Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll ikväll Allmän information i skolstarten (10 min)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll ikväll Allmän information i skolstarten (10 min)"— Presentationens avskrift:

1 Information vårdnadshavare 4-7 förändringar Skollag/Läroplan Västerskolan 2011-09-06

2 Innehåll ikväll Allmän information i skolstarten (10 min)
Förändringar i skolans styrdokument (50 min) - Skollag - Läroplan/kursplan - Ny betygsskala - Konsekvenser i undervisningen - Särskilt stöd/åtgärdsprogram Beräknad tid lite drygt 1 timma

3 Information och Förtydligande
Detta bildspel läggs på Västerskolans hemsida Förtydliganden: Maila gärna klassföreståndare så tar de och berättar mera vid kommande klassmöten.

4 Allmän information Västerskolan 1 och Västerskolan 2 Starten
Mål läsåret 11/12 – Kunskapsfokus, studiero, utveckling av matematikundervisningen Västerhänt nr 1 Ändrad lovdag 20/3 utgår, flyttas till 27/3 Trafiken runt skolan UNIKUM-bloggen Sjukanmälan

5 Bakgrund förändringar
Likvärdig skola Tydligare Fokus på kunskap Studiero ”Bra skola ska bli bättre” Förändringsarbete - PROCESS

6 Skollagen Du ansvarar för att ditt barn är i skolan. Ogiltig frånvaro = skolan ska informera samma dag. Skriftliga rutiner vid klagomål, vissa rektorsbeslut möjliga att överklaga.

7 Skollagen – om ledighet
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Fortfarande möjligt delegera upp till 10 dagar till klassföreståndare. = Västerskolan Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

8 Skollagen fortsättning
Nya bestämmelser om vad skolan får göra om en elev stör ordningen Utvisning klassrum, Kvarsittning, försittning Skriftlig varning Tillfällig omplacering inom enhet/ annan enhet Avstängning. Omhändertagande störande/farliga föremål enligt tidigare.

9 Värdegrund och uppdrag Övergripande mål och riktlinjer
Läroplan/Kursplan Tre delar Värdegrund och uppdrag Övergripande mål och riktlinjer Kursplaner med kunskapskrav

10

11 Läroplan kap 2.7 Skolans mål är att varje elev • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

12 Gamla betygsskalor 1,2,3,4,5 G,VG,MVG

13

14 Betyg från årskurs SEX From hösten 2012 kommer betyg att sättas från årskurs sex och därefter varje termin Terminsbetyg ska sättas utifrån de kunskaper som eleven utvecklat fram till och med den aktuella terminen Redan detta läsår arbetar år 4-7 utifrån de nya styrdokumenten. Nationella prov genomförs from detta läsår i år 6. NYHET: Fasta provdagar även för år 6

15 Max 30 poäng Godkänd minst 12 p 27-30 MVG 20-26 VG 12-19 G
Känner ni igen Max 30 poäng Godkänd minst 12 p MVG 20-26 VG 12-19 G

16 Kursplaner med kunskapskrav
Varför ämnet finns i skolan? Syfte Centralt innehåll med kunskapsområden Kunskapskrav år 3 (godtagbara kunskaper), år 6 och 9 (E,C,A)

17 Ur Kursplan MA - syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

18

19 Ur Centralt innehåll MA
I årskurs 7-9 Kunskapsområdet- ALGEBRA • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. • Metoder för ekvationslösning.

20

21

22

23

24

25 Del av kunskapskrav MA år 9
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

26 Vad innebär detta konkret i undervisningen?
Kvalitativa mål – förmågor, egenskaper ”Svårt att uttrycka i poäng” Lärarna ska fokusera på: KONKRETISERA MÅLEN så eleverna förstår Presentera VAD undervisningen innehåller. Redogöra för HUR bedömningen kommer att ske. (vanligt med bedömningsmatriser)

27 Rätten att utvecklas så långt som möjligt
Alla elever ska få den stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

28 Särskilt stöd/åtgärdsprogram
De elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, har rätt att få särskilt stöd. Rektors ansvar att se till att elevens behov av särskilt stöd utreds och om det visar sig att eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas.

29 Överklagande överklagande hos allmän förvaltningsdomstol
Beslut av en rektor avstängning av en elev befrielse från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen. överklagande hos Skolväsendets överklagandenämnd Åtgärdsprogram särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt anpassad studiegång


Ladda ner ppt "Innehåll ikväll Allmän information i skolstarten (10 min)"

Liknande presentationer


Google-annonser