Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lite Fakta, mer Inspiration och mest workshops

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lite Fakta, mer Inspiration och mest workshops"— Presentationens avskrift:

1 Lite Fakta, mer Inspiration och mest workshops
Digital kompetens Lite Fakta, mer Inspiration och mest workshops Kul dag. Jag har verkligen sett fram mot idag. Dagen kommer handla om digital kompetens, vad det är och vad vi kan göra för att höja vår digitala kompetens för att även kunna höja barnens kompetens som är vårt uppdrag. Vi kommer börja med en introduktion som ska fungera som inspiration och ??? Därefter kommer det att bli en slags workshop där du får chansen att höja din digitala kompetens och förbereda och planera hur du ska arbeta för att höja barnens digitala kompetens. Fika Lunch återsamling

2 IT/IKT IT – informationsteknik
IKT – informations och kommunikationsteknik IKT – pedagogik kommunikationen och interaktionen är bärande delar i den nya pedagogiken. IKT - pedagogik är alltså ett förhållningssätt där ny teknik används som förmedlare av information och kommunikation IKT pedagogik Att byta några av de verktyg vi använder idag till digitala verktyg

3 Eu:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande
Kommunikation på modersmålet Kommunikation på främmande språk Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och Teknisk kompetens Digital kompetens Lära att lära Social och medborgerlig kompetens Initiativförmåga och företagaranda Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

4 Vad är digital kompetens?
“Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden, och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens. ” ( SV Europeiska unionens officiella tidning L 394/15)

5 Jonas Hällebrand IKT-pedagog i Ystad

6 Digital kompetens enligt Jonas
Informationssökning Kritiskt förhållningssätt Etiskt förhållningssätt Social kompetens Teknisk kompetens

7 Regeringens uppdrag till Statens skolverk att främja användning av informations- och kommunikationsteknik Regeringens beslut ”Statens skolverk ska främja utvecklingen och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förskolor, skolor och verksamheter samt hos skolhuvudmän…/… Statens skolverk ska vida bedöma verksamhets och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IKT -användningen i förskola, skola och vuxenutbildning samt ge förslag på eventuella insatser. Särskilt ska lärares användning av IKT som pedagogiskt verktyg för att utveckla undervisningen belysas. ” Vi behöver förutsättningar De sista raderna är intressanta IKT som pedagogiskt verktyg för att utveckla undervisningen.

8 Skolverkets resultat augusti 2009
Digital kompetens i nya styrdokument När den nuvarande läroplanen infördes 1994 var det få som förutsåg utvecklingen på IT-området. Därmed var det heller inte möjligt att då formulera kompetens- och färdighetskrav för de behov som finns i dagens informationssamhälle. När nu arbetet pågår med att skriva nya läroplaner och kursplaner så är det nödvändigt att det förs ett resonemang om kompetenskrav på IT-området. Vad kom de fram till?

9 skolverket konstaterar också
Lärare behöver kompetensutveckling IT-användningen i klassrummet är relativt låg. En ökning är i sig inget mål utan det viktiga är att föra en kontinuerlig diskussion om IT:s pedagogiska möjligheter och begränsningar. Tekniken i sig kan inte förbättra elevernas lärande Däremot finns en stor pedagogisk potential om läraren har IT-kompetens och reflekterar över hur undervisningen ska kunna utvecklas med hjälp av ny teknik. Lärare behöver öka sin kompetens och förtrogenhet med IT. Detta måste ske utifrån en långsiktig plan för hur IT integreras i den pedagogiska vardagen.

10 Skolverket avser att: • tydliggöra begreppet digital kompetens för skolväsendet, bl.a. med utgångspunkt i EU:s definition av begreppet, inför kommande reformarbete med skolans styrdokument • integrera digital kompetens i styrdokumenten • initiera ytterligare utvärderingar och uppföljningar kring IT och lärande Ja hur gör man det här?? Vad gör vi?

11 Vad gör vi nu som främjar vår digitala kompetensen?
PIM presentationsprogram - Photo story och Power Point mail – mellan oss, kontakt med föräldrar Datakörkortet Teknik Bärbara datorer Trådlöst internet 3 Framtidens klassrum Lös projektor Mimio – interaktiv skrivtavla Tänk er tillbaka 2 år vi har gjort stora framsteg. PIM mail Visa olika exempel Kvalitén på Tekniken har ökat

12 Vad behöver vi? Bli trygga med verktygen och programmen
Hitta bra arbetsformer för att använda dem i klasserna Tid som idag Forum, diskussion och utbyte av idéer

13 Programmen som finns i våra datorer
Gå in på Start Applikationer Visa

14 Groupwise Skapa adressbok Skapa grupp Dela adressbok

15 Världen i klassrummet - Ystad
Mer lustfyllt lärande är målet Att eleverna bibehåller lusten att lära är ett av de viktigaste målen i för barn- och utbildningsverksamheten i Ystad. För att möta, stimulera och utmana barnen och ungdomarna som går i skolan i dag bör informations- och kommunikationsteknik (IKT) vara ett naturligt inslag i undervisningen. Att arbeta med Internet och multimedia i kombination med projektor kan ge mer variation i undervisningen och stimulerar flera sinnen. Tekniken kan användas av både lärare och elever och ger en helt annan möjlighet än tidigare att flytta in världen i klassrummet. Ystad har kommit en bra bit på väg så här tänker de…

16 Framtidens klassrum i Falköping
Hur kan det se ut? De finns kommuner och skolor som har kommit en bit på väg. Falköping är en.

17 Ta in världen i klassrummet
Setera Google Earth NE skola

18 Kommunicera Wiki Bloggar http://svensknatur.wikispaces.com/
Bloggar Vad är en Wiki? En webbsida som vi skapar tillsammans. Gå in på vår och visa

19 Klotterplank

20 Dagens klotterplank

21 Doodles

22 Reflektera över Hur kan din undervisningen utvecklas med
hjälp av ny teknik och nya verktyg? Vad behöver du för att utveckla din undervisning?

23 Kom ihåg klotterplanket


Ladda ner ppt "Lite Fakta, mer Inspiration och mest workshops"

Liknande presentationer


Google-annonser