Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att göra politik- från ide till verklighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att göra politik- från ide till verklighet"— Presentationens avskrift:

1 Att göra politik- från ide till verklighet

2 Statsråd Maud Olofsson Åsa Torstensson
Näringsminister, departementschef och vice statsminister Åsa Torstensson Infrastrukturminister

3 Organisation Näringsminister Maud Olofsson
Statssekreterare Jöran Hägglund Ola Alterå Infrastrukturminister Åsa Torstensson Statssekreterare Leif Zetterberg politisk ledning politisk stab Sekretariat Enheter Expeditionschef Entreprenörskap Statligt ägande Rättssekretariatet Marknad och konkurrens Regional tillväxt Kansliet för ledning och samordning tjänstemannaorganisation Forskning, innovation och näringsutveckling Transport Kommunikationssekretariatet Energi IT-politik Internationella sekretariatet

4 Analys av problem Uppdrag Regeringsbeslut
Kommittédirektiv Analys av problem Uppdrag Regeringsbeslut

5 Kommitteér Särskild utredare (ensamutredare) sekreterare
experter/sakkunniga Parlamentarisk kommitté ordförande riksdagsledamöter

6 Kommitteér forts Tillfälliga myndigheter
bemannas som vanliga utredningar t.ex. organisationskommitté för att starta en ny myndighet Hallandsåskommittén Bibelkommissionen

7 Reda ut eller trassla till- projektplanering
Planera uppdraget noga och avgränsa bena upp vad som ska göras Vem gör vad roller ensamarbete lägga ut uppdrag ? - brådis!! Gör en tidsplan och håll den alltid tidsbrist

8 Reda ut eller trassla till – utreda
Uppfinn inte hjulet på nytt vad finns sedan tidigare ? gör analyser och utredningar som behövs Träffa företag, organisationer, myndigheter Besök i verkligheten Inhämta synpunkter skriftligt ?

9 Reda ut eller trassla till – skriva
Skriv kortfattat svårt men nödvändigt Fokusera på lösningar/förslag och inte bakgrund glöm inte varför utredningen har tillsatts Tunga faktatexter i bilaga finns risk att förslagen försvinner i textmassorna

10 Reda ut eller trassla till- förankring
Texter måste fram för att få korten på bordet svart på vitt nödvändigt Stäm av innehållet om förslagen ska kunna användas externt och internt var ärlig med risker och osäkerheter i redovisningen fördelar och nackdelar Utredningen äger inte frågan när förslagen överlämnats till regeringen

11 Redovisning av uppdraget
Betänkande SOU-serien författningar (lag eller förordning) förslag till regeringsbeslut resultat av analys/utvärdering mm Ev. rapporter eller annan redovisning Remiss

12 Ett exempel från verkligheten ”Bredband åt alla”
Näringsminister Björn Rosengren vill göra politik av bredbandsutbyggnaden vad ? hur ? Bredband för tillväxt i hela landet SOU 1999:85 kartläggning och kostnadsberäkning för utbyggnad i hela Sverige

13 ”Bredband åt alla” forts
Propositionen 1999/00:86 Ett informationssamhälle för alla Till riksdagen i mars 2000 5,25 mdr kr öronmärktes för stöd till bredbandsutbyggnad

14 ”Bredband åt alla” forts
Kommittédirektiv till Bredbandsutredning samtidigt som arbetet med IT-propositionen pågår Direktiv beslutas januari och maj 2000 Kommunalrådet Peter Roslund (s)

15 ”Bredband åt alla” forts
Budgetpropositionen behandlar IT-propositionens budgetfrågor september 2000 riksdagsbeslut om budget dvs finansiering av stöd december 2000

16 ”Bredband åt alla” forts
Bredbandsutredningens betänkande SOU 2000:68 Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur (delbetänkande juni 2000) SOU 2000:111 IT-infrastruktur för stad och land (slutbetänkande november 2000)

17 ”Bredband åt alla” forts
Några av Bredbandsutredningens förslag Kommuner ska vara mottagare av stöd till bredbandsutbyggnad Förordningar som reglerar villkor för hur stöden får användas Bredbandsdelegation m.m.

18 ”Bredband åt alla” forts
Remisshantering SOU 2000:68 Kortare tid i kombination med hearing SOU 2000:111 Tre månader (huvudregel) Regeringen beslutade förordningar med villkor för stöd till bredbandsutbyggnad i jan och maj- 01

19 ”Bredband åt alla” forts
Stödperiod Bredbandsutbyggnad i hela landet Regeringsskifte 2006 Stöden upphävs inte

20 Övergång från Bredband åt alla till ny bredbandspolitik
Kommittedirektiv i juli 2007 Utvärdera stöden och föreslå en framtida bredbandspolitik Kommunalrådet Åke Hedén (c) SOU 2008:40 Bredband till hela landet April 2008 betänkande på remiss SOU 2008:72 Effektivare signaler Juli 2008 betänkande på remiss

21 Ny bredbandspolitik Bredbandstrategi hösten 2009 marknadskrafter
frekvensanvändning, mobila lösningar mindre stöd bredbandsmål-mätbara Proposition om tillgänglighet våren 2010 bredbandsmål-övergripande

22 Tidsåtgång från ide till verklighet
ca 2-3 månader att skriva kommittedirektiv 8-12 månader (mer eller mindre) för utredningens arbete 3 månader remisstid Arbete med förslagen på departementet ca 6 månader om lag (ikraft efter ca 9 mån) kortare tid om förordning eller andra regeringsbeslut (3 månader el mindre)

23 Björn Rosengrens vision
”Bredband åt alla” Juli 2000 2000 1999 Januari Kommittedirektiv Bb-utredning Juni 1.SOU 2000:68 2.Remiss till augusti 3.RD beslut IT-prop Mars IT-proposition lämnas till Riksdagen Maj Tilläggsdirektiv Bb-utredning SOU 1999:85 +remiss

24 Björn Rosengrens vision
”Bredband åt alla” Augusti 2000 2001 Augusti Hearing SOU 2000:68 September budgetproposition till Riksdagen December Riksdagen beslutar budgetproposition Arbete med 1:a stödförordningen på N-dep November 1.Slutbetänkande SOU 2000:111 från Bredbandsutredningen 2.Remiss till mars 2001

25 Arbete med stöden hos kommuner, länsstyrelser och på N-dep
Stödperiod Arbete med stöden hos kommuner, länsstyrelser och på N-dep 2001 2002 ff 2006 Mars Remisstid slut SOU 2000:111 Maj Regeringen beslutar stödförordning baserat på SOU 2000:111 Ny regering Januari Regeringen beslutar stödförordning baserat på SOU 2000:68

26 2007 2009 2010 2008 Juli Kommittedirektiv till Bredband 2013
Betänkande SOU 2008:40 SOU 2008:72 +remiss 3 månader Bredbandstrategi november 2009 Proposition våren 2010

27 Utredningarnas arbete
Det ansvariga statsrådet utser utredare sakkunniga och experter ev. riksdagsledamöter Regeringen beslutar om kommittédirektiv Utredningsarbete enligt kommittédirektiven Utredningens betänkande och remissvaren bildar underlag för regeringens förslag Utredningen presenterar sitt förslag i ett betänkande Departementet skickar betänkandet remiss

28 Från initiativ till förändring
Utredningen presenterar sin rapport i ett betänkande Regeringen skickar betänkandet på remiss Regeringen tillsätter en utredning Regeringen tar fram förslag till förändring – ev utarbetas en proposition eller t.ex. förordning baserat på betänkandet Initiativ till förändring Om en proposition behövs så lämnas den till riksdagen för beslut eller också beslutar regeringen om t.ex. förordningar Ev utfärdar regeringen lag eller beslutar om förordning (om beroende av riksdagens beslut) Propositionen behandlas i utskotten och därefter riksdags- beslut

29 Egna erfarenheter Sekreterare Bredbandsutredningen
Huvudsekreterare utredningen Bredband 2013 Expert 2005 års marknadsföringsutredning 2005 års samlokaliseringsutredning 2006 års utredning om effektivare LEK 2008 års postlagsutredning Propositionerna 2004/05:175 IT-proposition 2005/06:191 om samlokalisering i master 2006/07:119 Effektivare LEK 2009/10:216 Ny postlag

30 Om ni undrar över nåt…. Anna Gillholm Tel: 08-405 23 55
Mobil: e-post:


Ladda ner ppt "Att göra politik- från ide till verklighet"

Liknande presentationer


Google-annonser