Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård Dialogforum 15 april 2010. Dagordning 1.Inledning och allmän lägesrapport 2.Primärvårdsbesök på akutmottagningar – lägesrapport, Jarl Torgersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård Dialogforum 15 april 2010. Dagordning 1.Inledning och allmän lägesrapport 2.Primärvårdsbesök på akutmottagningar – lägesrapport, Jarl Torgersson."— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård Dialogforum 15 april 2010

2 Dagordning 1.Inledning och allmän lägesrapport 2.Primärvårdsbesök på akutmottagningar – lägesrapport, Jarl Torgersson 3.ACG redovisning från tidigare simuleringar, Anneth Lundahl 4.Revidering och komplettering av Krav- och kvalitetsbok version 2011 – inkomna remissvar, synpunkter från primärvården 5.Övriga frågor

3 Synpunkter och förslag på revideringar Kap 1 och 8:Godkännande/kontrakt •Ansökningsförfarande och beskrivning av godkännandeprocess •Införa beslutade tillämpningsregler vid ägarbyte, adressbyte, förtida inlösen av kontrakt •Förtydligande av sanktioner vid kontraktsbrott Kap 2:Uppdraget •Förtydliga hälsofrämjande/förebyggande åtagande - undersöker om kvalitetsindikatorer kan fånga bla Fyss o Far, arbete med levnadsvanor •Förtydliga ansvar för de som valt vårdcentralen respektive övriga besökande •Förtydliga ansvar för personer som ej finns i listningssystem ex. asylsökande, skyddade personuppgifter

4 Synpunkter och förslag på revideringar Kap 2: Uppdraget forts. •Psykisk ohälsa - förtydliga vad som ingår i uppdraget •Samverkan - tydliggöra samverkansgrupper lokalt och regionalt •Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård - förtydliga samordningsansvarig läkares roll inkl. gränsdragning till patientansvarig läkare - korttidsboende

5 Synpunkter och förslag på revideringar Kap 2: Uppdraget forts. •Jouråtagande / kvälls- och helgöppet - jour- och beredskapsplaner ska godkännas av HSN - överväga incitament för att öka öppethållandet utöver minimiåtagande när behov finns ffa helger •Närområdesplan - förtydligande •Barnhälsovård - komplettera med gjorda förtydliganden - klargöra krav på medverkan i familjecentral

6 Synpunkter och förslag på revideringar Kap 2: Uppdraget forts. •Medicinsk fotvård - förtydliga skrivning •Bemanning och kompetens - Krav på sjuksköterskor med fortbildningskrav inom fler sjukdomsgrupper – överväger bonusersättning - kompetenskrav under jour- beredskap (införa förtydligande) •Utbildningsuppdraget - komplettera enligt beslut

7 Synpunkter och förslag på revideringar Kap 2: Uppdraget forts. Övriga kommentarer/frågor •Sjukgymnastik/arbetsterapi integrerat i uppdraget? - avvakta utredning •Dietist och logopedverksamhet integrerat i uppdraget? - avvakta utredning •Ta emot ambulanstransporter •Gränsdragning gentemot länssjukvård - utredning om kostnadsansvar läkemedel, medicinsk service, hjälpmedel - gemensamt forum för principiella ställningstagande?

8 Synpunkter och förslag på revideringar Kap 3: Allmänna villkor •Läkemedel - deltagande i samverkansforum arrangerade av LME - tillhandahålla jourdoser vid jourmottagningar •Förtydligande kring hjälpmedel, Läkemedelsnära produkter (inkontinensprodukter, Sär-när) •Smittskydd - förtydligande om skyldighet vid smittspårning •Förtydligande krav på fysisk tillgänglighet •Patientjournal - inför förtydligande om överföring av journal •Information/marknadsföring - komplettering

9 Synpunkter och förslag på revideringar Kap 4: Regler för val av vårdenhet •Förtydliganden/tillämpningsregler vid vårdenheter som upphör, ägarbyte och BVC skrivs in Kap 5: Uppföljning •Revidering av kvalitetsindikatorer/uppföljningsmått – utökning av andel indikatorer med målrelaterad ersättning •Komplettera med uppföljningsindikatorer för hälsofrämjande/förebyggande och psykisk ohälsa Kap 7: Rapportering och IT •Komplettering med avsnitt om förberedelse om eventuella framtida krav


Ladda ner ppt "VG Primärvård Dialogforum 15 april 2010. Dagordning 1.Inledning och allmän lägesrapport 2.Primärvårdsbesök på akutmottagningar – lägesrapport, Jarl Torgersson."

Liknande presentationer


Google-annonser