Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångbesökare (MB) Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångbesökare (MB) Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara."— Presentationens avskrift:

1 Mångbesökare (MB) Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara med hög överdödlighet Söker hjälp inom öppen och sluten akutvård, primärvård, psykiatri och socialtjänst Bristande samverkan mellan berörda vård- och omsorgsgivare Vanligaste definitionen: fyra gånger eller fler på akutmottagningen Internationella och nationella studier visar att gruppen mångbesökare är en homogen grupp…. Skattar sin egna psykiska hälsa som sämre än genomsnittsbefolkningen, vilket visat sig i Kalmarmodellen där en stor del av gruppen visar sig var deprimerad eller ha ångessymtom Studier visar också att personer med många akuta besök på sjukhus söker vård också hos andra vårdgivare

2 Mångbesökare på CSK Ca 900 personer gör uppemot 5000 besök på akutmottagningen under ett år Innebär Ca 5% av besökarna står för ca 17% av besöken Kartläggning på CSK visar ungefär samma resultat som andra nationella kartläggningar. Vuxna patienter År 2009, år 2010 Det finns en stor dödlighet i gruppen, nya patienter tillkommer

3 Sökmönster år 2010 To- talt 912 79 67 89 75 175 2 0 3 220 4 9 K 479
Antal patienter T o - t a l t 20- 29 år 3 0 - 3 9 å r 40- 49 år 5 0 - 5 9 å r 6 0 - 6 9 å r 70- 79 år 8 0 - 8 9 å r 90- 99 år To- talt 912 79 67 89 75 175 2 0 3 220 4 9 K 479 5 8 46 41 3 5 83 101 112 28 M 4 3 3 21 48 40 92 102 108 2 1 MB 4 besök eller fler Ålder och kön Antalet MB störst i åldrarna 60-89, allra flest i 80-89 Samma kartläggning år 2009 Något fler MB år 2010, andelen kvinnor något lägre Gjort samma kartläggning år Ingen större förändring, antalet ökat något

4 Journalgranskning år 2009 Åldersgrupp 60-69 år N=70 Kirurg- klinik 16
Antal MB Antal avlidna Vanligast Kontaktorsak Kirurg- klinik 16 4 Buksmärtor Medicin- k l i n i k 25 8 Arytmi Andningsbesvär Bröstsmärtor F l e r a k l i n i k e r 29 2 70 journaler granskade ålder Allra vanligast var symtom från hjärta och lungor Man sökte ofta specialister från olika kliniiker Ganska stor dödlighet

5 Journalgranskning år 2010 Ålders- grupp år A n t a l
j o u r - n a l e r Antal besök De fem vanligaste kontaktorsakerna 20-29 72 386 Buk- smärta Sår- skada Intoxi- kation Gyne- k o l o g i ö v r i g t Vaginal blödning 30-39 60 348 G y n e - k o l o g i ö v r i g t E x t r e - m i t e t S m ä r t a / s v u l l n a d Rygg/ nacke A n d n - b e s v ä r Bröst- smärta 40-49 86 451 Buk-smärta Extre- mitet Smärta/ svullnad Andn- besvär Flank- smärta

6 Journalgranskning år 2010 Ålders- grupp år Antal jour- naler besök
De fem vanligaste kontaktorsakerna 5 5 307 Buk- smärta Bröst- smärta E x t r e - m i t e t S m ä r t a / s v u l l n a d Andn- besvär Urin- vägs- b e s v ä r 60-69 178 779 B r ö s t - s m ä r t a A n d n - b e s v ä r Arytmier Extre- mitet Smärta/ svullnad 70-79 86 451 Bröst- s m ä r t a Buk-smärta Aryt- m i e r

7 Journalgranskning år 2010 Ålders- grupp år Antal jour- naler besök
D e f e m v a n l i g a s t e k o n t a k t o r s a k e r n a 80-89 2 1 6 1139 Andn- besvär Bröst- smärta Buk- smärta Extre- mitet Smärta/ svullnad F e b e r 90-99 60 348 Höft- bäcken- femur

8 Journalgranskning år 2010 Åldersgrupp Antal olika kontaktorsaker
Högsta antal besök för en individ 20-29 år 4 4 4 3 å r 42 1 5 40-49 år 50 13 50-59 år 43 15 60-69 år 6 0 32 70-79 år 61 10 80-89 år 57 2 6 90-99 år 31 1 8

9 Mångbesökarmodellen CSK
Ett omhändertagande utöver det vanliga

10 Mångbesökarmodellen CSK
Syfte: Införande av framtagen Mångbesökarmodell på akutmottagningen, CSK Mål: Omhändertagande på rätt nivå för att undvika upprepade besök på akutmottagning. Ökad samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommunal vård- och omsorg.

11 Projekt Mångbesökarmodell CSK
Styrgrupp Hälso- och sjukvårdsstrateg CSK Verksamhetschefer på CSK Chefapotekare CSK MAS Kristianstads kommun Närsjukvårdschef Primärvården Repr FOU-plattform Hkr

12 Mångbesökarmodellen CSK
Projekt Pilotstudie start Mångbesökare bosatta i Kristianstads kommun 100 patienter Mars, April, Maj Utvärdering Forskningsplattformen Hkr Fortsättning av projektet i september

13 Mångbesökarmodell CSK
Kriterier för att ingå i MB modellen 4 eller fler besök på akutmottagningen under de senaste 12 månaderna ≥ 18 år Exklusionskriterier Självskadepatienter

14


Ladda ner ppt "Mångbesökare (MB) Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara."

Liknande presentationer


Google-annonser