Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka bestämmelser hindrar surrogatmödraskap?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka bestämmelser hindrar surrogatmödraskap?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka bestämmelser hindrar surrogatmödraskap?
Assisterad befruktning Föräldraskapspresumtion Adoption Socialförsäkringarna Medborgarskap Conny Öhman

2 lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Assisterad befruktning lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Prövning – medicinska skäl saknas Ensamstående kvinnor får inte bli gravida Samtycke krävs från surrogatmammans make/sambo Vid provrörsbefruktning /IVF – krav på genetiskt samband Prövning medicinska skäl - 6 kap. 3 § och 7 kap. 5 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Ensamstående får inte bli gravida – 6 kap. 1 § och 7 kap. 3 §. Samtycke – 6 kap. 1 § och 7 kap. 3 §.

3 (organiserad / vinningsinriktad verksamhet; förmedling)
Assisterad befruktning Straffbelagt att vanemässigt eller i vinstsyfte bryta mot bestämmelserna (medicinsk personal) Medverkan är straffbelagd (organiserad / vinningsinriktad verksamhet; förmedling) Slutsats: Assisterad befruktning är inte tillåtet i samband med surrogatmödraskap. Endast insemination som sker hemma är tillåtet. Straffbelagt – 8 kap. 4 och 5 §§ lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. - böter eller fängelse i 6 månader. Medverkan – 23 kap. 4 § brottsbalken.

4 Föräldraskapspresumtion
Surrogatmamman anses vara förälder Surrogatmammans make/sambo som samtyckt till assisterad befruktning anses vara förälder Faderskap kan inte fastställas för spermiegivare Surrogatmamman anses vara förälder (även om hon inte är genetisk förälder) - 1 kap. 7 § föräldrabalken. Om surrogatmamman inte är gift med en man fastställs föräldraskap för den andra föräldern genom bekräftelse eller dom, 1 kap. 3 §. Föräldraskapspresumtion vad gäller surrogatmammans make eller sambo – 1 kap. 1§ (gift med man), IVF gift/sambo m man 1 kap. 8 §, insemination gift/sambo med man 1 kap. 6 §, insemination/IVF och sambo/gift med kvinna 1 kap. 9 §. Faderskap kan inte fastställas för spermiegivare enligt 6 kap. eller 7 kap. lagen om genetisk integritet.

5 Adoption Samtycke från de juridiska föräldrarna – dvs. surrogatmamman och hennes make/sambo. Mammans samtycke ska ha lämnats sedan hon har återhämtat sig tillräckligt från födseln. Domstol ska pröva om det är lämpligt att barnet adopteras. Ersättning får inte ha getts eller utlovats. Utredning av socialnämnd. Samtycke - 4 kap. 5 a § föräldrabalken. Tingsrätt, 4 kap. 1 §, lämpligt, ingen ersättning – 4 kap. 6 §. Utredning socialnämnd – 4 kap. 10 §.

6 Slutsatser när RFSL tittade på frågan
Barnet som blir resultatet av surrogatmödraskapet tar inte skada. Innebär inte ett automatiskt utnyttjande av surrogatmammorna och risken för utnyttjande kan begränsas. Rätten att bestämma över sin kropp (efter att man fått information om vad det innebär) Surrogatmödraskap finns redan. Bättre om vi har svenska bestämmelser. Berör även RFSL:s målgrupper (särskilt män som lever ihop med män och transpersoner).

7 Frågor som måste utredas/regleras
Minimera risken för att surrogatmamman utnyttjas Bygga ut den prövning som idag sker vid assisterad befruktning. Välinformerat beslut. Ingen ersättning utöver förlorad arbetsinkomst och merkostnader p.g.a. graviditet. Säkerställa att det inte sker p.g.a. ekonomi eller socialt tvång.

8 Frågor som måste utredas/regleras
Surrogatmammans rätt att ångra sig. Bör behållas. Som vid adoption efter förlossning. Rätten till abort bör behållas. Ska surrogatmammans make/sambo kunna ångra sig? Tveksamt. Ska de som vill bli föräldrar kunna ångra sig? Nej.

9 Frågor som måste utredas/regleras
Hur ska de som vill bli föräldrar även bli juridiska föräldrar? Adoption, socialnämnd istället för tingsrätt? - Ingen föräldraskapspresumtion för surrogat-mammans make/sambo.

10 Frågor som måste utredas/regleras
Se över reglerna om assisterad befruktning Vem ska prövas? Inte bara surrogatmamman. Även de som vill bli föräldrar. Prövningens innehåll Inte medicinska skäl för surrogatmamman. Mer ingående lämplighetsprövning för dem som vill bli föräldrar än vid vanlig assisterad befruktning.

11 Frågor som måste utredas/regleras
Se över reglerna om assisterad befruktning Även ensamstående (både som surrogatmamma och som den som vill bli förälder). Behövs samtycke från surrogatmammans ev. make/sambo? Inget krav på genetiskt samband mellan surrogatmamman eller hennes make/sambo.

12 Frågor som måste utredas/regleras
Ska barnet ha rätt att veta vem som varit dess surrogatmamma? Ja Vilket offentligt stöd ska ges? T.ex. finansiering av assisterad befruktning.


Ladda ner ppt "Vilka bestämmelser hindrar surrogatmödraskap?"

Liknande presentationer


Google-annonser