Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialogmöte 3 juni Välkommen + Syfte med dagen Nulägesrapport Statsbidrag Grupparbete (inkl. fika i restaurangen) Bäve grupp 1 +

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialogmöte 3 juni Välkommen + Syfte med dagen Nulägesrapport Statsbidrag Grupparbete (inkl. fika i restaurangen) Bäve grupp 1 +"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsorientering - Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Dialogmöte 2014-06-03

2 Dialogmöte 3 juni 13.00 Välkommen + Syfte med dagen Nulägesrapport Statsbidrag Grupparbete (inkl. fika i restaurangen) Bäve grupp 1 + 2, Samneröd grupp 3, Hedegärde grupp Återsamling Redovisning & Focusgrupp Summering av dagen Slut Styrgrupp + projektledning hälsar välkommen Fatjon presenterar Anita Boji Syftet med dagen Att sprida information om projektet Att få input till vidare arbete, vad tycker ni. Ni kommer att få arbeta i smågrupper och svara på tre frågor som sedan redovisas i focusgrupp Dra igenom programmet! Fredrika

3 Samhällsorientering Förordning 2010:1138 Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna Skall ingå i den nyanländes etableringsplan enligt Lag 2010:197 och starta så snart som möjligt efter ankomst, dock senast inom ett år (uppehållstillstånd p.g.a. flyktingsskäl + anhöriga till dem) Skall även erbjudas till vissa andra utlänningar enligt Lag 2013:156, som inte ingår i etableringen Gäller inom tre år efter ankomst, kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i kommunen som har rätt till samhällsorientering och motivera dem att delta i samhällsorienteringen (uppehållstillstånd p.g.a. anknytning: make/sambo/förälder) Skillnaden mellan samhällskunskap och samhällsorientering, två lagar – Ulla-Britt

4 Samhällsorientering Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanländes etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför ges på den nyanländes modersmål, eller annat språk som den nyanlände behärskar väl. Fredrika syftet med SO

5 Samhällsorienteringens 8 delar Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället. Att komma till Sverige Migrations - och etableringsprocessen, arbetets och språkets betydelse, kultur och högtider i Sverige. Att bo i Sverige Arbetsmarknad, bosättningsmönster, näringslivsstruktur och infrastruktur, vardagliga och praktiska boendefrågor, Sveriges geografi och demografi, vardagslivsfrågor, lokalkännedom, allemansrätt och djurskydd. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och villkor för studerande, validering, arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen, söka arbete, arbeta, starta och driva företag, skatt och deklaration, socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen, fritid, kultur och föreningsliv. Individens rättigheter och skyldigheter Jämställdhet och individens frihet, HBT-rättigheter, DO och diskrimineringslagstiftningen, hjälp och stöd, barn och ungdomars rättigheter i relation till föräldraansvaret – kamratkretsen, relationer, fritidsaktiviteter, religionsfrihet och religiösa samfund. Ulla-Britt läser rubriker

6 Samhällsorienteringens 8 delar forts.
Att bilda familj och leva med barn i Sverige Äktenskaps- och sambolagen, vänta och föda barn, föräldraförsäkringen, barns rättigheter, relevanta delar av föräldrabalken, skollagen, socialtjänstlagen och LVU, organisation – arbetssätt – syfte – förväntningar på barn och föräldrar inom skola, förskola, fritidhem och annan pedagogisk verksamhet. Att påverka i Sverige Folkstyret, den svenska demokratin så fungerar den från kommunal till nationell nivå, demokrati i vardagen, åsiktsbildningen i samhället, och grundläggande fakta om EU. Rättstaten, grundlagens principer om åsikts-, yttrande-, tryck- och föreningsfrihet, att hävda sin rätt. Rättsväsendet, JO och JK, polisens roll, myndighetskontakter offentlighetsprincipen och sekretess samt mutor och bestickning. Att vårda sin hälsa i Sverige Egenvård, sjukvårdsupplysning och apotek, hälso- och sjukvård, och tandvård. Att åldras i Sverige Pensioner, äldreomsorg, begravning och svenska arvsregler. Ulla-Britt

7 Projektets mål Lämna förslag på hållbar modell för SO (Samhällsorientering) över tid inom Fyrbodal + Administrationsverktyg Avtal Fredrika

8 Administrationsverktyg
2bra System AB har inget administrativt verktyg anpassad för SO Empir har ett system anpassat för SO som är under utveckling apper har ett system anpassat för SO som är utvecklat och provat under flera år (bl. a. Göteborg) ”SODA” Ulla-Britt berättar om SODA

9 SAMHÄLLSORIENTERING I FYRBODAL
Anordnare av SO Trollhättan Vänersborg Uddevalla Orter där SO bedrivs Mellerud Henån Lysekil Tanum Munkedal Språk Arabiska Somaliska Persiska Dari Tigrinja Thai Ryska Bosniska,Serbiska, Kroatiska Spanska Fredrika om So i Fyrbodal

10 Fråga 1 Hur upplever ni att samordningen av Samhällsorienteringen fungerar i er kommun? Vad är bra? Vad är mindre bra? På vilket sätt kan det förbättras? Ulla-Britt

11 Priset är olika i de tre utförarkommunerna Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan
6 000 kr, kr, kr Vad ska det kosta? Kommuncheferna bestämmer….. Fredrika

12 Avtal För att få fram ett avtal och förslag på pris:
Utförarkommunerna diskuterar Vilken kvalité vill vi erbjuda? Vad ska ingå i priset? Ulla-Britt

13 Samhällsorientering 2015 - vad ingår?
Administrativt verktyg Sytematiskt rekryteringsarbete Kommunikatörer Arbetsgivaransvar Lön Grundutbildning Fortbildning Arbetsplats/telefon Fredrika

14 Samhällsorientering 2015 – vad ingår?
Uppföljningsmöten (koordinator + kommun) Studiebesök, information från ex. Försäkringskassa, skatteverket, brandkår, konsumentvägledare… Kallelse (brev och telefon) Upplägg av utbildningen Introduktion (koordinator) och utvärdering med tolk (koordinator) + fika Fredrika

15 Fortbildning för samhällskommunikatörer
Ljungskile folkhögskola , 15 maj 2014 Dialoginriktat ledarskap Metod- och nätverksdag för samhällskommunikatörer 25/ i Västra Götaland Fredrika

16 Fråga 2 Nu är det er chans att tycka till! Vad är viktigt för din kommun? I projektet har vi som målsättning att ta fram en gemensam modell för samhällsorientering. Vi har förslag på vad som ska ingå. Vad tycker ni? Har vi fått med allt? Har ni ytterligare förslag på vad som ska ingå?

17 Utökad målgrupp Lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; SFS 2013:156
Hur når man dem? SFI, Arbetsförmedlingen… Under hösten provar vi att samhällskommunikatörer informerar på SFI, Af m.fl. Ulla-britt

18 Fråga 3 Hur arbetar er kommun för att nå den utökade målgruppen?
Fredrika

19 IT - lösningar Viadidakt Göteborg/Högskolan Väst
(Vi följer detta projekt) Ulla-Britt

20 Projektsamordnare Fatjon Peci Mobil: 0706-09 80 62 E-post: fatjon
Projektsamordnare Fatjon Peci Mobil: E-post: Projektledare Samhällsorientering Fredrika Abrahamsson Telefon: E-post: Projektledare Samhällsorientering Ulla-Britt Pettersson Telefon:

21 Statsbidrag Annette

22 Statlig ersättning som betalas ut utan ansökan för personer med uppehållstillstånd
Grundersättning 2013: Schablonersättningen för 2013 var: kr för barn och vuxna upp till 64 år kr för vuxna över 65 år Initial ersättning (mottagningskommunen 1 ggr): kr 0-20 år kr år eller kr år Grundersättning 2014: Schablonersättningen för 2014 är: kr för barn och vuxna upp till 64 år kr för vuxna över 65 år Initial ersättning (mottagningskommunen 1 ggr): 3 000 kr 0-20 år 4 000 kr år eller 7 500 kr år Annette

23 Prestationsbaserad ersättning 1 jan. 2014
5 000 kr Mellerud, Uddevalla, Strömstad, Vänersborg, Trollhättan (15 000), Lysekil? 145 kommuner år 2014 kr Åmål, Dals-Ed, Färgelanda kr Bengtsfors En extra peng delas ut till de kommuner som tagit emot fler utlänningar (som första kommun) än medianvärdet i Sverige. De kommunerna som tagit emot fler än medianvärdet, delas in i tre lika stora grupper. OBS! Måste ha en överenskommelse kr extra för varje utlänning som kommunen efter anvisning tar emot och som har vistats vid ett anläggningsboende

24 Kommunala etableringsinsatser för statsbidraget
Schablonen / kr per person fördelat över två år – följer den enskilde personen 1 ggr per år genom ”utjämningsbidraget” 4 kr/invånare i kommunen Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2010:1122 mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem …. SFI utbildning i svenska för invandrare SO samhällsorientering tolkning, och andra insatser för att underlätta etablering i samhället + försörjning och andra insatser för dem med nedsatt prestationsförmåga (målgrupp ingår i etableringslag 2010:197) Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till de nyanlända invandrare som är folkbokförda i kommunen och som omfattas av denna lag (2013:156 – Utökad målgrupp). Kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i kommunen som har rätt till samhällsorientering och motivera dem att delta i samhällsorienteringen (ingår ej i etableringslag 2010:197) Annette

25 Grupparbete – 13.45-14:40 Grupp 1 ”Bäve” Grupp 2 Grupp 3 ”Samneröd”
Karl-Gustav Elf Grupp 2 Rune Lysell Grupp 3 ”Samneröd” Annette Nyman Grupp 4 ”Hedegärde” Jan Annebjörk Ulla-Britt – pratar med Claes Nilsson instruerar grupparbete


Ladda ner ppt "Dialogmöte 3 juni Välkommen + Syfte med dagen Nulägesrapport Statsbidrag Grupparbete (inkl. fika i restaurangen) Bäve grupp 1 +"

Liknande presentationer


Google-annonser