Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avträdelsestöd 2011–2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avträdelsestöd 2011–2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA."— Presentationens avskrift:

1 Avträdelsestöd 2011–2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

2 2 LPA-trygghet •I arbetsför ålder •LPA-sjukdagpenning •Olycksfallsersättningar (OFLA) – arbetsskador – fritidsolycksfall •Rehabilitering •Invalidpensioner •Avbytarservice •Förtidspensioner •Avträdelsestöd •Deltidspension – födda 1953 eller tidigare: 60 år – födda 1954 eller senare: 61 år •Förtida ålderspension (födda 1951 eller tidigare) •Ålderspensionering 63–68 år •För familjen •Familjepension till efterlevande make och minderåriga barn •Ersättning från grupplivförsäkringen 31.1.2014

3 Avträdelsestöd 2011–2014 • Syftet med lagen är att förbättra strukturutvecklingen inom jordbruket genom att stödja lantbruksföretagare som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk. Avträdelsesätt • Generationsväxling • Generationsväxlingsliknande försäljning av åkrarna som tillskottsmark till en nära släkting 3 31.1.2014

4 Gårdsbruksenhet •En gårdshelhet som består av produktionsbyggnader och åkrar och •för vilken odlarstöd har sökts •som beskattas som en helhet •på basis av vilken LFÖPL-försäkring har tecknats •Gårdens alla åkrar måste överlåtas •granskning på basis av de åkrar som odlats under de tre senaste åren före avträdelsen – undantag inom ramen för de s.k. splittringsbestämmelserna •avträdaren kan behålla 2 ha åker för eget bruk – kommersiellt jordbruk får inte bedrivas på området 4 31.1.2014

5 Avträdaren •Bedrivit jordbruk de senaste 10 åren •LFÖPL-försäkrad de senaste 5 åren omedelbart före avträdelsen •Inte LFÖPL-pension eller folkpension sedan tidigare – familjepension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd är inte hinder •Upphör med att bedriva jordbruk och med leveransarbeten i skogen – frivillig OFLA-försäkring om avträdaren arbetar som familjemedlem •Minskar sina övriga förvärvsinkomster till under 707 €/mån. (nivån år 2014) – avträdelsestödet börjar betalas när de övriga inkomsterna ligger under gränsen – ingen förvärvsinkomstgräns under den vilande tiden •kan inte verka som lantbruksföretagare •kan LFÖPL- och OFLA-försäkras som familjemedlem 5 31.1.2014

6 Åldersgränser för avträdare 2014 Överlåtelse till en nära släkting •åldersgräns för den egentliga avträdaren 59 år – skyddsbestämmelse: de som är födda 1957 eller tidigare kan börja lyfta avträdelsestöd vid 56 år •vilande rätt – år 1963 född make (maka/sambo) eller syskondelägare i sammanslutning – år 1962 född efterlevande make till företagare eller make till person med full LFÖPL- invalidpension •som nära släkting betraktas – avträdarens/makens barn eller barnets make – avträdarens/makens syskonbarn eller syskonbarnets make Överlåtelse till utomstående •egentlig avträdare 60 år och vilande 55 år En avträdare måste alltid vara under 63 år. 16.1.2014 6

7 Generationsväxlingsförvärvare •Under 40 år vid avträdelsetidpunkten •Tillräcklig yrkesskicklighet – om villkoret inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten ska utbildning skaffas inom två kalenderår efter avträdelsen •Biinkomsterna under 60 000 €/år •Förbinder sig att odla gården och att bo på gården eller i närheten av den i 5–14 år •Äganderätten överförs •Om gården överlåts till två förvärvare ska båda uppfylla alla villkor – maken/makan ska förbinda sig att hålla gården oskiftad 7 31.1.2014

8 Generationsväxlingsförvärvarens gårdsbruksenhet •Ekonomiskt livskraftig – företagsinkomsten 15 000 €/år per förvärvare eller förvärvarmakar tillsammans, avskrivningarna minst 5 000 €/år – om överlåtelse till två förvärvare för att odlas separat, företagsinkomstkravet 2 ⅟₂ gånger så stort •Uppfyller kraven för miljö, hygien och djurens välfärd •Utveckling av gården inom tre år om villkoren inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten – utvecklingsplan ska bifogas till AVSTÖ-ansökan •Lantbrukssammanslutningar och bolag som bedriver jordbruk (öppet bolag, Kb, Ab) – generationsväxling möjlig under vissa förutsättningar – förhandsplanering viktig 8 31.1.2014

9 Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark Villkor för förvärvaren •nära släkting •fått startbidrag för en annan gård som redan anskaffats •under 50 år •obligatorisk LFÖPL-försäkring i kraft •avträdelsestödsåkrarna högst 20 km från förvärvarens driftscentrum •avståndet räknas längs en väg som är farbar med jordbruksmaskiner •åkerarealen ökar med minst 2 ha •förbinder sig att odla gården i 5–14 år 9 31.1.2014

10 Ansökan om avträdelsestöd •Ansökan om avträdelsestöd ska göras på förhand utifrån ett utkast till överlåtelsehandling •Ansökan kan lämnas in två år före den egentliga avträdelseåldern – den slutliga avträdelsen kan genomföras redan före den egentliga avträdelseåldern så snart förhandsbeslutet har erhållits – en vilande avträdare måste ha uppnått åldersgränsen då överlåtelsehandlingen undertecknas och besittningsrätten övergår •De förhandsbeslut som ges år 2014 är i kraft till 31.12.2014 10 31.1.2014

11 Avträdelsestödet börjar •Den slutliga överlåtelsehandlingen har undertecknats och besittningsrätten överförts •Bedrivandet av jordbruk har upphört – avträdaren har avstått från bl.a. arrendemarker och djurhållning •Förvärvaren uppfyller sin förbindelse •Avträdaren har uppnått åldersgränsen •Förvärvsinkomsterna understiger 707 €/månad (nivån år 2014) – om åldersvillkoret uppfylls men förvärvsinkomsterna överstiger gränsen, beviljas "senarelagt" avträdelsestöd •Avträdarens eventuella rehabiliteringsstöd har upphört 11 31.1.2014

12 Avträdelsestödets belopp •Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel – grundbelopp = LFÖPL-pension – kompletteringsdel = beloppet av folkpension •Grundbeloppet betalas till 63 års ålder, efter det ändras det till LFÖPL-ålderspension •Kompletteringsdelen betalas till 65 års ålder om avträdaren inte får andra pensioner Avträdarens och förvärvarens förbindelser är i kraft så länge som avträdelsestöd betalas! 12 31.1.2014

13 Tack för intresset! För mer information www.lpa.fi


Ladda ner ppt "Avträdelsestöd 2011–2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA."

Liknande presentationer


Google-annonser