Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av processmognad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av processmognad"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av processmognad
Version

2 Varför hög processmognad?
Vården blir alltmer komplex och modern vård kräver i ökad omfattning insatser från olika vårdaktörer. Det ställer allt högre krav på utformning, ledning och styrning av vårdprocesserna. Ett viktigt mål är att fokusera på patientens väg genom vården och att optimera denna så långt det är möjligt (flödeseffektivitet). Enbart optimering av de enskilda verksamheterna inom samma vårdprocess riskerar att leda till ineffektiva vårdflöden med minskad vårdkvalitet, onödigt långa ledtider och lägre patienttillfredställelse.

3 Arbetssätt för utvärdering
Gör en skattning av ert nuläge för såväl struktur på ”Y” axeln och mål och resultat på ”X” axeln. Rita in nuläget i matrisen! Beskriv var ni vill vara inom en 2-3 års period. Rita in detta i matrisen. Använd bifogad mall för handlingsplan och skriv först ner processens styrkor och förbättringsområden, och sedan valda aktiviteter för att utveckla processen.

4 Processmognad Fokusera på resultat Föredömligt Bygg struktur och
fokusera på mål Fokusera på struktur Hög nivå på struktur Låg nivå på struktur Låg nivå på mål och resultat Hög nivå på mål och resultat

5 Utvärdering av struktur
1. Processen är inte definierad. Det är en ny process som behöver designas och dokumenteras. Inget förbättringsarbete har gjorts. 2. Processen är delvis definierad. Ingen dokumentation eller standards finns. Visst förbättringsarbete är genomfört. Inga tydliga roller finns för att styra och följa processen. 3. Processen är definierad utifrån patientens behov och känd av dem som arbetar i den. Processen är dokumenterad med processkarta och styrande dokument. Processkartan beskriver hur processen planeras, genomförs, utvärderas och förbättras. Processkartan beskriver också de tre delarna: prevention, behandling samt implementering av forskningsresultat. Mätningar av processen görs för att följa processen . Förbättringsarbete görs kontinuerligt. Roller för att styra och följa processen finns och är bemannade. Utvecklingsplan finns för processen. 4. Processen är definierad utifrån patientens behov och förstås av kunder/patienter. Processkarta och styrande dokument uppdateras regelbundet. Kommunikation och utbildning av medarbetare om processen sker kontinuerligt. Processen analyseras regelbundet utifrån resultat och förbättringar genomförs systematiskt i hela processen. Processen och dess resultat visualiseras. Patientmedverkan är en naturlig del i förbättringsarbetet. Processen lär av de bästa med hjälp av benchmarking. Tydliga roller finns och arbetet bedrivs med rätt resurser, stort engagemang och regelbundenhet. Utvecklingsplanen styr förbättringsarbetet på ett optimalt sätt.

6 Utvärdering av mål och utfall
1. Mätbara mål för hela processen saknas, utfall finns inte redovisade. 2. Mätbara mål för hela processen finns inom något målområde – vårdkvalitet, flödeseffektivitet eller patienttillfredsställelse, utfall finns redovisade, några resultat visar positiva nivåer och trender. 3. Mätbara mål för hela processen finns inom två till tre av nämnda målområden, flera resultat visar positiva trender, flera goda nivåer i jämförelse med egna mål och nationellt ledande vårdgivare. 4. Mätbara mål för hela processen finns inom samtliga tre målområden och med en tydlig koppling till processens målbild, resultaten visar stabila positiva trender, resultaten är i världsklass.

7 Handlingsplan Vilka styrkor och förbättrings-
områden finns i er process: Styrkor ... Förbättringsområden Vilka aktiviteter tar vi med till utvecklingsplanen? Aktivitet


Ladda ner ppt "Utvärdering av processmognad"

Liknande presentationer


Google-annonser