Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datafångst, IT-system och koder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datafångst, IT-system och koder"— Presentationens avskrift:

1 Datafångst, IT-system och koder
Ersättnings- och uppföljningssystemen i VG Primärvård förutsätter dataleverans enligt publicerad filspecifikation. (VG primärvårds hemsida) Data i filerna ska ha sin grund i informationen i respektive enhets journalsystem. Nationella eller VGR-specifika koder ska användas. Lars Björkman

2 Samordnade rehabiliterande insatser vid sjukskrivning
AA052 Mini Mental Test (MMT) Undersökning enligt standardformulär. Se Krav - och kvalitetsboken sid. 49. UV021 Samordnade rehabiliterande insatser vid sjukskrivning Registreras när en sjukskriven person börjat erhålla samordnade rehabiliterande insatser. Se Krav - och kvalitetsboken sid. 48. UV022 Läkemedelsavstämning genomförd Registreras när sista steget i läkemedelsavstämningen är genomfört. Se Krav - och kvalitetsboken sid. 29 och 54 och Regional handlingsplan för äldre och läkemedel. Läkemedelsavstämning ska enligt broschyr från läkemedelsenheten ske i fem steg • Aktuell läkemedelslista upprättas. • Gör en medicinsk rimlighetsbedömning av patientens läkemedelsbehov. • Dokumentera vilka läkemedelsförändringar som görs och varför. • Fastställ aktuell läkemedelslista. • Överlämna en aktuell läkemedelslista till patienten och/eller närstående och gå tillsammans igenom eventuella förändringar. Lars Björkman

3 Audit avseende alkoholproblematik
UV101 FaR utfärdat Registreras när Fysisk aktivitet på recept är utfärdat, se Krav- och kvalitetsboken sid. 58. UX131 Audit avseende alkoholproblematik Registreras när ifylld audit föreligger. Se Krav - och kvalitetsboken sid. 57. UX132 Användande av auktoriserad tolk med kostnad Registreras vid de patientkontakter då enheten belastas av en kostnad för att ha anlitat en autoriserad tolk och ska ersättas för detta med 1000 kr enligt VG Pv ersättningsregler, se Krav - och kvalitetsboken sid. 30. UX133 Användande av tolk utan egen kostnad Registeras vid de kontakter då enheten anlitat en tolk utan att belastas av kostnad, t.ex. egen tolkkunnig personal, anhöriga, dövtolk. Se Krav - och kvalitetsboken sid. 30. UX135 Triagerad PV-pat med tidsbokning Registreras av sjuksköterska på sjukhusens akutmottagning efter triagering och tidsbokning vid den vårdenhet som patienten valt, Se Krav - och kvalitetsboken sid 32. Kan inte användas förrän tidsbokningsmöjligheten implementerats Gäller sjukhusens akutmottagningar. Lars Björkman

4 Motiverande samtal om rökning
UX136 Motiverande samtal om rökning Registreras vid besök med motiverande samtal i hälsofrämjande syfte, se Krav- och kvalitetsboken sid. 49. UX137 Motiverande samtal om alkohol UX138 Motiverande samtal om fysisk aktivitet UX139 Besök 17 till 08 vardagar samt helger Registreras när besök sker mellan kl 17 och 08 på vardagar eller på helgdagar för att markera rätt till besökstillägg när besöket sker hos annan vårdgivare än den patienten valt. Se Krav- och kvalitetsboken sid. 32. Används vid jourmottagning eller kvällsmottagning Lars Björkman

5 Koder för enheterna i VG Primärvård
Gamla och nya system hanterar identifikationen av enheter på olika sätt som tillsvidare måste behållas. Alla enheter inom PV Primärvård kommer att få nya koder för den verksamhet som ingår i VG Primärvård. Uppgifterna finns hos respektive Hälso- och sjukvårdskansli Lars Björkman

6 OBS jourcentraler ska ha egna koder
Vårdcentralen NNNNNNNNNNNN HSA-ID VC Kod (VEGA MM) Arbets-platskod installation SE E ### 6###00 146###00 NNNNNNN Exempel OBS jourcentraler ska ha egna koder Filialer kan få egna koder under sin huvudenhet 6###03 Lars Björkman

7 Överföring av journalinformation mellan vårdcentraler
Ny lagstiftning ger möjlighet till sammanhållen journal men nuvarande system stöder inte detta. Nationell/regional patientöversikt löser frågan för ingående informationsmängder när alla vårdgivare är anslutna. Krav i VG Pv men tar tid. Tills vidare gäller alltså den gamla pappersmodellen. Rekvirera bara när faktiskt behov av informationen finns. Patientens samtycke krävs. Lars Björkman


Ladda ner ppt "Datafångst, IT-system och koder"

Liknande presentationer


Google-annonser