Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnader för VRI – hur kan de beskrivas?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnader för VRI – hur kan de beskrivas?"— Presentationens avskrift:

1 Kostnader för VRI – hur kan de beskrivas?
Medicinsk Stab Kostnader för VRI – hur kan de beskrivas? PU, Anna Nergårdh

2 Medicinsk Stab Patientsäkerhet ”Vad är patientsäkerhet? Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård. I Sverige är vården säkrare än i det flesta andra länder, men ändå är skador fortfarande ett stort problem. ”

3 VRI- en vanlig vårdskada
Medicinsk Stab VRI- en vanlig vårdskada Välkänt Svåråtgärdat Kopplar till hygienrutiner, men inte bara! Många initiativ pågår internationellt, nationellt och regionalt Alla stora verksamheter har åtgärder och uppföljning i sin verksamhetsplan!

4 Medicinsk Stab Kostnader för VRI Extra kostnad för VRI i Sverige 3,7 miljarder (Socialstyrelsen, april 2006) Förlängd vårdtid, ökad antibiotikaförbrukning God vårdhygienisk standard kan förebygga åtminstone 20% av VRI SLL: extra kostnader för VRI uppskattas till mkr årligen, utifrån Socialstyrelsens rapport 2006 SLL: 20% av dessa motsvarar 150 mkr årligen

5 Vilka VRI kostar? Dyrast: venkateterutlöst sepsis
Medicinsk Stab Vilka VRI kostar? Dyrast: venkateterutlöst sepsis Näst dyrast: respiratorutlöst lunginflammation På årlig basis blir ordningen en annan: Postoperativa sårinfektioner Respiratorutlöst lunginflammation Venkateterutlöst sepsis Clostridieinfektion Urinvägsinfektioner Obs – amerikanska siffror!

6 Går kostnaden att överföra till oss?
Medicinsk Stab Går kostnaden att överföra till oss? Relationen bör stämma Men – vi börjar från lägre prevalens ex sepsis, VAP Detta medför att ”besparingspotentialen” blir mindre Det blir dyrare att genomföra förbättringsarbetet per reducerad VRI! Var går brytpunkten då arbetet blir extra kostnadskrävande?

7 Medicinsk Stab Och var syns ”vinsten”? Sårinfektioner uppstår ofta efter sjukhustillfället Urinvägsinfektioner har många negativa konsekvenser – men besparingen är mindre än för annat Beskrivet i ”Miljoner vinster” (SLL-projekt) Allt detta sammantaget tittar SKL på!

8 SKL-projektet Utgår från en kostnadsmodell baserat på KPP
Medicinsk Stab SKL-projektet Utgår från en kostnadsmodell baserat på KPP Vad kostar en infektion, vilka diagnoser är dyrast? Och vad kostar det att sänka förekomsten av VRI? Kostnaderna för förbättringsarbetet och vidmakthållande är kontext-beroende! Standardmodell för kostnadsberäkning av VRI på väg Även investering i förbättring måste kostnadsberäknas för vinst-beräkning!

9 Fortsättning gällande kostnader för VRI:
Medicinsk Stab Fortsättning gällande kostnader för VRI: Att invänta SKL’s modell – flera problem i beräkningen är gemensamma i vården Arbetet med handlingsprogrammet medför att vårdgivare identifierar sina VRI och beskriver vilket arbete som bedrivs Arbetet redovisas i patientsäkerhetsberättelsen Centralt stöd för arbete mot VRI Handlingsprogrammet uppdateras med information om kostnader för VRI-diagnoser

10 Handlingsprogram (och strategi) för att minska VRI 2012-2015
Medicinsk Stab Handlingsprogram (och strategi) för att minska VRI Vårdrelaterade infektioner (VRI) är vår vanligaste vårdskada Framtaget i samarbete med vårdgivarna Introduceras under Första uppföljning våren 2013 utifrån det arbete som beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen Reviderat handlingsprogram inför 2014 Punktprevalensmätning två ggr/år

11 Web-baserad patientsäkerhetsutbildning
Medicinsk Stab Web-baserad patientsäkerhetsutbildning För alla medarbetare För alla vårdgivare För alla vårdgrenar Kombineras med chefsutbildning

12 Web-utbildningens åtta moduler
Inledning och översikt Lagar och förordningar Speciella vårdskadeområden Risk- och händelseanalys Patientmedverkan Kommunikation Säkerhetskultur Kvalitetsarbete och uppföljning


Ladda ner ppt "Kostnader för VRI – hur kan de beskrivas?"

Liknande presentationer


Google-annonser