Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverk-Uppdrag –Hälsa Stholm 6 nov 2007 Processstödjare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverk-Uppdrag –Hälsa Stholm 6 nov 2007 Processstödjare"— Presentationens avskrift:

1 Nätverk-Uppdrag –Hälsa Stholm 6 nov 2007 Processstödjare
Landstinget Västernorrland Eva Lindberg t.f hälso- och sjukvårdsdirektör Helena Andersson delegationssekreterare

2 Hälso-och Sjukvårdslag
Målet för hälso- och sjukvården enligt lagen (1982:763) är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vård. Landstinget ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov. .

3 Politisk ledning Ägare ”Produktionsperspektiv” ”Behovsperspektiv”

4 HSD Hälso- och sjukvårdsdelegationens huvuduppgift är att svara för behovsanalyser, direkt dialog med allmänheten och intresseorganisationer, samverkan med kommuner samt underlag och uppföljning av överenskommelser/avtal

5 Vad är behov? Hälsorelaterat – HoS botar
Livskvalitetsrelaterat – lindra och tröst Förväntansrelaterat – önskningar och förväntningar Tyst behov – ej uttryckta behov ” Har man behov av något far man illa av att vara utan” (Georg Henrik von Wright)

6 Relation Behov, Efterfrågan, Utbud

7 Behovsanalysarbete Programarbete sedan 2003; sjukdomsgrupper, behovsgrupper 9+3 Påbörjat kunskapsunderlag om befolkningens behov

8 Syfte med programarbete/ behovsanalys
Öka kunskapen om behoven av hälso- och sjukvård i befolkningen Beskriva hälsoförhållanden och sjukvårdens resursanvändning Nå mer enhetliga principer för prioritering, förebyggande arbete, behandling och rehabilitering Skapa ett underlag för diskussioner om utbudsförändringar och resursomfördelningar Skapa bättre underlag för öppna, medvetna politiska prioriteringsbeslut Bidra till en förbättrad samverkan mellan vårdnivåer samt mellan hälso- och sjukvården och andra vårdgivare Detta leder till att patientens behov bättre kan tillgodoses och till en förbättrad demokratisk styrning av hälso- och sjukvården.

9 Lokala Samrådsgrupper
Arbetsorganisation Konferenser Kommuner Fk Pat.föreningar Lokala Samrådsgrupper HSD Processledare Expert- grupp Politiker- Utskotten Medborgardialog Omvärldsbevakning Nationellt Andra landsting

10 Möten med befolkningen
Upplevelser Kritik Idéer Lyssna! Erfarenheter Berättelser

11 Minska förväntningsgapen
Profession Allmänhet Politiker

12 ARBETSPROCESSEN 1 VAL AV OMRÅDE 2 FAKTAINSAMLING 3 DIALOGFAS 4
ANALYS/SLUTSATSER 4 STYRNING 5 Rapport klar

13 Programarbeten/behovsanalyser
Genomförda Barns och ungdomars hälsa - övervikt och fetma Psykisk ohälsa - depressioner Synhälsa Västernorrland Genomförda Hjärt- och kärlsjukdomar Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Diabetes

14 Programarbeten/behovsanalyser
Genomförda Hjärn- och kärlsjukdomar Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Äldre med sammansatta vårdbehov Genomförs Rörelseorganens sjukdomar - Inflammatoriska reumatiska sjukdomar Cancersjukdomar – bröst- och prostatacancer Andningsorganens sjukdomar - KOL

15 Behovsanalys Demografi Levnadsvillkor Hälsoläge
Befolkningsutveckling/prognos Levnadsvillkor, levnandsvanor Självupplevd hälsa Sjuklighet och dödlighet Sjukskrivningar Läkemedel

16 Behovsanalys Vårdkonsumtion och kostnader
Utbudspunkter och tillgänglighet Befolkningens syn på sjukvården Medicinskteknisk utveckling Analys på LT-nivå- kommunnivå –VC- nivå Framtida behov, underlag för prioriteringar

17

18 Medborgardialog Programarbete resp. brukargrupper
Specifika frågor; ex ungdomsmottagningarna LPR HälsosamY; paraply för handikapporg.

19 Samverkan… nice to meet…
Finns formaliserade mötesplaster mellan kommun och landsting på vissa ställen i länet. Förbättringsområde

20 Uppföljning Delårsrapporter och bokslut


Ladda ner ppt "Nätverk-Uppdrag –Hälsa Stholm 6 nov 2007 Processstödjare"

Liknande presentationer


Google-annonser