Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjligheterna med kommersiell trafik nu och i framtiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjligheterna med kommersiell trafik nu och i framtiden"— Presentationens avskrift:

1 Möjligheterna med kommersiell trafik nu och i framtiden
Kollektivtrafiken – En självklar del av vardagen Luleå Mikael Persson BR är intresseorganisation för den yrkesmässiga busstrafiken. Vi har drygt 400 medlemsföretag som bedriver alla former av busstrafik. Lokal- och regional linjetrafik i och omkring våra tätorter och i landsbygdstrafik. Vi kör skolskjutsar, sjukresor, expressbussar, flygbussar samt turist- och beställningstrafik både inom och utom Sveriges gränser. Dessutom har vi ett 100-tal associerade medlemsföretag. Här finns tillverkare, leverantörer m fl.

2 Svenska bussar i trafik
Typ av trafik Antal bussar Länstrafik – upphandlad för linjetrafik och skolskjuts 9 850 Kommunalt upphandlade skolskjuts 489 Turist- och beställningstrafik 2 961 Expressbusstrafik 411 Andra uppdrag 236 TOTALT 13 947 Först – för att orientera er i den svenska bussbranschen: Några snabba fakta! 75 procent av alla bussar som rullar i Sverige tillhör medlemsföretag i BR.

3 Bussbransch Riksförbund
Ett centralt kansli i Stockholm med 7 medarbetare 11 Regionala självständiga föreningar Medlemsföretagen är organiserade i regionala läns- och kretsföreningar, Bussbranschföreningar, som är en länk mellan det centrala förbundet och medlemsföretagen. Bussbranschföreningarna driver frågor av lokal karaktär för medlemsföretagen inom respektive region. För närvarande har BR elva Bussbranschföreningar. Ett medlemskap i BR förutsätter ett medlemskap i den regionala föreningen och vice versa.

4 Förbundets verksamhet – en spegling av branschens struktur
Upphandlad linjetrafik och skoltrafik Kommersiell linjetrafik Turist- och beställnings-trafik Fördel bussen: Trafiksäkerhet och trygghet, miljö, infrastruktur, forskning och utveckling, bussens ekonomiska styrka BR är branschförbund – arbetsgivarfrågor, dvs alla frågor med bäring på relationen arbetsgivare-arbetstagare – hanteras av branschens två arbetsgivarorganisationer Bussarbetsgivarna inom TransportGruppen på Svenskt näringsliv och KFS, de kommunala företagens samverkansorganisation. Hit hör t ex frågor med bäring på kollektivavtal, arbetsrätt, arbetsmiljö, utbildning och rekrytering. Kommunikation, lobbying, ekonomi, administration

5 Den strategiska processen och viktiga vägledningsdokument
Samråd Trafikförsörjnings-programmen inklusive vägledning för infrastruktur Allmän trafikplikt Avtalsprocess med modellavtal, SIU, miljökravsbilaga och Buss 2010 Årlig rapport Marknadsöppning BR bildades så sent som i augusti 1993 och startade sin verksamhet 1 januari Fram till dess företräddes den yrkesmässiga busstrafiken av två organisationer, Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), med anor så långt tillbaka som 1905, och Svenska Busstrafikförbundet (SBF), bildat 1928. SBF:s och SLTF:s medlemsföretag förenades således 1993/94 i den nya organisationen Svenska Bussbranschens Riksförbund. Samtidigt omorganiserades SLTF till en renodlad trafikpolitisk organisation där de av kommuner och landsting gemensamt bildade Trafikhuvudmännen i dag har sin hemvist. BR:s högsta beslutande organ är Förbundsstämman, som äger rum en gång per år. Stämman består av 75 stycken valda ombud från hela landet, som beslutar om Förbundets ekonomi, övergripande mål och verksamhet samt utser Förbundsstyrelse och Revisorer.

6 Trafikanalys Marknadsöppningsrapport 1
Kollektivtrafiken ökar ökade 5 % Utbud mäts i fordonskilometer Finns nu möjligheter till en årlig BR rapport om kommersiell trafik Kostnader och priser ökar Subventionsgraden ökat till 50% Marknaden förändras mycket långsamt Antal bussoperatörer minskar, antalet bussar ökar och antalet anställda ökar 2 marknader Kommersiell interregional trafik Upphandlad regional trafik BR bildades så sent som i augusti 1993 och startade sin verksamhet 1 januari Fram till dess företräddes den yrkesmässiga busstrafiken av två organisationer, Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), med anor så långt tillbaka som 1905, och Svenska Busstrafikförbundet (SBF), bildat 1928. SBF:s och SLTF:s medlemsföretag förenades således 1993/94 i den nya organisationen Svenska Bussbranschens Riksförbund. Samtidigt omorganiserades SLTF till en renodlad trafikpolitisk organisation där de av kommuner och landsting gemensamt bildade Trafikhuvudmännen i dag har sin hemvist. BR:s högsta beslutande organ är Förbundsstämman, som äger rum en gång per år. Stämman består av 75 stycken valda ombud från hela landet, som beslutar om Förbundets ekonomi, övergripande mål och verksamhet samt utser Förbundsstyrelse och Revisorer.

7 Trafikanalys Marknadsöppningsrapport 2
RKTM har startat trevande Inte hittat varken sin roll eller sin kostym och valt olika organisationsformer Har inte förstått att de skall främja kollektivtrafik oavsett utförare Varumärke Fördubblingsmålen nås inte utan samarbete mellan offentliga och privata aktörer Privata aktörer behöver tillträde till depåer, terminaler och olika former av signalprioritering En diskussion om samordnade betalningslösningar behöver initieras Samråden ej fungerat tillfredsställande Trafikförsörjningsprogrammen behöver revideras Stora problem med balansen mellan kommersiell och upphandlad trafik Behov av större realism i skapandet av målbilderna BR bildades så sent som i augusti 1993 och startade sin verksamhet 1 januari Fram till dess företräddes den yrkesmässiga busstrafiken av två organisationer, Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), med anor så långt tillbaka som 1905, och Svenska Busstrafikförbundet (SBF), bildat 1928. SBF:s och SLTF:s medlemsföretag förenades således 1993/94 i den nya organisationen Svenska Bussbranschens Riksförbund. Samtidigt omorganiserades SLTF till en renodlad trafikpolitisk organisation där de av kommuner och landsting gemensamt bildade Trafikhuvudmännen i dag har sin hemvist. BR:s högsta beslutande organ är Förbundsstämman, som äger rum en gång per år. Stämman består av 75 stycken valda ombud från hela landet, som beslutar om Förbundets ekonomi, övergripande mål och verksamhet samt utser Förbundsstyrelse och Revisorer.

8 Trafikanalys Marknadsöppningsrapport 3
Nationella myndigheter avvaktande Trafikverket (Stöd) Trafikverket ej stött RKTM som uppdraget säger Transportstyrelsen (Tillsyn) Det saknas tydliga definitioner Föreskrifter bör förtydligas med riktlinjer Konkurrensverket Ställningstagande i pågående ärende mycket viktigt SJ lägger ner kommersiell trafik Pendeltågstrafik till Arlanda Kommunalt bolag kör kommersiell trafik RKTM upphandlar platser i fjärrtåg Konsumentverket Saknar stöd i lag för att driva ärenden (tåg) BR bildades så sent som i augusti 1993 och startade sin verksamhet 1 januari Fram till dess företräddes den yrkesmässiga busstrafiken av två organisationer, Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), med anor så långt tillbaka som 1905, och Svenska Busstrafikförbundet (SBF), bildat 1928. SBF:s och SLTF:s medlemsföretag förenades således 1993/94 i den nya organisationen Svenska Bussbranschens Riksförbund. Samtidigt omorganiserades SLTF till en renodlad trafikpolitisk organisation där de av kommuner och landsting gemensamt bildade Trafikhuvudmännen i dag har sin hemvist. BR:s högsta beslutande organ är Förbundsstämman, som äger rum en gång per år. Stämman består av 75 stycken valda ombud från hela landet, som beslutar om Förbundets ekonomi, övergripande mål och verksamhet samt utser Förbundsstyrelse och Revisorer.

9 Kommersiell trafik Nu Framtiden
Samma som innan dvs interregionala expressbussar plus någon enstaka linje Framtiden Ja om en ökad branschdialog finns Respektera lagens intentioner Ja om det lämnas öppningar i trafikplikten Ja om tillgång till infrastruktur ges Terminaler, hållplatser, körfält och signalprioriteringar Informationssystem biljettsamarbete BR bildades så sent som i augusti 1993 och startade sin verksamhet 1 januari Fram till dess företräddes den yrkesmässiga busstrafiken av två organisationer, Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), med anor så långt tillbaka som 1905, och Svenska Busstrafikförbundet (SBF), bildat 1928. SBF:s och SLTF:s medlemsföretag förenades således 1993/94 i den nya organisationen Svenska Bussbranschens Riksförbund. Samtidigt omorganiserades SLTF till en renodlad trafikpolitisk organisation där de av kommuner och landsting gemensamt bildade Trafikhuvudmännen i dag har sin hemvist. BR:s högsta beslutande organ är Förbundsstämman, som äger rum en gång per år. Stämman består av 75 stycken valda ombud från hela landet, som beslutar om Förbundets ekonomi, övergripande mål och verksamhet samt utser Förbundsstyrelse och Revisorer.

10 Kommersiell Linjetrafik
Tack för intresset Mikael Persson Kommersiell Linjetrafik Tack för idag Svenska Bussbranschens Riksförbund - bussföretag och bussresearrangörer i samverkan BR är intresseorganisation för den yrkesmässiga busstrafiken. Vi har drygt 400 medlemsföretag som bedriver alla former av busstrafik. Lokal- och regional linjetrafik i och omkring våra tätorter och i landsbygdstrafik. Vi kör skolskjutsar, sjukresor, expressbussar, flygbussar samt turist- och beställningstrafik både inom och utom Sveriges gränser. Dessutom har vi ett 100-tal associerade medlemsföretag. Här finns tillverkare, leverantörer m fl.


Ladda ner ppt "Möjligheterna med kommersiell trafik nu och i framtiden"

Liknande presentationer


Google-annonser