Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagstadgad medicinsk kontroll. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vision Lunds universitet ska tillhöra de absolut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagstadgad medicinsk kontroll. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vision Lunds universitet ska tillhöra de absolut."— Presentationens avskrift:

1 Lagstadgad medicinsk kontroll

2 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vision Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet Lunds universitets Strategiska plan 2007 – 2011

3 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lunds universitet anställda är dess viktigaste och dyrbaraste investering Ett kontinuerligt strategiskt personalpolitiskt arbete bidrar till att: - stärka medarbetarnas identitet som anställda vid Lunds universitet - rekrytera medarbetare med hög kompetens, främja utveckling och prestation hos anställda samt - öka engagemanget i utvecklingen av universitetets olika verksamheter och processer Det gör Lunds universitet till en attraktiv arbetsplats och kan bidra ytterligare till universitetets framgångar.

4 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll Arbetsgivaren har skyldighet att arbeta förebyggande för att minska risken för ohälsa och olycksfall För ett antal specificerade arbetsmiljörisker ställer Arbetsmiljöverket särskilt höga krav på arbetsgivaren Förutom att arbetsgivaren ska vidta åtgärder vid arbetsplatsen ska anställda beordras alternativt erbjudas att genomgå medicinska kontroller LU har utarbetat nya rutiner och ett stödmaterial för att säkerställa att processen följs Materialet innehåller processbeskrivning, checklista för riskbedömning och bedömningsunderlag

5 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll Vid exponering av vissa typer av risker ska anställda beordras alternativt erbjudas medicinska kontroller se Arbetsmiljöverkets hemsida för respektive risk, www.av.sewww.av.se •Bly och Kadmium •Asbest, Kvarts och Syntetiska oorganiska fibrer •Härdplaster •Arbete med försöksdjur •Mikrobiologiska arbetsmiljörisker •Buller, Vibrationer och Dykeriarbete •Exponering för artificiell optisk strålning •Bildskärmsarbete •Radiologiskt arbete, se Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, www.ssm.se www.ssm.se

6 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll aktörer •Prefekt /motsvarande •Berörd anställd •Utsedd kontaktperson vid institutionen •Företagshälsovården •Avdelningen arbetsmiljö, miljö och säkerhet, LU Byggnad •Sektionen Personal •Arbetsmiljöverket

7 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll ansvar Prefekten/motsvarande ansvarar för att riskbedömning görs och att berörda anställda anmäls till kontroll vid Företagshälsovården

8 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll kostnader •Alla berörda, både anställda och andra grupper, inom LU har rätt och /eller skyldighet att genomgå lagstadgad medicinsk kontroll •För anställda och doktorander antagna vid LU finansieras den medicinska kontrollen genom de universitetsgemensamma kostnader som verksamheten betalar •För stipendiater, timanställda och arvoderad personal tas en kostnad ut av arbetsplatsen. Kostnaden för kontroll med tjänstbarhetsintyg är 1100 kr, för övriga kontroller är kostnaden 900 kr

9 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll rutiner •Varje berörd institution ska utse en kontaktperson. Namn på utsedd person ska skickas till Avdelningen arbetsmiljö, miljö och säkerhet, LU Byggnad •Kontaktpersonen har till uppgift att se till att rutinerna följs vid introduktion av nyanställda •Prefekten/motsvarande ansvarar för att riskbedömning görs vid förändrade arbetsuppgifter

10 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll rutiner forts. •En checklista för riskbedömning och beställning av medicinsk kontroll samt ett bedömningsunderlag har tagits fram som stöd för bedömningen •Checklistan gås igenom och fylls i vid introduktion av nyanställda samt vid förändrade arbetsuppgifter •På checklistan markeras vilka risker som är aktuella enligt krav i gällande AFS •Checklista undertecknas av prefekt/motsv. och av berörd anställd

11 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll rutiner forts. •Ifylld checklista, för personer som omfattas av krav i AFS, skickas till Företagshälsovården och utgör beställningen, kopia behålls på institutionen •Alla checklistor sparas som SAM-dokument på arbetsplatsen, även för personer som inte omfattas av krav på medicinsk kontroll •Prefekten gör en årsvis sammanställning av genomgångna checklistor som skickas till Avdelningen arbetsmiljö, miljö och säkerhet, LU Byggnad

12 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll rutiner forts. •Företagshälsovården kallar berörd medarbetare till medicinsk kontroll •Företagshälsovården returnerar checklista till prefekten/- motsvarande med notering om vilken kontroll som genomförts •Prefekt /motsvarande skickar lista till berörd chef •Företagshälsovården bevakar att kallelse till periodisk kontroll sker

13 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll exempel •Företagshälsovården ska genomföra medicinsk kontroll av de som arbetsgivaren har identifierat och anmält som tillhörande riskgruppen enligt gällande AFS Exempel vid exponering av kadmium Tjänstbarhetsintyg ska utfärdas inför påbörjande av arbete och ska innehålla: - Yrkeshistorik - Uppgift om relevant exponering - Historik avseende rökning och sjukdom - Medicinskt rutinstatus och mätning av blodtryck - Bestämma utgångsläge i blodet av aktuell exponering - Urinprov med kemisk diagnos för bedömning av tecken på njurpåverkan Medicinsk kontroll ska upprepas med jämna mellanrum, tidsintervallet är beroende på vilken typ av exponering det handlar om. FHV ansvarar för bevakningen och kallar till återbesök

14 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll rutiner Skyddsrond/SAM •Vid den årliga skyddsronden kontrolleras att nyanställda och personal som fått nya arbetsuppgifter har riskbedömts och checklista fyllts i samt att beställning av medicinsk kontroll skett. •Kontrollen dokumenteras i Skyddsrondsprotokollet •Prefekten gör en årsvis sammanställning av genomgångna checklistor som skickas till Avdelningen arbetsmiljö, miljö och säkerhet, LU Byggnad

15 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum •Företagshälsovården rapporterar till Avdelningen arbetsmiljö, miljö och säkerhet, LU Byggnad som gör en årlig sammanställning. Sammanställningen rapporteras årligen till Skyddskommittén och till berörda HMS- kommittéer •LU Byggnad rapporterar kvartalsvis till Arbetsmiljöverket resultat avseende kontroller som genomförts vid arbete med vissa syntetiska oorganiska fibrer, asbest, kvarts, bly och kadmium Lagstadgad medicinsk kontroll Skyddskommitté

16 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Lagstadgad medicinsk kontroll AktivitetAnsvarig Kontaktperson registreras på Avd arbetsmiljö, miljö och säkerhet, LU Byggnadyrkeshygieniker Vid nyanställning fylls checklista i för alla som berörs av någon riskkontaktperson Vid förändring av arbetsuppgifter fylls checklista iprefekten Ifylld checklista sparas som SAM-dokumentationkontaktperson Beställning av medicinsk kontroll för den som omfattas av AFS-kravprefekten FHV kallar till medicinsk kontrollFHV FHV bevakar att kallelse görs till periodisk kontrollFHV FHV återkopplar till beställaren via kontaktpersonenFHV Återkoppling från FHV sparas som SAM-dokumentationkontaktperson Kontaktpersonen vidarebefordrar till berörd avdelning /motsvarandekontaktperson Vid årlig skyddsrond följs upp att berörda är riskbedömdaprefekten Årlig sammanställning från institutionen till Avd arbetsmiljö, miljö och säkerhet, LU Byggnadprefekten Årlig rapport till Skyddskommittén, berörd HMS-kommitté och Arbetsmiljöverketyrkeshygieniker

17 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

18


Ladda ner ppt "Lagstadgad medicinsk kontroll. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vision Lunds universitet ska tillhöra de absolut."

Liknande presentationer


Google-annonser