmottagningen. Ställe kan också vara namn på en arbetsgrupp eller enhet som genomför åtgärden på olika ställen t.ex. hembesöksteamet. Använd inte olika benämningar på samma ställe!

33 Brukarna är mer nöjda med behandlingshemmet Blåsippan än med Björkens stödboende, men de anser sig lika mycket förbättrade Andel positiva

34 Varför behövs ASI för utvärdering av åtgärder? Retrospektiva skattningar är problematiska av flera skäl; minne, tacksamhet…. Med ASI kan man göra en prospektiv före- efter mätning som undviker flera av problemen Se artikel i Socionomen 2014 som jämför brukarskattningar och ASI-förändringar UBÅT säger ingenting om vilka problem klienterna har

35 Hur kan man beskriva klienternas problem med ASI? Ett huvudresultat i vårt arbete med ASI är att klienterna kan delas in i tre olika och homogena profilgrupper baserat på deras problembild i intervjuarskattningarna. 1. Narkotikaprofil 2. Avgränsade alkoholproblem 3. Alkohol och psykiska problem

36 Intervjuarskattningar för de tre profilerna

37 Tre missbruksprofiler

38 Profilerna är olika avseende kön

39 Profilerna är olika avseende ålder

40 Samarbete med prof. Lena Lundgren, Boston och Umeå Visade att profilerna i ASI08 skiljer sig i flera andra avseenden som kriminalitet, etnicitet, psykiska problem. Lundgren, Lena; et al. Association between immigrant status and history of compulsory treatment in a national sample of individuals assessed for drug use disorders through the swedish public welfare system. Substance Use & Misuse, vol 47, nr 1, sid 67-77, 2012Association between immigrant status and history of compulsory treatment in a national sample of individuals assessed for drug use disorders through the swedish public welfare system Lundgren, Lena M; et al. Beskriving av tre klientprofiler inom svensk missbruksvård. Socialvetenskaplig tidskrift, vol 19, nr 3 / 4, sid 200-216, 2012Beskriving av tre klientprofiler inom svensk missbruksvård Lundgren, Lena; et al. Integrating addiction and mental health treatment within a national addiction treatment system: Using multiple statistical methods to analyze client and interviewer assessment of co-occurring mental health problems. Nordisk Alkohol- og narkotikatidsskrift (NAT), vol 31, nr 1, sid 59-79, 2014Integrating addiction and mental health treatment within a national addiction treatment system: Using multiple statistical methods to analyze client and interviewer assessment of co-occurring mental health problems

41 ASI för klienter i Ubåt Av de 600 klienterna i Ubåt har: 415 klienter en grundintervju med ASI 195 klienter har både ASI-G och ASI-U efter ca 1 år

42 Två målsättningar vid uppföljning och utvärdering av åtgärder i missbruksvård Problemfrihet: Socialtjänstlagen säger att missbruket ska upphöra, dvs bot. Intervjuarskattning = 0-1 i ASI-U Förbättring Ett annat mål är att missbruket och andra problem ska minska. Intervjuarskattning minskar med minst 2 skalsteg mellan G och U Resultaten bygger ibland på få åtgärder och ännu färre klienter. Tolkas med stor försiktighet!

43 Sker det några förbättringar för missbruksklienterna eller ……?

44 Hur ser det ut i Ubåt för de som har ASI?

45 Ubåt: Andel förbättrade med Alkohol i de tre profilerna I Net-analys uppnår 54 % en reliabel förbättring av Alkohol med minst 2 skalsteg

46 Ubåt: Andel förbättrade med Narkotika i de tre profilerna I Net-analys uppnår 34% en reliabel förändring på minst 2 skalsteg med Narkotika

47 Ubåt: Andel förbättrade med Psykisk hälsa i de tre profilerna I Net-analys uppnår 40% en reliabel förändring på minst 2 skalsteg med Psykisk hälsa

48 Ubåt: Andel problemfria vid uppföljningsintervju efter ca 1 år

49 Narkotikaprofilen: Förbättring av problem med alkohol, narkotika och psykisk hälsa vid olika åtgärder

50 Avgränsade Alkoholprofilen: Förbättring av problem med alkohol, narkotika och psykisk hälsa vid olika åtgärder

51 Alk & Psyk profilen: Förbättring av problem med alkohol, narkotika och psykisk hälsa vid olika åtgärder

52 Vad kan man förvänta sig för resultat för en klient i Narkotikaprofilen? Narkotikaproblem Förbättring: 80-100% chans Återfallsprevention Stödjande samtal Stödboende ca 70% chans med: 12-steg KBT ca 50 % chans MI Problemfri: ca 30 % chans Alkoholproblem Förbättring 60-70% chans Återfallsprevention 12-steg 40-50 % chans KBT Stödboende Mindre än 40% chans Stödjande samtal MI Problemfri: ca 50 % chans Psykisk hälsa Förbättring: Ca 60% chans Återfallsprevention 12-steg KBT MI 40-50% chans Stödjande samtal Stödboende Problemfri: ca 20 % chans

53 Vad kan man förvänta sig för resultat för en klient i profilen Avgränsade Alkoholproblem? Psykisk hälsa Förbättring: 30-40% chans 12-steg Mindre än 10% chans KBT MI Problemfri: 55% chans Alkoholproblem Förbättring: ca 60 % chans Mi 40-50% chans KBT 12-steg Problemfri: ca 50% chans Narkotikaproblem: 90 % problemfria och om de finns minskar problemen.

54 Vad kan man förvänta sig för resultat för en klient i profilen Alkohol och Psyk? Psykisk hälsa Förbättring: 80-90% chans 12-steg Stödboende Återfallsprevention 70 % chans 12-steg KBT Stödjande samtal Problemfri: 50% chans Alkoholproblem Förbättring: 80-90% chans Återfallsprevention 12-steg MI Stödboende Stödjande samtal 60% chans KBT Problemfri: 45% chans Narkotikaproblem: 90 % problemfria och om de finns minskar problemen.

55 Uttag ur Ubåt (kräver CAD-behörighet) Ubåtsrapport: Beskrivning och kvalitetsskattningar av åtgärder i Ubåt. Enhet och alla. Ubåt och ASI rapport: Uppföljning av åtgärder i Ubåt med ASI. Enhet och alla. (under programmering) Excelblad med alla inmatade Ubåtar för alla klienter vid den egna enheten Ställen för varje enhet. (Under diskussion) Aktuella resultat bloggas också på UbåtsnyttUbåtsnytt

56 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård."

Liknande presentationer


Google-annonser