Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval Rehab 131118 vardval.rehab@vgregion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval Rehab 131118 vardval.rehab@vgregion.se."— Presentationens avskrift:

1 Vårdval Rehab

2 Uppdrag Vårdvalsmodell enligt LOV för arbetsterapi och sjukgymnastik på primärvårdsnivå Politiskt inriktningsdokument Hälso- och sjukvårdsutskottet (S, Mp, V, Fp, C, M, Kd)

3 Kort om modellen Brett basuppdrag - arbetsterapi och sjukgymnastik på primärvårdsnivå… … med möjlighet till tilläggsuppdrag, Neuroteam Utbildningsuppdrag/FoU Valet sker vid kontakt med vårdenhet (ingen listning) Närhetsprincip som ickevalsalternativ Etableringsområde Målgrupp/avgränsning av uppdrag

4 Kort om modellen Tillgänglighet Hjälpmedel
Minst 40 timmar/vecka, besök inom 7 dagar Akuta besök samma dag eller påföljande vardag Telefontillgänglighet (patienter/vårdgrannar) Tidsbokning via webb/telefon/besök Hjälpmedel All hjälpmedelsförskrivning ingår i uppdraget Förtroendeförskrivning - centralt kostnadsansvar

5 Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer
Indikatorer för följande områden Beskrivning av patientpopulationen Produktionsstatistik Övriga kvalitetsindikatorer (ex tillgänglighet) Patienterfarenheter (patientenkät) Nationella riktlinjer Individanpassad rehabplan Hjälpmedel Övrig uppföljning (ex tillgänglighet till lokaler) Medicinsk revision

6 Komponenter i ersättningsmodellen
Ersättning per poäng, baserad på vårdkontakter och viktning utifrån olika parametrar Komplettering med takkonstruktion Särskild ersättning för geografi Särskild ersättning för socioekonomi Målrelaterad ersättning för kvalitet Preliminär fördelning mellan ersättningskomponenterna: Viktade vårdkontakter, cirka 94 % Särskild ersättning för geografi, 1,5 – 2 % Särskild ersättning för socioekonomi, 1,5 – 2 % Målrelaterad ersättning för kvalitet, 2 – 3 %

7 Viktning av vårdkontakter
Adderande faktorer till enskilda besök Alla vårdkontakter Första besök * + 1,0 Tolk + 0,5 Ålder > 74 år + 0,5 Ålder < 10 år + 0,5 Basvärden Mottagningsbesök SG = 1,0 Neurologisk diagnos + 0,5 Kort mottagningsbesök AT = 1,2 Mottagningsbesök AT = 2,0 Summerad poäng per kontakt (max 4,0) Hembesök/Besök utom mottagning = 3,0 Journalförd telefonkontakt med medicinsk bedömning = 0,2 Ett enskilt besök ger alltid minst 1,0 poäng Ett gruppbesök med 5-10 deltagare ger mellan 1,5 och 6,0 poäng Faktorer som har bedömts innebära att besöket tar längre tid innebär högre ersättning Ett genomsnittligt enskilt besök ger idag 1,2 poäng Uppdrag att utveckla beskrivningssystem med uppgift om funktionsförmåga Gruppbesök = 0,3 Summerad poäng per patient/enhet/totalt Avancerat gruppbesök = 0,6 * Inom 365 dagar

8 Takkonstruktion En rehabiliteringsenhets ersättning per poäng reduceras stegvis när produktionen angivna taknivåer (antal besök i snitt per individ under en period om rullande 6 månader) Första taknivån – vid 6 besök i genomsnitt – ersättningen justeras till XX % Andra taknivån - vid 8 besök i genomsnitt – ersättningen justeras till XX % Tredje taknivån – vid 10 besök i genomsnitt - ingen ersättning utgår när enheten passerat denna   Preliminärt anges taknivåerna till i genomsnitt 6, 8 respektive 10 besök per rullande 6-månadersperiod

9 Faktorer som kan medföra ökad volym och kostnad
Undertryckt behov, okänt mörkertal Produktionsbaserad ersättningsmodell Kortare vårdtider på sjukhusen Ökad hjälpmedelsförskrivning Nya vårdriktlinjer

10 Målbild med Vårdval Rehab
Tillgodose invånarnas behov av rehabilitering genom Att stärka patienternas ställning Att säkra en hög tillgänglighet och kvalitet Att patienterna ska få vård på lika villkor i regionen Att tillgodose patienternas behov av sammanhållen vård Att vården ska vara kunskapsbaserad Modellen ska också vara utformad för Att möjliggöra anpassningar till lokala förutsättningar Att vara attraktiv för vårdgivare att verka i Att ge rimlig kostnadskontroll för regionen

11


Ladda ner ppt "Vårdval Rehab 131118 vardval.rehab@vgregion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser