Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett utvärderingsinstrument för Styrning, uppföljning och resultat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett utvärderingsinstrument för Styrning, uppföljning och resultat"— Presentationens avskrift:

1 Ett utvärderingsinstrument för Styrning, uppföljning och resultat
Resultatvisaren Ett utvärderingsinstrument för Styrning, uppföljning och resultat

2 Resultatvisaren består av tre delar:
Jämförbara resultatmått Med hjälp av utvalda mått ur nationell statistik och sådana som kommunerna själva måste ta fram vid utvärderingen, sammanställs en analys över hur kommunens resultatbild ser ut. Denna bild är jämförbar med andra utvärderade kommuner. Kommunens egna resultatmått Alla kommuner arbetar med unika mått i, t.ex. egna brukarundersökningar och utvärderingar. Resultatvisaren gör analys för hur dessa "egna" beskriver kommunens resultat och hur dessa resultat utvecklas över tid. Kommunens styr- och uppföljningssystem Resultatvisaren gör en analys för hur resultatmått används för att skärpa och effektivisera kommunens styr- och uppföljningssystem.

3 En del i nomineringsprocessen till Sveriges kvalitetskommun
Kommunkompassen + Resultatvisaren

4 Flera Resultatvisarnätverk – t. ex
Flera Resultatvisarnätverk – t.ex. Linköping, Eskilstuna, Örebro, Jönköping, Västerås

5 Enskilda kommun analyser

6 Delar i ”Handbok för Kommunens Kvalitet i Korthet”

7 Resultatstyrning

8 Att sätta mål….. ?

9 Vad blev resultatet?

10 Styrning - uppföljning
MÅL Resultat Styrning Uppföljning

11 Budget – så här mycket får det kosta, det här vill vi uppnå Bokslut – så här mycket kostade det, så här blev resultatet

12 Behöver vi mäta? (Ray C. Rist)
Om du inte kan mäta resultat kan du inte skilja framgångar från misslyckande Om du inte kan se framgångar kan du heller inte belöna dem Om du inte kan belöna framgångar belönar du förmodligen misslyckanden Om du inte kan se framgångar kan du inte lära dig från dem Om du inte kan känna igen misslyckanden kan du heller inte korrigera dem (Ray C. Rist) Content slide

13 Mäta resultat Verkligheten Analys, dialog, förklaringar Mått Mått Mått

14 Antalet mått KF Nämnd Verksamhet Antal mått

15 Utmaning…. Enkelhet!

16 Vad är det vi mäter…… (aktiviteter, prestationer)

17 Kategorisering mått

18 Kategorisering av mått

19 Kategorisering av mått

20 Kategorisering

21 Kan jag påverka det jag mäter?

22 Var och hur ska måtten styra?
Måttet anges i kommunövergripande budget (KF) Måttet anges i nämndsbudget Måttet anges i annat kommunövergripande måldokument än budgetdokument, t.ex. policy, strategi, handlingsplan etc. Måttet är angivet med en specifik målnivå som kommunen förväntas uppnå

23 Hur och var ska måtten följas upp?
Måttet följs upp och redovisas i kommunövergripande årsbokslut (KF) Måttet följs upp och redovisas i kommunövergripande delårsbokslut Måttet följs upp och redovisas i verksamhetsbokslut på nämndsnivå Måttet följs upp och redovisas i förhållande till en förväntad målnivå, åtminstone på helårsbasis Måttet finns redovisat för åren 2010 och 2009 med värden som utgår från samma definition

24 Jämförbarhet Att jämföra är att skaffa sig en skala!

25 Jämförelser Arbetar kommunen övergripande med att kontinuerligt jämföra sig med andra kommuner? (Med hjälp av resultatindikatorer) Jämförs kommunens egna enheter regelbundet med varandra för att identifiera skillnader i kvalitet, resultat och effektivitet? Jämförs kommunens egna enheter regelbundet med ickekommunala enheter och andra kommuners enheter för att identifiera skillnader i kvalitet, resultat och effektivitet? Möjliggörs jämförelser av enheter utifrån ett brukarperspektiv?

26 Jämförbarhet

27 Kommunens Kvalitet i Korthet

28 Jämförelser med andra

29 Att styra …………………….

30 Resultatvisaren

31

32 Enskilda komm. & landsting
Samlad ingång till uppgifter från myndigheter, SKL och kommuner och landsting Skolverket SKL Socialstyrelsen Enskilda komm. & landsting ? Kolada SCB

33 Utmaning….

34 Att skapa ett visuellt index
Utgå från enskilda värden

35 Sortera… … och, voilá:

36 Visuellt index sorterar….
(aktiviteter, prestationer)

37

38 Fördelar visuellt index
Visar resurser – resultat i samma bild (effektivitet?) Medger olika perspektiv Möjliggör avvikelsehantering – fokus på ”svagheter” Sammanvägning utan sammanblandning Är oberoende av antalet indikatorer Full tillgång till underliggande data Kan hantera jämförelser och tidsserier

39 Stöd till analys

40 Åtgärder Utmaning Åtgärder Ansvar Resultatdrivande mått
Höjning av kompetens bland lärare Benchmarking mot xx och yy kommuns grundskola Spridning och implementering av nya arbetssätt Söka och sprida de bästa exemplen avseende pedagogik i kommunens egna skolor Tätare jämförande uppföljningar i kommunens åk 1-5, klassnivå + individnivå Ökat kunskapsfokus åk 9 Intensifiering av svenskaundervisning Elevenkät angående lärandesituation och trygghet.

41 Hur går vi vidare? Testversion på RKA:s hemsida Utvärdera synpunkter
Pröva det visuella indexet som analysstöd i Nätverk för Resultat Eventuellt integrera som en modul i Kolada Möjlighet att lägga till och ta bort indikatorer


Ladda ner ppt "Ett utvärderingsinstrument för Styrning, uppföljning och resultat"

Liknande presentationer


Google-annonser