Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdhygienisk standard i kommunerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdhygienisk standard i kommunerna"— Presentationens avskrift:

1 Vårdhygienisk standard i kommunerna
Möjligheter till förbättringar

2 Kommunal vård Mycket förbättringsarbete pågår !
Många multisjuka med stora behov av vård och omsorg Olika vårdformer, ofta i vårdtagarens eget hem Förflyttningar av vårdtagare mellan olika vårdformer medför speciella problem Mycket förbättringsarbete pågår !

3 God hygienisk standard
Krav i Hälso- och sjukvårdslagen ”Det föreslagna uttryckliga kravet god hygienisk standard innebär att vårdgivarna måste vidta samtliga de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla detta krav.” Enligt propositionen (2005/06:50)

4 Exempel på krav Tillgång till vårdhygienisk kompetens, samt till alla övriga nödvändiga kompetenser Att utrustning och lokaler svarar mot behoven på en god vårdhygien Att verksamheten är planerad och organiserad så att vårdrelaterade sjukdomar i största möjliga utsträckning kan förebyggas och begränsas Utbildning och kompetensutveckling inom vårdhygien (kontinuerligt, all vårdpersonal)

5 Arbetsmiljölagstiftning
Tydliga krav finns för personalens skydd mot smitta I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) anges God vårdhygienisk arbetsmiljöpraxis

6 Kvalitet och säkerhet Föreskrift (SOSFS 2005:12) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Handboken God vård Föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2006:11) Ledningssysten för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

7 Kunskapsunderlag Socialstyrelsen publicerade i maj 2006 en reviderad upplaga av kunskapsunderlaget Att förebygga vårdrelaterade infektioner Finns tillgängligt på webbsidan Kan beställas där eller från Socialstyrelsens kundtjänst, Stockholm

8 Dagmarprojektet Stöd till kommunernas egna arbete med att förbättra vårdhygienen Gemensamt initiativ från Smittskyddsinstitutet, STRAMA, SKL och Socialstyrelsen Regeringen beviljade Dagmarmedel Projektet placerades på Socialstyrelsen som tillsatte hygiensjuksköterskan Margareta Lindström Berglund som projektledare

9 Dagmarprojektet del 1 enkät till MAS i samtliga kommuner våren 2006 Rapport publicerad i maj 2007 Identifierade förbättringsområden överensstämmer med de som identifierades vid nationell tillsyn av hygienisk standard i landstingens vård, hösten Rapport publicerad januari 2007

10 Dagmarprojektet del 2 Utarbetande av material till stöd för förbättrings-arbetet i samarbete med Kungsbacka kommun våren -07 Rapport och stöddokument publiceras jan Projektledare hygiensjuksköterska Margareta van Raalte

11 Basala hygienrutiner Enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning mellan vårdtagare och personal Föreskrift från Socialstyrelsen är under utarbetande beräknas träda i kraft i slutet av 2007

12 Basala hygienrutiner Ett koncept som innehåller regler för: Handhygien
Användning av skyddsförkläde/ skyddsrock Användning av skyddshandskar Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas i vårdtagarnära arbete av alla personalkategorier oavsett vårdtagare.

13 Handhygien Handdesinfektion med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel
Handtvätt med tvål och vatten före desinfektion -då händerna känns eller är synligt smutsiga -alltid vid misstänkt gastroenterit hos vårdtagare Viktigt vårda händerna!

14 Viktiga krav avseende handhygien
För att kunna genomföra en korrekt handdesinfektion och för att denna ska ha avsedd verkan krävs Händer och underarmar fria från armbandsur, ringar och andra smycken Korta naglar utan nagellack Kortärmad arbetsdräkt

15 God hygienisk standard
Tillgång till vårdhygienisk expertis nödvändig men Det direkta infektionsförebyggande arbetet måste göras inom verksamheten God hygienisk standard i vården är en ledningsfråga

16 Identifierade viktiga förbättringsområden
Utbildning och kontinuerlig kompetensutvecklig i vårdhygien Konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner Egenkontroll av system, processer och resultat för vårdhygien Tillgång till vårdhygienisk kompetens

17 Förbättringsarbete - en pilotstudie våren 2007
Utarbeta material till stöd i förbättringsarbetet i den egna verksamheten Minska risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner genom att göra vårdpersonalen delaktig i vårdhygieniska rutiner och motivera till förändrat tankesätt 1 särskilt boende + 1 hemtjänstgrupp Hygiengrupper - Hygienombud Framtagna dokument/checklistor ska kunna användas i kommunernas förbättringsarbete direkt eller anpassat för verksamhetens arbetsformer kvalitetetssystem

18 Förbättringsarbete- 4 områden
Utbildning i basala hygienrutiner Följsamhet till basala hygienrutiner Hygienrond/protokoll för vårdhygienisk standard Registrering av vårdrelaterade infektioner

19 1. Utbildning i basala hygienrutiner
Aktualisera hygienkunskaperna - få en gemensam plattform för all personal Alla personalkategorier - samma budskap och utbildning vilka hygienrutiner som gäller och innebörden av dessa Förtydligande av ansvar att förebygga smitta Personlig skyddsutrustning Test av handdesinfektionsteknik Studiebesök och Videofilmer

20 2. Följsamhet till basala hygienrutiner
Genom självskattning mäta vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner Självskattningsblankett Hygienombuden organiserar, ansvarar och återrapporterar resultat till egna enheten Slumpvis, oförberett och anonymt ifyllande 1- 2 dagar/månad Blanketten ett bra redskap att regelbundet diskutera hygienrutiner utan att angripa enskilda personer Ger tillfälle till reflektion över egna arbetet

21 3. Hygienrond - ett verktyg för kvalitetssäkring
Nationellt protokoll för utvärdering av vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer Ett sätt att beskriva, säkerställa vårdhygienisk kvalitét på arbetsplatsen En genomgång av verksamheten görs, där ett antal frågor i protokollet besvaras Resultatet utgör underlag för att genomföra ev förbättringar Uppföljning av hygienrond sker därefter regelbundet tex.1g/år - en utvärdering hur långt man kommit i sitt förbättringsarbete Ett egenkontrollprogram till hygienrond är utarbetad

22 4. Registrering av vårdrelaterade infektioner
Vårdtagare som antibiotikabehandlas och utbrottsbenägna infektioner (tex virusorsakad magsjuka) Speciell registreringsblankett testad och utvärderad Sjuksköterska ansvarar för blankettens ifyllnad MAS får regelbundet resultat, kan följa infektionsläget, diskutera åtgärder med berörda Blanketten utmärkt verktyg för att följa infektionerna Berörd läkare och sjuksköterskor - bra hjälpmedel i kvalitetsarbetet Resultat/sammanställningar/utvärdering av åtgärder måste ske i samverkan med vårdhygienisk kompetens

23 Övriga framtagna dokument
Lathund - hygienrutiner för hemtjänsten Checklista - hygienrutiner för äldreboendet Skriftliga hygienregler för all vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst och äldreboendet

24 De människor som lyckas är de som alltid letar efter möjligheterna Skulle de inte hitta dem skapar de dem!! Bernard Shaw


Ladda ner ppt "Vårdhygienisk standard i kommunerna"

Liknande presentationer


Google-annonser