Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jobb- och utvecklingsgarantin"— Presentationens avskrift:

1 Jobb- och utvecklingsgarantin
- En uppföljning ur deltagarnas perspektiv

2 Jobb- och utvecklingsgarantin
Ett program för dem som varit arbetslösa länge. Syftar till att den arbetssökande så fort som möjligt ska komma i arbete. Fas 1: Kartläggning och jobbcoachning Fas 2: Arbetsplatsförlagda aktiviteter Fas 3: Sysselsättning hos anordnare Denna bild ger en översiktlig bild av innehållet i jobb- och utvecklingsgarantin. Fas 1 ska vara i högst 150 ersättningsdagar därefter går deltagaren över till Fas 2. Gränsen mellan Fas1 och Fas 2 är flytande och ska anpassas efter det individuella behovet. (I praktiken har uppdelningen i Fas 1 och Fas 2 inte följts särskilt noggrant. Deltagare har hoppat mellan aktiviteter tillhörande de olika faserna.) Efter 450 ersättningsdagar går deltagaren in i Fas 3.

3 Vad tycker deltagarna om programmet?
Intervjuundersökning med ett urval på 3000 personer som deltog i Fas 1 eller Fas 2 av jobb- och utvecklingsgarantin. Svarsfrekvensen var 70 procent. Intervjuerna genomfördes under våren 2009 Intervjuer genomfördes med ett slumpmässigt urval av deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin. Resultaten kan ses som representativa för samtliga deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin. Anledningen till att inga deltagare i Fas 3 finns med i urvalet är att deltagarna ännu inte börjat träda in i Fas 3 vid intervjutillfället.

4 Motivation Personer anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när deras tid med rätt till arbetslöshetsersättning löpt ut. Huvudsakligen inträffar detta efter 300 ersättningsdagar. Deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsbidrag.

5 Påverkan på chansen till jobb
Hur tror du att jobb- och utvecklingsgarantin påverkat dina chanser att få ett jobb? Totalt Ökat 43 % Inte påverkat 49 % Minskat 8 % 100 %

6 Helhetsintryck Hur nöjd är du med jobb- och utvecklingsgarantin som helhet? Totalt Mycket nöjd 22 % Ganska nöjd 56 % Ganska missnöjd 15 % Mycket missnöjd 7 % 100 %

7 Aktiviteter Vilken aktiviteter deltog du i under förra veckan? Andel
Kartläggnings- och planering 6 % Sökt jobb, med stöd av arbetsförmedlare/handledare 19 % Kontakt med specialist 0 % Utbildning 4 % Praktik hos arbetsgivare 17 % Startat eget 1 % Ingen aktivitet, sökt jobb själv - därav har omkring en tiondel arbetat under veckan* 57 % Deltagarna kan delta i flera olika typer av aktiviteter under en vecka, det har därför varit möjligt att välja flera svarsalternativ. Det är anledningen till att andelarna inte summerar till 100 %. De fyra första aktiviteterna hör huvudsakligen hemma inom Fas 1 medan de två senare huvudsakligen hör hemma inom Fas 2. Bland dem som deltagit i någon aktivitet är det vanligast att ha sökt jobb med stöd från handledare eller varit ute på praktik hos en arbetsgivare. Det är dock 57 procent av deltagarna som svarar att de inte deltagit i någon aktivitet under den gångna veckan utan enbart ägnat sig åt att söka jobb på egen hand. Då deltagarna enligt förordningen ska erbjudas aktiviteter motsvarande 75 procent av arbetsutbudet bör detta ses som en hög andel. * Enligt en uppföljande undersökning

8 Aktiviteter - hos Arbetsförmedlingen och hos kompletterande aktörer
Vilken aktiviteter deltog du i under förra veckan? Deltagare hos Af hos KA Kartläggnings- och planering 5 % 11 % Sökt jobb, med stöd av arbetsförmedlare/handledare 59 % Kontakt med specialist 1 % 0 % Utbildning 4 % Praktik hos arbetsgivare 20 % 3 % Startat eget Ingen aktivitet, sökt jobb själv 62 % 32 % Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna har olika typer av uppgifter. Lite förenklat så ska kompletterande aktörer användas för de aktiviteter som tillhör Fas 1 (framförallt jobbcoachning). Detta avspeglas också i tabellen. Det är en hög andel av deltagarna hos en kompletterande aktör som deltagit i aktiviteten ”sökt jobb, med stöd av arbetsförmedlare/handledare” (”jobbcoachning”). Det är betydligt vanligare att deltagare hos Arbetsförmedlingen varit ute på praktik (i detta begrepp ingår aktiviteterna arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning, vilka alla tre ofta benämns som enbart praktik för deltagaren). Andelen som inte deltagit i någon aktivitet alls är betydligt högre hos Arbetsförmedlingens jämfört med de kompletterande aktörerna. Att aktivitetsnivån hos Arbetsförmedlingen är lägre kan till viss del förklaras av att det uppstår en väntetid till aktiviteterna, detta gäller framförallt praktik där det kan finnas problem med att ordna fram platser i tillräckligt stor omfattning. Alla de deltagare som inväntar aktivitet finns registrerade hos Arbetsförmedlingen. Till en kompletterande aktör hänvisas deltagaren för en begränsad tid för att delta i en på förhand bestämd aktivitet. När aktiviteten är avslutad hänvisas deltagaren tillbaka till Arbetsförmedlingen som ansvarar för att ordna fram en ny aktivitet, exempelvis en praktikplats.

9 Aktiviteter - meningsfulla och anpassade efter det individuella behovet?
Av de deltagare som deltagit i en aktivitet under veckan föregående intervjutillfället anser: 78 procent att aktiviteten varit bra eller mycket bra anpassad till det individuella behovet. 76 procent anser att aktiviteten varit ganska mycket eller mycket meningsfull och utvecklande Efter kontroll för typ av aktivitet återfinns inga skillnader mellan deltagare som deltar i Arbetsförmedlingens egen verksamhet och deltagare hos kompletterande aktörer. Deltagare som deltagit i arbetsplatsförlagda aktiviteter är mest nöjda.

10 Kontakt med handledaren
Hur många gånger under de senaste 30 dagarna har du haft kontakt med din handledare/arbetsförmedlare Totalt Deltagare hos Af hos KA Besök 2,1 1,7 4,0 Telefon 1,0 0,9 E-post 0,7 0,6 1,1 3,8 3,3 6,0 En deltagare hos en kompletterande aktör träffar i genomsnitt sin handledare 2,3 gånger oftare under en månad jämfört med en deltagare som deltar i verksamhet i Arbetsförmedlingens egen regi. Intressant i detta sammanhang är att det inte återfinns några skillnader mellan AF och KA när deltagarna tillfrågas om hur bra stöd de upplever att de får från sin handledare. Det är 77 procent av deltagarna som anser att handledaren är ett bra eller mycket bra stöd.

11 Påverkan på motivationen
Har deltagandet i jobb- och utvecklingsgarantin gjort dig mer eller mindre motiverad att aktivt söka efter ett arbete? Totalt Mycket mer 11 % Lite mer 16 % Samma som förut 68 % Lite mindre 3 % Mycket mindre 1 % 100 %

12 Slutsatser Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin är motiverade och i huvudsak nöjda med programmet. Deltagarna upplever framförallt de arbetsplatsförlagda aktiviteterna som meningsfulla. Aktivitetsnivån är inte tillräckligt hög inom jobb- och utvecklingsgarantin.


Ladda ner ppt "Jobb- och utvecklingsgarantin"

Liknande presentationer


Google-annonser