Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansdepartementet Ekonomiska läget inför höstens budgetproposition Pressträff Harpsund 21 augusti Finansminister Anders Borg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansdepartementet Ekonomiska läget inför höstens budgetproposition Pressträff Harpsund 21 augusti Finansminister Anders Borg."— Presentationens avskrift:

1 Finansdepartementet Ekonomiska läget inför höstens budgetproposition Pressträff Harpsund 21 augusti Finansminister Anders Borg

2 Finansdepartementet Tydliga tecken på stabilisering Förskjutning i riskbilden – mer balanserad –Tydliga tecken på stabilisering och minskad pessimism sedan i våras i både Sverige och i omvärlden Dock kvarstår risker och vi har en lång och mödosam väg tillbaka –Låg tillväxt –Fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet –Lågt resursutnyttjande

3 Finansdepartementet Förtroendeindikatorerna vänder uppåt, men alltjämt kvar på låga nivåer Källor: Swedbank/Silf och KI Konsumentförtroende (CCI)

4 Finansdepartementet Fortsatt försämring på arbetsmarknaden Sysselsättning. Indexerade kvartalsförlopp från tre konjunkturtoppar = 100

5 Finansdepartementet Förbättrade offentliga finanser Finansiellt sparande, vårpropositionen (april 2009) och augusti 2009 Procent av BNP 20082009201020112012 VÅP 092,5-2,7-3,8-3,1-2,0 Augusti 09*2,5-2,4-3,7-2,5-1,4 * Preliminära siffror

6 Finansdepartementet Vad förklarar förbättrad bild av de offentliga finanserna? Har utvecklats något bättre jämfört med bedömningen i VÅP 09 –Högre intäkter, pga. att arbetade timmar har reviderats upp –Lägre utgifter, pga. färre i ohälsa och revideringar inom arbetsmarknadsområdet Minskad osäkerhet kring nedgångens effekter på offentliga finanser Stabilare ekonomiskt läge –Minskad risk för en fördjupad nedgång och utdraget förlopp Normalisering på finansmarknaderna

7 Finansdepartementet Nyckeltal Prognos augusti 2009. Vårpropositionen (april 2009) inom parentes Procentuell förändring 2009201020112012 BNP*-5,2 (-4,2)0,6 (0,2)3,1 (2,4)3,7 (4,0) BNP-gap**-6,4 (-7,2)-6,5 (-8,7)-5,0 (-7,9)-3,0 (-6,2) Arbetade timmar-3,7 (-4,1)-2,1 (-2,9)0,4 (-0,6)1,0 (0,6) Sysselsatta (15-74 år)-2,6 (-2,8)-3,5 (-3,3)-0,5 (-1,0)0,8 (0,6) Arbetslöshet (15-74 år)*** 8,8 (8,9)11,4 (11,1)11,6 (11,7)11,0 (11,3) * Faktisk BNP till marknadspris ** Skillnaden i procent mellan faktisk BNP och den nivå som är förenlig med konjunkturell balans. Ett negativt gap betyder att resursutnyttjandet är lågt *** Procent av arbetskraften

8 Finansdepartementet Svårförutsägbara offentliga finanser Totala skatteintäkter. Revideringar jämfört med vårpropositionen 2008 Mdkr

9 Finansdepartementet Statsskuldens utveckling 1990-2012 Utfall samt prognos för åren 2009-2012

10 Finansdepartementet Ytterligare krisåtgärder Stort behov av krisåtgärder –Stora BNP-gap –Kraftigt fallande sysselsättning –Stigande arbetslöshet Visst handlingsutrymme för ytterligare krisåtgärder, tydlig förbättring jämfört med i våras Fokus på temporära satsningar … … men motiverat med permanenta reformer som förbättrar ekonomins funktionssätt –Inriktningen förutsätter en stram utgiftspolitik de närmaste åren –Budgetförstärkningar kan aktualiseras

11 Finansdepartementet Stigande arbetslöshet Arbetslösa i procent av arbetskraften (15-74 år). Källa: OECD

12 Finansdepartementet Inriktningen på politiken Motverka att arbetslösheten ökar –Stimulera efterfrågan och dämpa sysselsättningsfallet genom temporära satsningar Motverka att arbetslösheten biter sig fast –Aktiv arbetsmarknadspolitik genom bl.a. ökade resurser till utbildning och omställning –Bättre fungerande arbetsmarknad och mer lönsamt att arbeta Värna välfärdens kärna

13 Finansdepartementet Sammanfattande slutsatser Stabilisering av svensk ekonomi och minskade risker i vår omvärld Förbättrade offentliga finanser ökar utrymmet för att förstärka krisåtgärderna –Stimulera efterfrågan och dämpa sysselsättningsfallet –Motverka att arbetslösheten biter sig fast –Värna välfärdens kärna


Ladda ner ppt "Finansdepartementet Ekonomiska läget inför höstens budgetproposition Pressträff Harpsund 21 augusti Finansminister Anders Borg."

Liknande presentationer


Google-annonser