Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultaten av expertbedömningen av stadsregionernas planer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultaten av expertbedömningen av stadsregionernas planer."— Presentationens avskrift:

1 Resultaten av expertbedömningen av stadsregionernas planer

2 Bedömningens utgångspunkter och syfte Bygger på ramlagens mål och regeringsprogrammet: fungerande kommunstruktur och service stadsregionernas livskraft och verksamhetsbetingelser regionernas problem, i synnerhet samhällsstrukturen Syftet med bedömningen: regionernas fortsatta arbete och benchmarking riktlinjer för uppföljningsgruppen redogörelse 2009

3 18 regioner har utarbetat en plan Kouvolaregionen och Västra Nyland frivilliga 10 av Helsingfors kranskommuner är också frivilliga Björneborgsregionen har ansett att någon plan inte behövs 143 kommuner delaktiga i planerna, 50 av dem frivilliga Kommuner som utarbetat en plan för stadsregionen

4 Expertbedömning av stadsregionernas planer Bedömningen har gjorts i ett brett samarbete –Kommunförbundet har koordinerat utvärderingen –MM, KM, ANM, FM, SHM och UVM har medverkat –styrgrupp och utvärderingsgrupp –interaktion med regionerna och kommunerna Bedömningen ska betraktas som en del av en kontinuerlig process –man har varit tvungen att göra arbetet i huvudsak utgående från planerna, vilket betyder att även frågor som är viktiga för regionerna kan ha lämnats utanför bedömningen –inverkan av att strukturreformen är halvfärdig –den fortsatta processen (t.ex. responsträffar) viktig

5 Utvärderingsrapportens innehåll Allmän bedömning Nuläge Framgångar och brister Utvecklingsbehov för samarbetet Regionala bedömningar Utöver bedömningen ges varje region även en rekommendation om de konkreta utvecklingsbehoven Slutsatser Hur väl motsvarar planerna lagens mål? Hur svara på omvärldens utmaningar? Främjas livskraften? Sambandet med genomförandeplanerna Vad har främjat och vad har bromsat samarbetet? Förslag till statsförvaltningen Sammandrag av planerna bifogas

6 Hur väl motsvarar planerna ramlagens mål? (1) nästan alla regioner har föreslagit redskap för ett bättre samarbete kring markanvändningen –regional strukturmodell för markanvändningen vanligast alla regioner har föreslagit redskap för ett bättre samarbete inom trafiken –revidering eller utvidgning av den regionala trafiksystemplanen och intentionsavtalet i alla regioner samarbetet inom boende har behandlats endast i liten utsträckning –hälften av regionerna föreslår ett gemensamt bostadspolitiskt program

7 Hur väl motsvarar planerna ramlagens mål? (2) det har varit svårt att behandla användningen av tjänster över kommungränserna –främst har man behandlat det administrativa samarbetet i anslutning till tjänsterna sambandet mellan markanvändning, boende, trafik och service har inte uppmärksammats tillräckligt i alla planer genomförandet av planerna har ofta lämnats öppet –> det är genomförandet som avgör om ramlagens mål kan nås

8 Hur väl motsvarar planerna ramlagens mål? (3) I en betydande del av regionerna avviker området för stadsregionplanen och samarbetsområdet för service från varandra Nackdelarna med konkurrensen mellan kommunerna och de enskilda kommunernas intressen är fortfarande synliga -> försvårar planeringen av samarbetet mellan kommunerna och engagemanget i det Processen i samband med planerna för stadsregionerna kan ändå vara ett steg mot en region som går samman, ett redskap för att öka förtroendet och för att identifiera de gemensamma målen

9 Slutsatser (1) befintliga samarbetsstrukturer och tidigare samarbete har främjat planeringen av samarbetet, medan brist på dessa har försvårat den de förtroendevaldas aktiva roll i utarbetandet av planerna har varit en nödvändig förutsättning skyldigheten att utarbeta en stadsregionplan har skapat ett sådant regionalt samarbete som kanske annars inte skulle ha inletts

10 Slutsatser (2) Regionernas olikheter som utgångspunkt – samarbetet i de största regionerna allra viktigast Processen har varit nödvändig för att bygga upp ett förtroende och för att starta och rikta in arbetet Kommunernas positiva förhållningssätt till processen ger en god grund för fortsättningen För att kunna fortsätta behöver processen stöd, nätverk, utarbetande av verksamhetskoncept och samarbetsmodeller Det vore viktigt att kunna övergå från konkurrens mellan kommunerna till konkurrens mellan regionerna, där samarbete, bra service och en enhetlig struktur är en konkurrensfördel

11 Den fortsatta processen ministerierna och Kommunförbundet stöder och följer upp genomförandet av planerna för stadsregionerna i samarbete FM huvudansvarig fem responsträffar i regionerna i april 2008: Karleby, Tammerfors, Helsingfors, Kouvola och Joensuu vid responsträffarna får regionerna uppmuntran till att fortsätta processen, stöd vid problemlösning och exempel på god praxis översikt över hur arbetet i regionerna framskrider 2008


Ladda ner ppt "Resultaten av expertbedömningen av stadsregionernas planer."

Liknande presentationer


Google-annonser