Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsprogram Inför vintersäsongen 2010–2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsprogram Inför vintersäsongen 2010–2011"— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsprogram Inför vintersäsongen 2010–2011
Beslutade aktiviteter som beräknas helt eller delvis vara åtgärdade till vintersäsongen De nedan redovisade åtgärderna är sådan som har beslutats och startats. Arbetet med att utföra och implementera åtgärderna sker såväl nationellt som lokalt. I flera fall koordineras arbeta nationellt men utförs lokalt. Bedömningen som görs är att åtgärdarna ska vara klara så att effekter av dem kan utläsas nästkommande vinterperiod, även om inte åtgärden till fullo är avslutad.

2 Utveckling av beredskapsplaner
Framtagande av nationellt enade driftnivåer, beredskapsnivåer och dess innebörd Framtagande av nationell beredskapsplan som kan revideras och redovisar olika strategier vid olika typer av väder Etablering av snögeneral, nationell koordinering av snöröjning Fastställande av samspelet mellan rollerna operativ chef och snögeneral där båda rollerna finns Fastställande av rätt mängd tåg, förberedda trafikreduceringsplaner 1) Utveckling av beredskapsplaner En nationell beredskapsplan arbetas fram under Idag är beredskapsplanerna lokala och är olika utformade. Aktiviteter Framtagande av nationellt ensade driftnivåer, beredskapsnivåer och dess innebörd (Arbetet pågår nationellt) Framtagande av nationell beredskapsplan som kan revideras och redovisar olika strategier vid olika typer av väder, alltså en mer flexibel plan. Planen ska bland annat innehålla: - Tydligt beskriva ansvarsförhållande mellan olika parter, även entreprenörens och järnvägsföretagets åtagande - Tydlighet i vad ”bra och rätt” snöröjning innebär för järnvägsföretagen (gångbanor ensamarbete mm) - Planer för insatser på linjen och stationer. Prioriteringar för linjeröjning och stationer. Planer där det framgår i vilken ordning snöröjning ska förekomma på; spår, växlar, plattformar, uppställning, gångvägar, etc. - Planer för uthållighet av personal, maskinella resurser och stödfunktioner - Planer för bemanning vid varje driftlägesnivå. Definierade rutiner för krisledning - Definierade rutiner för trafikinformation. Planer för trafikreducering vid kris- och störningssituationer - Planer för trafikomledning, ersättningstrafik och kommunikation, för stråk där påverkan vid en störning blir omfattande - Samordning av snöröjning på plattformar och bangårdar (Arbetet pågår nationellt. Planen är under framtagande och beräknas vara helt klar först under februari 2011) Fastställande av samspelet mellan rollerna operativ chef och snögeneral där båda rollerna finns (Arbetet pågår lokalt) Fastställande av rätt mängd tåg, det vill säga väl förberedda reduceringsplaner

3 Förbättrad ledningsförmåga vid avvikelser
Förstärka krisberedskapen för att klara större kriser Driftsprocessprojektet beskriver och inför de operativa processerna med tillhörande rutiner Ny organisation för riksledning införs Övning i krishantering är under genomförande Övning av de operativa ledningsfunktionerna genomförs Krisövningar genomförs med de operativa ledningsfunktionerna samt chefer inom driftområdena 6) Förbättrad ledningsförmåga vid avvikelser Trafikverket ska förstärka sin krisberedskap samt genomföra återkommande övningar i att hantera störningar. Trafikverket ska också stärka sin nationella ledningsförmåga. Aktiviteter Förstärka krisberedskapen för att klara större kriser (Arbetet pågår nationellt) Driftsprocessprojektet beskriver och inför de operativa processerna med tillhörande rutiner (Arbetet pågår nationellt) Ny organisation för Riksledning införs (Arbetet pågår nationellt) Övning i krishantering är under genomförande (Arbetet pågår nationellt) Övning av de operativa ledningsfunktionerna genomförs (Arbetet pågår nationellt) Krisövningar genomförs med de operativa ledningsfunktionerna samt chefer inom driftområdena (Arbetet pågår nationellt)

4 Stärkt entreprenadstyrning
Genomgång med entreprenören om innehållet i kontraktet vid upphandling (samtliga punkter definieras gällande innehåll och förväntningar) Uppföljning med entreprenörerna i syfte att utvärdera vintern och ta fram förslag till förbättringar. Träning och utbildning. Gemensam kvalitetsnivå för snöröjning, ex. för samtliga spårägare på Luleå bangård Förändring av kontrakt för att skapa mer flexibel resursökning Separerar Hallsberg bangård från dagens DoU-kontrakt 2) Stärkt entreprenadstyrning Trafikverket ska säkerställa att entreprenörernas resurser används på ett optimalt sätt vid större störningar. Avtalen ska tydligt beskriva entreprenörens åtagande vid större störningar samt att det inte råder några oklarheter i förväntningarna på båda parter. Under avtalsperioden ska Trafikverket upprätta styrning och uppföljning av entreprenörens arbete så att vi har en god kunskap om anläggningens tillstånd samt möjligheter att prioritera och korrigera. Aktiviteter Vid upphandlingen ska en genomgång göras med entreprenören om innehållet i kontraktet. Samtliga punkter ska definieras så att båda parter är överens om innehåll och vad som förväntas (Arbetet pågår lokalt) Uppföljning med entreprenörerna i syfte att utvärdera vintern och ta fram förslag till förbättringar (Arbetet pågår lokalt) En gemensam kvalitetsnivå för snöröjning, för samtliga spårägare på Luleå bangård, skall jobbas in i vinterberedskapsplanerna (Arbetet pågår lokalt)

5 Säkerställa personalens arbetsmiljö och säkerhet
Analys av vinterns arbetsplatsolyckor och tillbud där Trafikverkets entreprenörer arbetade med röjning av snö i trafikerat spår Arbetsplatsbesök för att säkerställa att regelverken följs Arbeta för att ingen utan föreskriven kompetens arbetar i spårmiljön Genomgång av föreskrifter som reglerar arbeten i trafikerat spår 3) Säkerställa personalens arbetsmiljö och säkerhet Trafikverket har en hög säkerhetsnivå som är standard inom järnvägssektorn. Den höga säkerhetsnivån ska behållas och ytterligare stärkas. Vid störningar utsätts personal för stora påfrestningar och är i viss mån utmattade, då är risken för olyckor som störst Aktiviteter En analys görs över de arbetsplatsolyckor och tillbud som inträffat i vinter och där våra entreprenörer arbetade med röjning av snö i trafikerat spår (Arbetet pågår nationell) Arbetsplatsbesök genomförs för att säkerställa att regelverken följs (Sker löpande lokalt) Genom kontroller säkerställa att ingen utan föreskriven kompetens arbetar i spårmiljön (Sker löpande lokalt) Går igenom de föreskrifter som reglerar arbeten i trafikerat spår (Sker nationellt)

6 Förbättrad uppföljning
Benchmarking med organisationer som är vana att hantera större störningar och kriser Utveckling av mått och uppföljning av produktionskvalitet i operativa driften Framtagande av rutiner och mallar för statusrapporter som visar hur prognosen ser ut på tillgängligheten framåt, vad som är röjt och behov av ytterligare röjning 4) Förbättrad uppföljning Trafikverket ska förbättra uppföljning vid störningar och återkommande väderrelaterade problem för att skapa en erfarenhetsåterföring samt utveckling av verksamheten. Aktiviteter Genomför benchmarking med organisationer som är vana att hantera större störningar och kriser (Pågår regelbundet nationellt) Utveckling av mått och uppföljning av produktionskvalitet i operativa driften (Nationellt uppdrag) Framtagande av rutiner och mallar för statusrapporter som visa hur prognosen ser ut på tillgängligheten framåt, vad som är röjt och behov av ytterligare röjning (Arbetet pågår lokalt)

7 Förbättrad kommunikation och information
Säkerställning av prestanda på Trafikverkets informationssystem Översyn och behovsanpassning av stödsystemen Stärkt kommunikation mellan operativ chef och riksoperativ chef Kommunikationsplan för operativa kundmöten Intern utbildning om vikten av trafikinformation De 4-samtalen ska användas för att säkra bättre prognoser Förbättrad dokumentation och användning av loggbok Program för att utveckla trafikinformationen 5) Förbättrad kommunikation och information Trafikverket ska förbättra sin prognosförmåga, stärka kommunikationen mellan olika parter inom järnvägen samt information till resenär. Trafikverket ska organisera trafikinformation på ett sådant sätt att kommunikation och information kan säkerställas. Aktiviteter Säkerställa prestanda på våra informationssystem (Arbetet pågår nationellt) Översyn och behovsanpassning av stödsystemen (Pågår regelbundet nationellt) Stärka kommunikation mellan operativ chef och riksoperativ chef (Nationellt arbete) Kommunikationsplan för operativa kundmöten (Nationellt arbete) Internutbildning om vikten av trafikinformation (Nationellt arbete) De 4-samtalen ska användas för att säkra bättre prognoser, ett tydligt ställningstagande krävs med prognosen som underlag och uppföljning ska ske om vår förmåga att göra bra prognoser (Arbetet pågår nationellt) Dokumentera avvikelser som både kan spridas mellan olika funktioner och som kan användas för att utvärdera en händelse. Förbättrad användning av loggbok (Arbetet pågår nationellt) Program för att utveckla trafikinformationen, i programmet ingår förbättrad organisation samt uppföljning som ska höja kvaliteten på trafikinformationen till kund, resenär och järnvägsinterna intressenter (Nationellt arbete Programmet i sin helhet genomförs under en 3 års period)

8 Uppgradering av prioriterad infrastruktur
Utökad maskinpark MSEK Snövagnar inklusive manövervagnar Snöslungor Snösopar Linjeröjningslok Uppgradering av anläggning MSEK Uppgradering växlar, växelvärme Dränering Mobila snöstaket Detta är endast några exempel. Den totala summan på listan är 232 MSEK.

9 Uppgradering av prioriterad infrastruktur
Höjd ambition i underhållskontrakt MSEK Kortare inställelsetid Utökad beredskap Tidsangivelse för när bana ska vara röjd Identifiera maximal snömängd innan röjning påbörjas Plattformsröjning i särskilt avtal MSEK Underleverantörer för röjning MSEK Bangårdsprogram MSEK Hallsberg: Värme i räler, stoppbockar Sävenäs, Nässjö, Helsingborg: värme spiralbromsar

10 Etablering av avisningsstationer
Förslag från flera företag om att etablera ett nät av avvisnings- stationer som på kommersiell grund erbjuder dessa tjänster Vår roll är att hitta bra platser


Ladda ner ppt "Åtgärdsprogram Inför vintersäsongen 2010–2011"

Liknande presentationer


Google-annonser