Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 år med VG Primärvård Dialogforum 7 februari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 år med VG Primärvård Dialogforum 7 februari 2011."— Presentationens avskrift:

1 1 år med VG Primärvård Dialogforum 7 februari 2011

2 Är vi på rätt väg? Vilka är våra erfarenheter så här långt?

3 Målsättningar enligt Idéskissen - Medborgarens primärvård Medborgaren/patienten ska ha en stark ställning och vara trygg med primärvården Invånarnas valfrihet och förtroende för primärvården ska öka Primärvård ska bedrivas med hög kvalitet och erbjuda vård på lika villkor – öppna jämförelser Primärvården ska vara patienternas fasta kontakt i hälso- och sjukvården Primärvårdens andel av den totala öppenvården ska öka (80 %) Primärvården ska vara en tilltalande arbetsplats och det ska vara attraktivt att arbeta i primärvården – handlingsutrymme i utförandet Lika uppdrag och ersättning oavsett driftsform

4 Hur har valfriheten utnyttjats? 1 oktober 2009 De flesta accepterade erbjudandet - 1,3 miljoner Ca 255 000 personer (ca 16 %) valde annan vårdcentral än erbjudandet Väst-SOM-undersökningen, Göteborgs universitet; ”Vilken vårdcentral har du valt?” - 77 procent accepterade erbjudandet de fått eller valde en annan vårdcentral Vinnvård; 6 av 10 svarar att de gjort ett val i samband eller efter vårdvalets införande

5 Antal genomförda vårdval per månad

6 Antal genomförda vårdval i snitt per individ och hsn

7 Tillgång till vårdcentraler 30 sept 20091 okt 200930 sept 2010 Vårdcentraler143 varav 117 offentliga 26 privata 82% / 18% 205 varav 118 offentliga 87 privata 58% / 42 % 200 varav 115 offentliga 85 privata 57 % / 43% Kvälls- och helgöppna mottagningar/ jourcentraler 17 jourcentraler36 sk jourcentraler Varav 19 är nya 36 sk jourcentraler varav 19 är nya

8 Antal vårdenheter per 10 000 invånare uppdelat per nämnd före VGPv jämfört med ett år senare

9 Kvälls- och helgöppna mottagningar Fler utbudspunkter Ökad tillgänglighet kvällar och helger trots minskade öppettider på vissa helgöppna mottagningar Skaraborg: något ökad tillgänglighet vardagar, minskat öppethållande veckoslut/helger Sjuhärad och Mittenälvsborg: oförändrat öppethållande vardagar, minskat på helger Fyrbodal: 2 nya jourmottagningar, öppettider och utbud i övrig oförändrat Göteborg och S Bohuslän: nu 19 jourmottagningar jämfört med 3 tidigare, några med förlängt öppethållande Konkurrensläge: Göteborg - större utbud av jourtider än efterfrågan

10 Etableringar 30 september 2010 Antal vårdenheter per leverantör Antal leverantörer/ägare 1 23 2-5 4 6-8 5 16 eller fler 6

11 Erfarenheter från vårdgivarna Positiva erfarenheter: Ökad valmöjlighet för invånarna Ökat patientfokus Tydligare spelregler och lika uppdrag Fokus på kvalitet och kvalitetsarbete Ökat engagemang från alla personalkategorier Ersättningsmodellen tar hänsyn till fler faktorer som vårdtyngd, socioekonomi och geografi Ökad ekonomisk och produktionsinriktad medvetenhet ex. logistik, triagering

12 Erfarenheter från vårdgivarna Svårigheter/förbättringsområden: Risk att utsatta patientgrupper hamnar i ”kläm” Ej tillräckligt incitament att anställa andra specialister Ökad administration Gränssnittsproblematik BVC (vårdkedja och ansvar) Fördel för offentlig verksamhet – kan erbjuda hela vårdkedjan MVC-BVC Information till föräldrar på MVC ej varit konkurrensneutral Oklar konkurrensneutralitet Svåröverskådligt ersättningssystem Itererade recept ACG – har missgynnat nystartade enheter

13 Förändring i antalet producerade besök under perioden 1 okt 2009 – 30 sept 2010 jämfört med året innan

14 Patientströmmar inom VG Primärvård Andel besök på annan enhet/mottagning i genomsnitt per hsn Källa: Vega

15 Barnhälsovård BVC tillhandahålls på fler ställen jämfört med tidigare Otydligt för föräldrar att vårdval även omfattade val av BVC Svårighet nå barn som ej går där de är listade Svårigheter i informationsöverföring mellan MVC/förlossning/BVC Svårt för flera att uppfylla krav på antal barn

16 Uppföljning Första året har haft fokus på registrering…. Ökad diagnossättning (nästan 56 % fler diagnoser)

17 Antal personer med registrerad diabetesdiagnos i primärvården

18 Kompetensförsörjning Antalet specialister i allmänmedicin som är verksamma på vårdcentraler har ökat Antalet ST-läkare i allmänmedicin har ökat från 173 till 220 1/3 av specialister i allmänmedicin verksamma på nationella taxan är nu verksamma inom VG PV Flera vårdgivare anger att de har färre hyrläkare/stafettläkare jämfört med innan vårdvalet Totalt har drygt 3 000 studenter haft praktikplats på vårdenhet inom VG PV Hösten 2010: Totalt ca 690 specialister i allmänmedicin varav drygt 200 i privat regi Inget tillförlitligt underlag om övriga yrkesgrupper – minskning?

19 Antal specialister i allmänmedicin per 100 000 invånare, uppdelat per geografiskt område

20 Utbetalning per ersättningsgrupp under VG Primärvårds första 12 månader i relation till budgeterade medel

21 De olika ersättningskomponenternas storlek per okt 2010

22 Sammanfattande slutsatser och fortsatt utveckling

23 Medborgaren/Patienten Patientens ställning har stärkts och förtroendet ökat Medborgarna utnyttjat sin valfrihet Tillgänglighet och öppettider ökat Bemötandet förbättrats – ”kundorienterat” Att uppmärksamma Vårdtunga målgrupper/patienter Patienter med psykisk ohälsa Hälsofrämjande verksamhet Patientströmmar till andra än vald vårdenhet

24 Verksamhet Gränssnitt och kostnadsansvar mellan sjukhusnivå och primärvårdsnivå hanteras olika Olikheter i beställningar leder till regionala olikheter i gränssnitt mot VG Primärvård Följa patientströmmar mellan sjukhus och primärvård, fortsätta Barnhälsovård - svårt uppnå krav på antal barn - informationsöverföring MVC-BVC blivit svårare Deltagande i samverkan behöver förbättras – incitament?

25 Ekonomi VG Primärvård har inte medfört kostnadsökningar för VGR jämfört med motsvarande verksamhet tidigare På nämndnivå har kostnaderna ökat för vissa och minskat för andra Vårdgivarna är i stort positiva till ersättningsmodellen men den upplevs svårgenomtränglig och oförutsägbar - Utbetalningsunderlaget behöver få högre detaljeringsgrad i vissa delar - Täckningsgraden ej tillräckligt incitament för att bredda kompetensen och primärvårdens andel - Den del av den kvalitetsrelaterade ersättningen som ej utbetalas uppfattas som en förtäckt besparing

26

27

28


Ladda ner ppt "1 år med VG Primärvård Dialogforum 7 februari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser