Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdhygienisk standard i kommunerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdhygienisk standard i kommunerna"— Presentationens avskrift:

1 Vårdhygienisk standard i kommunerna
Möjligheter till förbättringar

2 Kommunal vård Mycket förbättringsarbete pågår !
många multisjuka med stora behov av vård och omsorg Olika vårdformer, ofta i vårdtagarens eget hem Förflyttningar av vårdtagare mellan olika vårdformer Medför speciella problem Mycket förbättringsarbete pågår !

3 God hygienisk standard
Krav i Hälso- och sjukvårdslagen ”Det föreslagna uttryckliga kravet god hygienisk standard innebär att vårdgivarna måste vidta samtliga de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla detta krav.” Enligt propositionen (2005/06:50)

4 Exempel på krav Tillgång till vårdhygienisk kompetens, samt till alla övriga nödvändiga kompetenser Att utrustning och lokaler svarar mot behoven på en god vårdhygien Att verksamheten är planerad och organiserad så att vårdrelaterade sjukdomar i största möjliga utsträckning kan förebyggas och begränsas Utbildning och kompetensutveckling inom vårdhygien. (kontinuerligt, all vårdpersonal)

5 Arbetsmiljölagstiftning
Tydliga krav finns för personalens skydd mot smitta I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) anges God vårdhygienisk arbetsmiljöpraxis

6 Kvalitet och patientsäkerhet
Föreskrift (SOSFS 2005:12) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Handboken God vård

7 Kunskapsunderlag Socialstyrelsen publicerade i maj 2006 en reviderad upplaga av kunskapsunderlaget Att förebygga vårdrelaterade infektioner Finns tillgängligt på webbsidan Kan beställas där eller från Socialstyrelsens kundtjänst, Stockholm

8 Dagmarprojektet Gemensamt initiativ från Smittskyddsinstitutet, STRAMA, SKL och Socialstyrelsen Stöd till kommunerna i arbetet med att förbättra vårdhygienen enkät till MAS i samtliga kommuner våren -06 Rapport publiceras i maj -07 utarbetande av material i samarbete med en kommun pågår, pilotstudie i ett tiotal kommuner planeras starta hösten -07

9 Enkät till kommunerna 334 svar från 275 kommuner 339 MAS (5 har svarat tillsammans med annan) Stockholm: 17/18 stadsdelsförvaltningar Göteborg: 20/21 Malmö: 8/10 Alla har inte besvarat samtliga frågor och alla som besvarat en fråga har inte besvarat tillhörande följdfrågor

10 Axplock ur resultatet 312/314 anger att praktiska möjligheter att tillämpa basala hygienrutiner finns (20 har dock inte besvarat denna fråga) 80 % anger att ordinarie personal och 60% att även vikarierna får utbildning i basala hygienrutiner

11 60% anger att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder (kan dock innebära en tunika+ byxa på ett år) Ungefär hälften svarar att kommunen har krav avseende arbetsdräkt -90% av dessa har krav på kortärmat, vissa även tvätt i minst 60 ○C

12 Knappt 30% anger att regelbundna hygienronder genomförs med olika intervall
Infektionsregistrering - 82% anger utbrottsregistrering - 22% anger punktprevalenser

13 Cirka 60% anger att vårdhygien ingår vid vårdplanering/informationsöverföring
Ungefär 80% anger att de har tillgång till vårdhygienisk expertis (majoriteten från landstinget)

14 Behov av förbättringar
Utbildning i vårdhygien - inför anställning - kontinuerlig kompetensutveckling Tillämpande av basala hygienrutiner -arbetsdräkt System för egenkontroll av hygienrutiner och vårdrelaterade infektioner Tillgång till vårdhygienisk expertis

15 Basala hygienrutiner Enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning mellan vårdtagare och personal (Socialstyrelsen förbereder föreskrift) Handhygien Användning av skyddsförkläde/ skyddsrock Användning av skyddshandskar KORTÄRMAD lämplig arbetsdräkt

16 Handhygien Desinfektion med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel Tvätt med tvål och vatten före desinfektion -då händerna känns eller är synligt smutsiga -vid gastroenterit hos vårdtagare Viktigt vårda händerna!

17 Viktiga krav avseende handhygien
För att kunna genomföra en korrekt handhygien och för att denna ska ha avsedd verkan krävs kortärmad arbetsdräkt Korta naglar utan nagellack Händer och underarmar fria från armbandsur, ringar och andra smycken

18 God hygienisk standard
Tillgång till vårdhygienisk expertis nödvändig men Det direkta infektionsförebyggande arbetet måste göras inom verksamheten God hygienisk standard i vården är en ledningsfråga


Ladda ner ppt "Vårdhygienisk standard i kommunerna"

Liknande presentationer


Google-annonser