Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunkompassen Sundsvall Oktober 2012. Kommunkompassen 1.Offentlighet och demokrati 2.Tillgänglighet och brukarorientering 3.Politisk styrning och kontroll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunkompassen Sundsvall Oktober 2012. Kommunkompassen 1.Offentlighet och demokrati 2.Tillgänglighet och brukarorientering 3.Politisk styrning och kontroll."— Presentationens avskrift:

1 Kommunkompassen Sundsvall Oktober 2012

2 Kommunkompassen 1.Offentlighet och demokrati 2.Tillgänglighet och brukarorientering 3.Politisk styrning och kontroll 4.Ledarskap, ansvar och delegation 5.Resultat och effektivitet 6.Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 7.Verksamhetsutveckling 8.Kommunen som samhällsbyggare 8 x 100 p = 800 p

3 Bedömning System/ process OmfattningResultatUtvärdering/ analys

4 Sundsvall – 482 p

5 Sundsvall - en jämförelse

6 1. Offentlighet och demokrati 1.Strategi for demokratiutveckling och information 2.Information till medborgare 3.Dialog och medborgarmedverkan 4.Etik – motverkan av korruption

7 1. Offentlighet och demokrati Styrkor - Kommunikation av fullmäktigebeslut på nätet - Webb-TV och Twitterföde i realtid från fullmäktigemöte - Allmänhetens frågestund, öppna nämndsmöten och dialogforum - Tydliga riktlinjer för att motverka mutor och korruption

8 1. Offentlighet och demokrati Förbättringsmöjligheter - Ökad systematik kring Facebook, ”filmsnuttar”, Twitter, bloggar, etc. - Arbeta vidare med att utveckla och bredda medborgardialog - Ökad systematik kring medborgarundersökningar Svagheter -Saknar tydlig strategi kring demokratiarbete och medborgardialog -Handlingar är inte tillgängliga via webben -Nästan ingen kommunikation av resultat till medborgarna -Lättlästa populärversioner av ”tunga” dokument saknas -Whistleblower – funktion för korruption (intern och externt) finns ej

9 2. Tillgänglighet och brukarorientering 1.Strategi för brukarorientering 2.Tillgänglighet och bemötande 3.Information om service och tjänster 4.Valfrihet 5.Brukarundersökningar 6.Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering

10 2. Tillgänglighet och brukarorientering Styrkor - Värdskapsarbete - Visionen ”vi ska göra det goda livet möjligt” - Synpunkter och klagomålshanteringssystem - Strukturerat utvärderings- och förbättringsarbete av de egna hemsidorna - Flertal e-tjänster

11 2. Tillgänglighet och brukarorientering Förbättringsområden - ”Kontaktcenter”, ”Frontdesk”, etc. - Ökad valfrihet - Ökad systematik kring förbättringsarbete utifrån brukarunderökningar - Ökad systematik kring förbättringsarbete utifrån synpunkter - Utveckla fler servicegarantier Svagheter -Bemötande som viktig del i rekrytering saknas -Inga jämförelser av enheter på hemsidan

12 3. Politisk styrning och kontroll 1.System för styrning och uppföljning 2.Politiska mål 3.Uppföljning och rapportering 4.Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän 5.Samspel och dialog

13 3. Politisk styrning och kontroll Styrkor - RIKARE, En hållbar tillväxtstrategi till år 2021 - Tydligt politiskt anslag i MRP - Gemensam värdegrund - Tydlig processtyrning - Tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän

14 3. Politisk styrning och kontroll Förbättringsområden - Stärk uppföljning av övergripande mål Svagheter -Avsaknad av resultatstyrning/uppföljning -Nästan inga resultatindikatorer -Inga jämförelser med andra kommuner i styr- /uppföljningsdokumenten -Inga nöjd politikerenkäter

15 Sundsvalls årsredovisning 2011

16 Vad styr och följer ni upp i Sundsvall? ResurserResultat ? ? Arbets- processer ?

17 Godtagbar uppföljning?

18 Vad får vi för skattepengarna? 18 - Att jämföra är att skaffa sig en skala!

19 5. Resultat och effektivitet 1.Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 2.Kostnader och resultat i budgetprocessen 3.Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll 4.Kommunikation kring resurser och resultat 5.Jämförelser 6.Extern samverkan

20 5. Resultat och effektivitet Styrkor - Systematiskt arbete med övergripande processer - Både ekonomi och resultat diskuteras lokalt bland chefer och medarbetare - Tydlig uppföljning av ekonomi under budgetåret - Många exempel på extern samverkan för att förbättra service

21 5. Resultat och effektivitet Förbättringsområden - Förtydliga effektivitetsstrategin i organisationen - Ingen enhetlig avvikelsehantering avseende verksamhetsresultat - Fler verksamheter som arbetar med förbättring av lokala arbetsprocesser Svagheter -Ingen tydlig strategi för resultatstyrning -Finns inget IT-baserat verksamhetsuppföljnings- system -Inga dokumenterade jämförelser av resultat i styrning och uppföljning

22 8. Kommunen som samhällsbyggare 1.Strategier för samhällsbyggande 2.Samarbete med civilsamhället 3.Samarbete med kulturlivet 4.Stöd till näringslivet 5.Internationella kontakter 6.Hållbar utveckling

23 8. Kommun som samhällsbyggare Styrkor - Strategier kring de flesta områden inom samhällsbyggande - Många kontaktytor med civilsamhället - Flera former av stöd till förenings- och kulturstöd - Många former av kontakter och stöd till näringslivet - Energieffektiviseringar - Mycket information till medborgare/brukare kring miljöarbete - Socialt projekt Back2Basics

24 8. Kommun som samhällsbyggare Förbättringsområden - Fler kontaktytor för dialog med föreningslivet - Stärk samverkan mellan förvaltningar och näringsliv - Utveckla fler internationella kontakter Svagheter -Ingen koppling till internationell strategi i MRP

25 Desmond Tutu sa: 25 ”Det bästa sättet att äta upp en elefant är att dela upp den i små, små bitar”


Ladda ner ppt "Kommunkompassen Sundsvall Oktober 2012. Kommunkompassen 1.Offentlighet och demokrati 2.Tillgänglighet och brukarorientering 3.Politisk styrning och kontroll."

Liknande presentationer


Google-annonser