Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 1 LS-utbildning 2011-02-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 1 LS-utbildning 2011-02-10."— Presentationens avskrift:

1 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 1 LS-utbildning 2011-02-10

2 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 2 LS-utbildning 2011-02-10 Förmågan att snabbt kunna ställa om efter en omvärld som ständigt förändras ska prägla landstinget på alla nivåer. (LP 2011) Det nationella och internationella utbytet av tankar, idéer och kunskaper ska stimuleras.(LP 2011) Strategi i LP 2011: Systematisk omvärldsbevakning genom ett aktivt och proaktivt deltagande på lokala, regionala, nationella och internationella arenor och återföring från dessa till landstinget. Strategi i LP 2011: Aktiv bevakning och påverkan av utvecklingen på nationell, europeisk och internationell nivå genom strategiska allianser och engagemang i olika nationella och internationella organisationer.

3 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 3 LS-utbildning 2011-02-10 Landstingets internationella engagemang Policy ■ Landstingets internationellt engagerade (LIE) ■ (Tillväxtberedningen) ■ Europaforum Norra Sverige ■ Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) ■ Regionkommittén ■ Assembly of European Regions (AER) ■ Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ■ Nordkalottrådet ■ Barentssamarbetet Verksamheter och projekt ■ EU-projektkontoret ■ Vänregionsamarbete ■ Troms fylkeskommun ■ Sweden Emilia Romagna Network

4 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 4 LS-utbildning 2011-02-10 Europaforum Norra Sverige ■ Mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå ■ Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland ■ Forum (cirka) två gånger per år ■ Stärka den regionala politiska nivåns möjligheter att delta i utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken ■ Tre rapportörer från varje län ■ Samverkan med länsstyrelserna ■ Utgångspunkt: Norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat Europaforum Norra Sverige syftar till att: ■ Öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken i de politiska organen i de fyra nordligaste länen ■ Påverka europapolitiken i de delar den berör norra Sverige ■ Integrera Europapolitiken med den politiska agendan på lokal och regional nivå ■ Föra Europafrågorna närmare medborgarna i Norra Sverige ■ Utveckla samspelet mellan kommun- och landstingspolitiker respektive riksdagsledamöter i de fyra nordligaste länen och Sveriges EU-politiker i frågor med Europadimension

5 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 5 LS-utbildning 2011-02-10 AER – Assembly of European regions AER bildades 1985 med syfte att föra de europeiska regionernas talan på europeisk och internationell nivå. Organisationen har 250 medlemsregioner från 26 länder och utgör det största samarbetsnätverket i Europa. Övergripande mål är bland annat att öka betydelsen av regionernas politiska roll i Europa och bidra till det interregionala och gränsöverskridande samarbetet mellan regioner. Verksamheten är indelad i kommittéer organiserade efter sakområden.

6 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 6 LS-utbildning 2011-02-10 AER:s institutioner ■ Generalförsamlingen ■ Byrån ■ Kommittén för jämlikhet ■ Kommittén för institutionella frågor ■ Revisions- och utvärderingskommittén ■ Kommitté 1 (Ekonomi och regional utveckling) Underkommittér och arbetsgrupper: ■ Hållbar utveckling ■ Tillväxt och infrastruktur ■ Energi ■ Kommitté 2 (Socialpolitik och folkhälsa) Underkommittér och arbetsgrupper: ■ E-hälsa ■ Alkoholprevention ■ Demografiska utmaningar ■ Arbetsgruppen för krishantering ■ Kommitté 3 (Kultur och utbildning, ungdomsfrågor) Underkommittér och arbetsgrupper: ■ Kultur ■ Utbildning ■ Ungdomar ■ Media & IKT ■ Interregionalt och internationellt samarbete ■ Kulturarv ■ GATS & Tjänster

7 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 7 LS-utbildning 2011-02-10 CPMR - The Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR grundades 1973 och består av 150 regioner från 27 länder med en kust mot något av Europas hav. Grundidén är att perifera kustregioner tillsammans ska arbeta för att förhindra att de hamnar i skuggan av de stora kommersiella centrumen i hjärtat av Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska kommissioner. Landstinget är medlem i Östersjökommissionen.

8 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 8 LS-utbildning 2011-02-10 CPMR:s institutioner ■ Generalförsamling ■ Styrelse ■ 2 ledamöter från vartje medlemsland ■ Ordföranden för de geografiska kommissionerna ■ Arbetsgrupper ■ Kommunikationer och infrastruktur (TEN-T) ■ Jordbruk ■ Arbete och utbildning ■ Energi ■ Externa relationer ■ Fiske ■ Innovationer ■ Forskning ■ Social inkludering ■ Hållbar turism ■ Territoriellt samarbete ■ Geografiska kommissioner ■ North Sea Commission ■ Baltic Sea Commission ■ Atlantic Arc Commission ■ Balkan and Black Sea Commission ■ Intermediterranian Commission ■ Islands Commission

9 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 9 LS-utbildning 2011-02-10 Regionkommittén (ReK) ■ Representerar regionala och lokala intressen i EU ■ Rådgivande organ till ministerrådet och Europeiska kommissionen i frågor som direkt berör regioner och kommuner ■ Sverige: Tolv kommun- och landstingspolitiker ■ Alla förslag till lagstiftning som har regional betydelse ska skickas till Regionkommittén ■ Strukturfonderna ■ Transporter ■ Telekommunikationer ■ Miljö ■ Sysselsättning ■ Arbetet består av ■ Granskning av officiella förslag (meddelanden) från kommissionen till Europaparlamentet och rådet i samband med utarbetandet av ny EU-lagstiftning. ■ Antagande av yttranden under ReK:s fem årliga plenarsessioner ■ Uppföljning av Europeiska unionens lagstiftningsprocess för att säkerställa att man tar hänsyn till de lokala och regionala synpunkter som framhållits i ReK:s yttranden.

10 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 10 LS-utbildning 2011-02-10 Nordkalottrådet ■ En av åtta gränsregionala samarbetsorganisationer i Norden. Finansieras av Nordiska ministerrådet. ■ Verksamheten bedrivs i projektform. Vid behov kan arbetsgrupper tillsättas för tidsbegränsade uppdrag. För kultur- och miljösamarbetet har Nordkalottrådet bildat två nätverksgrupper ■ Nordkalottens kulturråd ■ Nordkalottens miljöråd ■ Representanter för de regionalpolitiskt ansvariga myndigheterna och näringslivet i dessa regioner medverkar i Nordkalottrådet. Rådet kan därför karaktäriseras som ett gränsregionalt partnerskap mellan myndigheter och näringsliv. ■ Nordkalottkommittén tillsattes 1967 av arbetsmarknadsministrarna i Finland, Sverige och Norge. År 1973 fick NKR status som nordisk ämbetsmannakommitté. Med omorganiseringen av verksamheten 1997 bytte kommittén namn till Nordkalottrådet. Nordland-, Troms- och Finnmark fylken Landskapet Lappland Norrbottens län

11 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 11 LS-utbildning 2011-02-10 Svenska Barentssekretariatet ■ Inrättat av regeringen 2004 ■ Syfte: ”Stärka det svenska arbetet med frågor som rör Barentsregionen” ■ Arbetsgemenskap för upprätthållandet av kontakter mellan central och regional nivå (Utrikesdepartementet och Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten)

12 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 12 LS-utbildning 2011-02-10 SERN - Sweden Emilia Romagna Network ■ Flernivånätverk för att ■ Underlätta utbyte av information och erfarenheter ■ Initiera och stödja innovativa samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer ■ Verksamhetsområden ■ Utbildning och kultur ■ Miljö ■ Social ekonomi ■ Entreprenörskap ■ Turism. ■ Teman (Lissabonmålen och Göteborgskriterierna) ■ Hållbar ekonomisk tillväxt ■ Utveckling av kvalitativ offentlig service ■ Social inkludering ■ Medlemmar ■ 57 kommuner, regioner, provinser och organisationer ■ Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten ■ Sju kommuner i Norrbotten

13 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 13 LS-utbildning 2011-02-10 Internationell samordning Landstingsstyrelsens riktlinjer 2010 ■ Norrbotten en attraktiv och konkurrenskraftig region ■ ”Det internationella perspektivet lika viktigt och naturligt som det lokala, regionala och nationella”. ■ Landstinget aktiv roll i regionens internationaliseringsprocess ■ Det svenska EU-medlemskapet ■ Ökar regionernas betydelse ■ Förutsätter folkvalda regionala politikers medverkan ■ Långsiktigt internationellt engagemang stor betydelse för Norrbottens framtida utveckling ■ Prioriteringar ■ Samarbete inom EU och med regioner i Europa ■ Barentsområde ■ Östersjöområdet ■ Andra länder av vikt för kompetensutveckling inom landstingets verksamheter ■ Riktlinjer ■ Verksamhetens mål styr inriktningen och omfattningen ■ Syftet och genomförande ska redovisas noggrant ■ Sprida resultat och erfarenheter ■ Agera som goda representanter för länet och landstingets verksamhet; kostnadsmedvetenhet och allmänt gott omdöme ■ Internationella samarbetsavtal och projekt rapporteras till landstingsstyrelsen

14 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 14 LS-utbildning 2011-02-10 Internationell representation 2011-- ■ AER ■ Generalförsamlingen ■ Byråns presidium ■ Monica Carlsson (v) ■ Kommittén för jämlikhet ■ Monica Carlsson (v) ■ Kommitté 1 (Ekonomi och regional utveckling) ■ Arbetsgruppen för energi ■ Kent Ögren (s), Kenneth Backgård (ns) ■ Kommitté 2 (Socialpolitik och folkhälsa) ■ Arbetsgruppen för e-Hälsa ■ Agneta Granström (mp) ■ Kommitté 3 (Kultur och utbildning, ungdomsfrågor) ■ CPMR ■ Generalförsamlingen ■ Östersjökommissionen ■ Styrgruppen för energiarbetet ■ Arbetsgrupp för transportfrågor ■ Regionkommittén ■ Agneta Lipkin (s) ■ Nordkalottrådet ■ Barentssamarbetet ■ Kent Ögren (s) ■ Sweden Emilia Romagna Network ■ Kent Ögren (s) ■ Vänregionsamarbete Troms Fylkeskommun ■ Kent Ögren (s) ■ Europaforum Norra Sverige ■ Kent Ögren (s)

15 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 15 LS-utbildning 2011-02-10 Utvärdering av det internationella engagemanget ■ I vilka sammanhang - och i vilka roller - deltar landstingets politiker? ■ Hur har de utsetts? ■ Vilka möjligheter har de att följa sina frågor? ■ Vilka frågor har diskuterats? ■ Vilka positioner har de norrbottniska politikerna hävdat? ■ Hur har positionerna vuxit fram (processen, deltagarna)? ■ Vilka erfarenheter har återförts till norrbottniska fora? ■ Hur har återföringen skett (processen, deltagarna)? ■ Vilken betydelse har resultatet haft för landstinget? ■ För landstingets roll som regional aktör? ■ För landstingets egen verksamhet?

16 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 16 LS-utbildning 2011-02-10 Det politiska uppdraget och tjänstemannastödet Gemensamt ansvar: Tidig information, öppen dialog och transparens Politikern: ■ Omvärldsbevakning ■ Tillvarata landstingets och regionens intressen ■ Överblick och aktuella kunskaper ■ Kontinuerlig återrapportering ■ Dokumentation ■ Landstingsstyrelsen ■ Landstingsstyrelsens utbildningar ■ Uppföljning av uppdrag, arbetssätt och måluppfyllelse ■ Resultatfokus Tjänstemannen: ■ Omvärldsbevakning ■ Informationsförmedling ■ Beslutsunderlag ■ Stöd och service ■ Reseplanering ■ Officiella politiska kontakter ■ Landstingets verksamheter ■ Kontinuitet ■ Överblick och samordning av kompetensutveckling

17 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 17 LS-utbildning 2011-02-10 Rapportering till landstingsstyrelsen ■ Styrelseledamöternas rapport ■ Policynivå ■ Skriftligt underlag ■ Politiska konsekvenser, rekommendationer till styrelsen ■ Redovisning av nästa steg/framtida arbete ■ Landstingsdirektörens rapport ■ Verksamhetsnivå ■ Skriftligt underlag ■ Verksamhetskonsekvenser ■ Tematik ■ Integrering ■ Påverkan ■ Lärande ■ Nivåer ■ Policy ■ Strategi ■ Implementering

18 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 18 LS-utbildning 2011-02-10 Rapportör - talesman/föredragande (för den man representerar) i en fråga ■ Uttalar sig i ärendet för den man representerar ■ Uttalar sig om den gemensamma (alternativt majoritetens) uppfattning i ärendet ■ Ska kunna svara på frågor i ärendet ■ Ansvarar för förslag till uttalanden och ställningstaganden i ärendet ■ Eftersträvar att vara samlande ■ Uppträder konsekvent Rapportören ska: ■ Eftersträva att uppnå bredast möjliga uppslutning i ärendet ■ Vara den mest påläste och insatte i ärendet ■ Vara den man hänvisar till vid förfrågningar


Ladda ner ppt "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 1 LS-utbildning 2011-02-10."

Liknande presentationer


Google-annonser