Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare"— Presentationens avskrift:

1 Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare
KS

2 Medverkande organisationer
Banverket Fortifikationsverket Luftfartsverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Specialfastigheter Sverige AB Statens fastighetsverk Riksdagsförvaltningen Vasallen AB Svenska Kraftnät Vägverket

3 Samverkansforum representerar (2005)
En byggnadsarea på närmare 10 miljoner m2 C:a km vägar C:a km järnvägar C:a km kraftledningar 19 flygplatser 8 milj hektar mark, som utgör c:a 17 % av Sveriges yta.

4 Bakgrund Samverkansforum inrättades 2001 till följd
av regeringens uppdrag att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet

5 Syfte Samverkansforum ska bidra till
ett brett erfarenhetsutbyte och utveckling i gemensamma frågor bland statliga byggherrar och förvaltare. att statligt byggande och förvaltning utvecklas till ett föredöme såväl inom Sverige som i ett internationellt perspektiv.

6 Vision "Helt rätt i statligt byggande och förvaltning" 

7 Verksamhetsområden Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden alltifrån teknikutveckling, upphandling, regler & avtal och arbetsmiljö till arkitektur &kulturmiljö och hållbar utveckling. Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan. Erfarenhetsåterföring och sökande efter "Best Practice" är viktiga delar.

8 Organisation 2008 Styrgrupp Ledningsgrupp Kansli Seminarier Projekt
Samverkansforum Styrgrupp Ledningsgrupp Kansli Seminarier Projekt Samvf. egna & samarbeten Projekt Nätverk Arkitektur& kulturmiljö Nätverk Projekt ledning Nätverk Regler och avtal Nätverk Verksam hetslednings system Kompetensstöd Hållbar utveckling Kompetensstöd Förvaltning

9 STYRGRUPPEN Styrgruppen
Samverkansforums högsta beslutande organ är STYRGRUPPEN Styrgruppen består av representanter för de medverkande organisationernas högsta ledning träffas vanligen en gång per år. Styrgruppen fastställer verksamhetsidé, vision och strategiska mål verksamhetsplan och budget samt årsavgifter

10 LEDNINGSGRUPPEN LEDNINGSGRUPPEN är Samverkansforums verkställande ledning och består av en representant från varje medlem. LEDNINGSGRUPPEN sammanträder 5 – 6 gånger per år och beslutar om den löpande verksamheten Studiebesök i Bryssel okt 2005 Foto: Reinar Johansson

11 KANSLIET Samverkansforums kansli
svarar för administrationen av Samverkansforum svarar för Samverkansforums hemsida ger ut informationsblad ca 5 per år tar fram underlag i speciella projekt, bl.a. om kompetensförsörjning samordnar nätverkens arbete samordnar samarbete med andra organisationer och projekt, bl.a. den Nationella byggsamordnaren, STEMs uppdrag om upphandling av energieffektiv utrustning, Kretsloppsrådet, Energialliansen fungerar som bollplank för nätverken bevakar omvärlden

12 Samverkansforums kansli
KANSLIET finns på Vasagatan 52, Stockholm Telefon 070 – E-post Webb Kansliet delar kontor med Byggherreforum, BQR, BIC, FIA, Kretsloppsrådet, den Nationella byggsamordnaren m.fl.

13 Arbetsformer Arbetet bedrivs i nätverken och som projekt
– utvecklingsprojekt, seminarier och workshops – samt genom samarbete med andra aktörer I NÄTVERKEN deltar personer från medlemmarna i Samverkansforum. I PROJEKTEN deltar nätverksmedlemmar, personer dom ingår i kompetensstöd och vid behov adjungeras även personer från andra organisationer och myndigheter.

14 Samarbete – andra aktörer
Frågor specifika för statliga Byggherrar & Förvaltare Frågor av gemensamt intresse för offentliga B&F Frågor av gemensamt intresse för samtliga B&F Frågor av gemensamt intresse för byggsektorn Samarbete inom Samverkansforum Samarbete m UFOS, Bygg-herrarnas LOU-grupp m.fl. Samarbete med Byggherrarna, Kretsloppsrådets ”Byggherrelåda” m.fl. Samarbete m BQR, BIC, FIA, Nationella byggsamordnaren m.fl.

15 Nätverk & kompetensstöd i Samverkansforum
Arkitektur och kulturmiljö Projektledning – nytt 2006 Regler och avtal Verksamhetsledningssystem – nytt 2006 Kvalitetskedjan - avslutat 2005 Kompetensstöd (f.d. nätverk) Förvaltning – nytt 2005 Ekologiskt hållbar utveckling

16 Projekt, seminarier & workshops
Levandegöra värdefull (nationell) kultur- och naturmiljö för allmänheten Metod att utvärdera verk-samhetsledningssystem Gemensam elupphandling – förstudie Kompetensförsörjning Upphandling av energieffektiv utrustning Seminarier & workshops 2008 Miljökrav i upphandling Roller i Byggherrens projektorganisation samt risk management i projekt Partnering Upphandlingsmodeller i tidiga skeden,tävlingsformer och utvärdering ICT-seminarium


Ladda ner ppt "Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare"

Liknande presentationer


Google-annonser