Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WorkUp – Besvär nacke/rygg REHSAM III Kick-off 2012 06 12 Birgitta Grahn Docent, forskningsledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WorkUp – Besvär nacke/rygg REHSAM III Kick-off 2012 06 12 Birgitta Grahn Docent, forskningsledare."— Presentationens avskrift:

1 WorkUp – Besvär nacke/rygg REHSAM III Kick-off 2012 06 12 Birgitta Grahn Docent, forskningsledare

2 I södra sjukvårdsregionen finns cirka 1,7 miljoner invånare vilket motsvarar nästan 1/5 av Sveriges befolkning Patientbesök pga besvär från rörelseorganen –Över 70 000 patienter som årligen söker vård p g a smärta i ryggen –Över 80 000 patienter som årligen söker vård p g a smärta i muskler –Omkring 15 000 patienter som årligen söker vård p g a inflammatoriska ledsjukdomar Data från Epi-centrum, www.skane.se/ecs

3 Antal sjukskrivna längre än 30 dagar vid slutet av åren 1976-2009

4 VANLIGT KOSTSAMT KOMPLEXT

5 Hur kan arbetsförmågan stärkas? Stärka individens kapacitet - Utbildning - Fysisk träning - Sjukgymnastik med beteendemedicinsk inriktning

6 BackUp – pilotprojekt Grundidé – Genom tidiga och samordnade insatser minska risken för utveckling av långvariga problem Prövat i Skåne 2009-2010 på 29 VC, 916 patienter Ca 80 % förbättrat hälsoindex och hälsotillstånd, 70 % förbättrat sin funktion med minst 30 %, (p<0.0001) Patienterna nöjda med arbetssättet Personalen nöjd med arbetssättet Dagens medicin 2012; 16: 14 www.skane.se/rehabiliteringsgarantinwww.skane.se/rehabiliteringsgarantin

7 Hur stärka arbetsförmågan vid nack/ryggproblem? Åtgärder arbetsplatsen - Tidig kontakt - Kontakt patient, vårdgivare och arbetsplatsen - Arbetsvillkorens flexibilitet - Modifiera arbetet - Arbetsteknik SOU 2011:15

8 Syftet med WorkUp Att undersöka effekten av - Strukturerat omhändertagande/motiverande samtal kombinerat med arbetsplatskontakt/intervention arbetslösa – kontakter med AF säkerställs - Sedvanlig behandling Validering STarT Back Screening Tool i svensk version samt pröva det i screening av patienterna Nyutvecklat instrument för att fånga patientens motivation till förändring prövas för prediktiv validitet och responsiveness Registerstudier/hälsoekonomi – Vårddata, FK, Forskningsdatabas

9 Design Prospektiv parvis klusterrandomiserad kontrollerad studie med 1 års uppföljning (Totalt önskvärt med längre uppföljning men ligger utanför beviljade medel) Ca 20 vårdcentraler 500 patienter

10 Försäkringskassan Beviljat anslag 5 500 tkr Medverkande Region Skåne Landstinget Kronoberg Landstinget Blekinge Medfinansiering 4 105 tkr Etablerat samarbete Rehabiliteringsnätverket

11 Lunds universitet – PI docent Birgitta Grahn, vice PI professor Ingemar Petersson docent Marcelo Rivano, professor Ulf Gerdtham, professor Gunvor Gard, docent Hans Thulesius, post doc Ann Bremander, doktorand Kjerstin Stigmar, doktorand Anna Jöud, doktorand Sara Jansson Karolinska Institutet – professor Irene Jensen, professor Karin Harms-Ringdahl Mälardalens högskola – post doc Ann-Christine Johansson Göteborgs universitet – post doc Maria Eh-Larsson Internationellt samarbete primärvårdsforskning Keele University – professor Peter Croft professor Nadine Foster senior lecturer Jonathan Hill

12 Mer om interventionen Patientrekrytering - Direkt access till sjukgymnast - Läkarbesök Utifrån screening skräddarsys behandling/rehabilitering - Allvarligt medicinskt tillstånd - Psykosociala riskfaktorer - Arbetsplatsrelaterade faktorer Flödesschema med klar struktur Sjukgymnastik med beteendemedicinsk ansats - motiverande samtal

13 Mer om interventionen Arbetsplatsinriktad intervention – Inventering av blå flaggor och arbetsplatsgenomgång enligt ADA (ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång) - Intervju med respektive patienten/arbetstagaren och arbetsledare - Gemensamt konvergenssamtal - Uppföljning

14 Sedvanlig behandling Utredning och behandling enligt på vårdcentralen/rehabiliteringsenheten gällande riktlinjer och rutiner Noggrann dokumentation Uppföljning under 1 år

15 Inklusionskriterier - Akuta/subakuta besvär ( 50 - Språk – klarar svenska - Samsjuklighet kan förekomma – ex psykisk ohälsa Exklusion - Sjukpension - Känt missbruk - Pågående behandling akut sjukdom - Graviditet

16 Main outcome Arbetsförmåga Sjukskrivning Secondary outcome Hälsoindex, Hälsotillstånd Funktionsförmåga Hälsoekonomi Health inequity och genderperspektiv Patientnöjdhet Personalnöjdhet

17

18 Planering våren 2012 - Förankring 3 sjukvårdshuvudmän - Informationsplan - EPN ansökan, rev projektplan, rev budget - Rekrytering VC – rehabenheter påbörjas - Rekrytera 1 koordinator/sjukvårdshuvudman - Pröva patientflöde och screeninginstrument Hösten 2012 - Upphandla forskningsdatabas - Koordinatorer anställs - Informationsmaterial och flödesprocesser - Utbildning medverkande VC 2013 - Januari patientrekrytering påbörjas

19 Strukturerad rehabiliteringsmodell inom ordinarie primärvård kan främja adekvat vård för patienter med rygg och/eller nack/skuldersmärta Relevant för vårdens praktik Vägledning för strategiska beslut och allokering av begränsade vårdresurser Implementeringsbar i vårdens praktik FHV kompetens/resurser involveras Relevant för patientens arbetsgivare NYTTA

20 Att diskutera Styrkor - Randomiserad studie - Stort underlag - Etablerat samarbete - Samtliga VC får mkt kvalificerad strukturerad uppföljning av sina patienter Svagheter - Kluster randomisering - Finansiering totalt - Tidsplan för uppstart / - finansiering Vårdal - Relation till RG och rehabiliteringskedjan

21 Tack! Frågor? anja.nyberg@skane.se birgitta.grahn@ltkronoberg.se


Ladda ner ppt "WorkUp – Besvär nacke/rygg REHSAM III Kick-off 2012 06 12 Birgitta Grahn Docent, forskningsledare."

Liknande presentationer


Google-annonser