Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 13 november 2008 Juhana Vartiainen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 13 november 2008 Juhana Vartiainen."— Presentationens avskrift:

1 LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 13 november 2008 Juhana Vartiainen

2 Vad är aktuellt? •Halvvägs i avtalsperioden 2007-2009: – slutsatser om lönebildning och jämviktsarbetslöshet •Förutsättningar för framtida ökningar av arbetskostnaden: – lågkonjunktur 2008-2010 och lägre strukturell utveckling 2010-2020

3 Lönebildningsrapporten 2008: slutsatser •Lägre jämviktsarbetslöshet efter 2007 års avtalsrörelse – Det låga löneutfallet 2007–2008 tyder på en bättre fungerande lönebildning •Arbetskostnadens strukturella ökningstakt 2010-2020 har reviderats ner – Lägre produktivitetstillväxt och lägre ökning av förädlingsvärdepriser •Löneökningstakten måste vara låg 2010-2012 – Hög arbetslöshet 2010 och nedreviderad strukturell löneökningstakt → tuffa villkor för avtalsrörelsen 2010

4 LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 13 november 2008 Innehåll •Löneutveckling och jämviktsarbetslöshet •Vad bestämmer jämviktsarbetslösheten? •Arbetskostnadens strukturella ökningstakt 2010-2020 •Tuffa villkor för avtalsrörelsen 2010 •Könslönegapets utveckling Juhana Vartiainen

5 Löneutveckling och jämviktsarbetslöshet LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 13 november 2008 Juhana Vartiainen

6 Tankeram för arbetskostnadsutvecklingen i näringslivet Konjunkturella obalanser Ambition om jämviktsarbetslöshet Strukturell arbets- kostnadsutveckling i näringslivet Arbetskostnadsutveckling i näringslivet

7 Löneutveckling 2007 och 2008 •Centralt avtalade ökningar blev höga i 2007 års avtalsrörelse •Ökningen av timlöner och arbetskostnader har dock varit låg 2007 och 2008. •Måttliga löneökningar utöver de centralt avtalade för tjänstemän •Löneprognosen 2007-2009 har reviderats ner

8 Arbetskostnad per timme Årlig procentuell förändring

9 Timlön i näringslivet enligt konjunkturlönestatistiken Årlig procentuell förändring

10 Hur tolka den låga löneökningstakten? •Stark arbetsmarknad •Annalkande lågkonjunktur

11 Produktivitetstillväxten överraskade negativt

12 BNP-tillväxten rasar

13 Sysselsatta Årlig procentuell förändring

14 Arbetslöshet Procent av arbetskraften

15 Arbetade timmar i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

16 Slutsats: Lägre jämviktsarbetslöshet efter 2007 års avtalsrörelse •En måttlig löneökningstakt 2007 och 2008 trots en stark arbetsmarknadsutveckling •Avtalsrörelsen 2007 bidrog till en bättre fungerande lönebildning och lägre jämviktsarbetslöshet •Konjunkturinstitutet sänker sin bedömning av jämviktsarbetslösheten med 0,5 procent, från 6,2 till 5,7 procent 2007

17 Vad bestämmer jämviktsarbetslösheten? LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 13 november 2008 Juhana Vartiainen

18 Vad menas med ”jämviktsarbetslöshet”? •Den nivå på arbetslöshet som är förenlig med stabil inflation •Bestäms av ekonomins lönekravkurva – hur låg kan arbetslösheten bli innan lönerna accelererar? •Konjunkturinstitutet analyserar sambandet mellan konjunkturläget och löneökningar

19 Vilka faktorer påverkar jämviktsarbetslösheten ? •Arbetsmarknadens institutioner: bland annat a-kassa, arbetsförmedlingen, arbetskraftens rörlighet •Skattesystemet •Trovärdigt inflationsmål •Flexibilitet i avtalskonstruktioner •Arbetsmarknadens parters ambition •Samordning med hjälp av lönenormering

20 En gradvis förbättring av lönebildningens funktionssätt

21 Arbetslöshet Procentenheter av arbetskraften, kvartalsvärden

22 Ökat ansvarstagande lönar sig Ökning av real disponibel inkomst (nuvärde) SysselsattaArbetslösaPensionärer 0,71,3 0,7 •Övergångsvis lägre löneökningar ger varaktigt lägre jämviktsarbetslöshet •Reallönen blir på lång sikt litet lägre •Den disponibla inkomsten blir däremot varaktigt högre

23 Arbetskostnadens strukturella ökningstakt 2010-2020 LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 13 november 2008 Juhana Vartiainen

24 Tankeram för arbetskostnadsutvecklingen i näringslivet Konjunkturella obalanser Ambition om jämviktsarbetslöshet Strukturell arbets- kostnadsutveckling i näringslivet Arbetskostnadsutveckling i näringslivet

25 Tankeram för den strukturella arbetskostnads- utvecklingen i näringslivet som helhet Strukturell förädlingsvärdeprisutveckling Strukturell produktivitetsutveckling Strukturell arbets- kostnadsutveckling

26 Den strukturella produktivitetstillväxten revideras ner •Produktivitetstillväxten har varit exceptionellt hög 2002-2006 •Nu växlar IKT-produktivitetstillväxten ner •Även spridningseffekten till andra branscher, framför allt tjänstebranschen revideras ner •Framskrivning av sammansättning av arbetskraften (Bilaga 6 till Långtidsutredningen)

27 Strukturell produktivitetsutveckling i näringslivet Procent

28 Förädlingsvärdeprisets utveckling •Riksbankens inflationsmål styr prisernas utveckling •Förädlingsvärdepriserna ökar långsammare än konsumentpriserna •Riksbanken har sänkt sitt operativa inflationsmål – prisökningstakten nedjusteras med 0,3 procentenheter

29 Slutsats Strukturell utveckling i näringslivet Genomsnittlig årlig utveckling, procent 2010–2012 2010–2020 Huvud- scen. Lång- sam SnabbHuvud- scen. Lång- sam. Snabb Arbetsproduktivitet2,11,72,52,42,32,5 Förädlingsvärdepris1,4 Arbetskostnad3,53,13,93,83,73,9 Timlön (KL)3,32,93,73,63,53,7

30 Kan vi behålla en lägre jämviktsarbetslöshet – tuffa villkor för avtalsrörelsen 2010 LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 13 november 2008 Juhana Vartiainen

31 Tankeram för arbetskostnadsutvecklingen i näringslivet Konjunkturella obalanser Ambition om jämviktsarbetslöshet Strukturell arbets- kostnadsutveckling i näringslivet Arbetskostnadsutveckling i näringslivet

32 Avtalsperioden 2010-2012: tuffa förutsättningar •Den strukturella arbetskostnadsökningen revideras ner 2010-2012 •Sannolikt något pressade vinster 2010 •Arbetslösheten kommer att vara konjunkturellt hög 2010 •Arbetskostnadens ökningstakt måste vara låg 2010-2012 om jämviktsarbetslösheten ska vara oförändrad •En ännu lägre ökningstakt behövs om jämviktsarbetslösheten ska fortsätta ner •Uppdaterade beräkningar om handlingsalternativ i nästa års Lönebildningsrapport

33 Könslönegapets utveckling LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 13 november 2008 Juhana Vartiainen

34 Förklarad och oförklarad andel av könslönegapet för arbetare, 1997-2007 Procent

35 Förklarad och oförklarad andel av könslönegapet för tjänstemän, 1997-2007 Procent


Ladda ner ppt "LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 13 november 2008 Juhana Vartiainen."

Liknande presentationer


Google-annonser