Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

35 % är urinvägsinfektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "35 % är urinvägsinfektioner"— Presentationens avskrift:

1

2 35 % är urinvägsinfektioner
Blåsöverfyllnad 20 patienter

3 Resultat från mätningar……….
Punktprevalensmätningar 2 gånger /år Antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner Antalet patienter med urinvägskateter Journalgranskning : 560 journaler 5 sjukhus 20 patienter med skada på blåsan p g a blåsöverfyllnad 35 % av vårdrelaterade infektioner är urinvägsinfektioner. Blåsöverfyllnad är den enskilt största gruppen av skador.

4 Leder till divisionschefernas beslut om åtgärder………..
Per Berglund Länssjukvården Ylva Sundqvist Närsjukvården

5 Hur kan vi förebygga urinvägsrelaterade skador
Chefsansvar Samverkan Läns- och Närsjukvården Ansvariga ssk/usk Läkarmedverkan Gemensam utbildningsdag Nätverksträffar Resultatuppföljning Utbildningsmaterial Ansvar för rutiner katetervård, förebyggande insatser följs, introduktion nya medarbetare, Utbildningsdag Föreläsningar om risker med blåsöverfyllnad, kateteransvariga i annat landsting från PSK Föreläsning av vårdhygien om indikationer,katetrisering, skötsel, provtagning material mm Föreläsning av ssk från urologen RIKA-patienter, m m Nätverksträffar Ny kunskap Erfarenhetsutbyte Utvärdering av förebyggande åtgärder och behandlingsinsatser vid KAD Resultatuppföljning PPM MaJ

6 Viktiga åtgärder Förebygg och diagnostisera urinretention
Identifiera patienter med risk för vårdrelaterad urinvägsinfektion Förebygg och diagnostisera urinretention Använd ultraljud för att tidigt upptäcka residualurin Behandla urinretention korrekt Utred urininkontinens och behandla korrekt

7 Viktiga åtgärder Dokumentera i patientens journal
Ge korrekt omvårdnad vid behandling med urinkateter Dokumentera i patientens journal Gör en korrekt diagnostik Ge en korrekt behandling

8 Syfte Att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner
Att förebygga blåsöverfyllningar

9 Mål Halvera andelen inneliggande patienter som drabbas av VUVI
Från 6% till 3% senast 31/ Ingen patient ska drabbas av blåsöverfyllnad 100 procent följsamhet till hygienpolicy för all hälso- och sjukvårdspersonal

10 Processmått Identifiering av alla riskpatienter enligt Senior Alert
Förebyggande åtgärder är införda senast 1/6 2014 100 procent följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler alla yrkeskategorier som deltar i vård och behandling

11 Mäta antalet patienter med VUVI och KAD varje månad genom PPM
Resultatmått Mäta antalet patienter med VUVI och KAD varje månad genom PPM

12 Vad gör du ”imorgon” Planera med närmaste chef och andra berörda chefer Uppdraget När - tidsplan Var - på arbetsplatsen eller konferensrum Hur - arbetsplatsträffar, planeringsdag annan mötesformer

13 Översyn Rutiner Revidera eller utarbeta rutiner som följer åtgärdspaketet Information om nya/uppdaterade rutiner Senior Alert riskbedömning blåsdysfunktion Dokumentation

14 Användbara länkar Senior alert http://www.lj.se/senioralert
Nätverk inom blås- och tarmfunktionsstörning Senior alert Checklista för riskbedömning, åtgärd och uppföljning samt en lista för vägledning. Om man arbetar på särskilt boende, korttidsboende eller demensboende så har ni en modul i kvalitetsregistret. NLL har inte det.

15 Information till våra medarbetare
Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor Kännedom om pågående arbete Presentationsmaterial Boka tid för information

16 Resultat-tavla Väl synlig plats för all personal
Hur förbättringsarbetet ska genomföras Information om vad som är på G Resultat

17 Divisionernas hemsidor
Material för fortsatt arbete på den egna enheten tillgängligt 17 februari Filmer som visats under dagen Föreläsarnas presentationer


Ladda ner ppt "35 % är urinvägsinfektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser