Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från LPA Avträdelsestöd 2011–2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från LPA Avträdelsestöd 2011–2014."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från LPA Avträdelsestöd 2011–2014

2 Avträdelsesätt Generationsväxling
Generationsväxlingsliknande försäljning av åkrarna som tillskottsmark till en nära släkting

3 Avträdaren Bedrivit jordbruk de senaste 10 åren
LPA-försäkrad de senaste 5 åren omedelbart före avträdelsen Inte LFÖPL- eller folkpension sedan tidigare familjepension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd är inte hinder Upphör med att bedriva jordbruk och med leveransarbeten i skogen frivillig OFLA-försäkring om avträdaren arbetar som familjemedlem Minskar sina övriga förvärvsinkomster till under 695 €/mån (nivån år 2013) avträdelsestödet börjar betalas när de övriga inkomsterna håller sig under gränsen. ingen förvärvsinkomstgräns under den vilande tiden: kan inte verka som lantbruksföretagare kan LFÖPL- och OFLA -försäkras som familjemedlem

4 Avträdelse till nära släkting, avträdarnas åldersgränser 2013–2014
Den egentliga avträdarens åldersgräns 56 år Ansökan kan göras 2 år innan det egentliga åldersvillkoret uppfylls, dvs från 54 år Rätt till avträdelsestöd har 1959 och tidigare födda Åldersgräns för vilande avträdelsestöd 51 år Åldersvillkoret bör uppfyllas när den slutliga överlåtelsen sker Rätt till avträdelsestöd har 1963 och tidigare födda År 2014: Den egentliga avträdarens åldersgräns 59 år Skyddsbestämmelse: de som är födda 1957 eller tidigare får avträdelsestöd vid 56 års ålder De som är födda 1958 och 1959 uppfyller inte åldersvillkoret Rätt till vilande avträdelsestöd 1963 född make/maka/sambo eller syskondelägare i sammanslutning 1962 född efterlevande make eller maka/make till en person med full LFÖPL-invalidpension Med nära släkting avses: avträdarens eller makens/makans barn eller barnets make/maka avträdarens eller makens/makans syskonbarn eller syskonbarnets make/maka Avträdaren måste alltid vara yngre än 63 år

5 Överlåtelse till utomstående, avträdarnas åldersgränser 2013–2014
Den egentliga avträdarens åldersgräns 60 år Rätt till vilande avträdelsestöd från 55 år Avträdaren måste alltid vara yngre än 63 år

6 Förvärvaren vid generationsväxling
Under 40 år vid avträdelsetidpunkten Tillräcklig yrkesskicklighet om villkoret inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten ska utbildning skaffas inom två kalenderår efter avträdelsen Biinkomster under €/år Förbinder sig att odla gården och att bo på gården eller i närheten av den i 5–14 år Äganderätten överförs Om gården överlåts till två förvärvare ska båda uppfylla alla villkor maken/makan förbinder sig att hålla gården oskiftad

7 Generationsväxlingsförvärvarens gårdsbruksenhet
Ekonomiskt livskraftig företagsinkomsten €/år per förvärvare eller förvärvarmakar tillsammans, avskrivningarna minst €/år om överlåtelse till två förvärare för att odlas separat, företagsinkomstkravet 2 ½ gånger så stort Uppfyller kraven för miljö, hygien och djurens välfärd Utveckling av gården inom tre år om villkoren inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten utvecklingsplan ska bifogas till AVSTÖ-ansökan Lantbrukssammanslutningar och bolag som bedriver jordbruk (öppet bolag, Kb, Ab) generationsväxling möjlig under vissa förutsättningar

8 Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark
Villkor för förvärvaren nära släkting fått startbidrag för en annan gård som redan anskaffats under 50 år obligatorisk LFÖPL-försäkring i kraft avträdelsestödsåkrarna högst 20 km från förvärvarens driftscentrum avståndet räknas längs en väg som är farbar med jordbruksmaskiner åkerarealen ökar med minst 2 hektar förbinder sig att odla gården 5–14 år

9 Ansökan om avträdelsestöd
Avträdelsestöd ska sökas på förhand utifrån ett utkast till överlåtelsehandling Ansökan kan göras två år före den egentliga avträdelseåldern (56 eller 60 år) den slutliga avträdelsen kan genomföras redan före den egentliga avträdelse- åldern när förhandsbeslutet har erhållits en vilande avträdare måste ha uppnått åldersgränsen (51 eller 55 år) då överlåtelsehandlingen undertecknas och besittningsrätten övergår de som är födda 1958 och 1959 måste ansöka senast Förhandsbeslutet i kraft 12 månader de förhandsbeslut som ges år 2014 är i kraft till

10 Generationsväxlingsöverlåtelse till en nära släkting eller generations- växlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark till en nära släkting (77 a §) Egentliga avträdare - möjligt att göra ansökan två år före den ordinarie avträdelseåldern Vilande avträdare - åldersgränsen måste ha uppnåtts vid den slutliga avträdelsen År 2013 avträdelse- ålder 56–62 år  Födda år 1959 eller tidigare - avträdelsestöd kan börja betalas vid 56 års ålder Födda åren År 2014 avträdelse- ålder 59–62 år + skydds- bestämmelse Födda år 1957 eller tidigare - med stöd av skyddsbestämmelsen kan avträdelsestöd börja betalas vid 56 års ålder Födda åren 1958– makar och syskondelägare som avträder tillsammans med en egentlig avträdare Födda åren 1958–1962 - efterlevande makar och de som är makar till personer med full LFÖPL-invalidpension - med stöd av skyddsbestämmelsen kan avträdelsestöd börja betalas till vilande avträdare vid 56 års ålder Generationsväxling till utomstående: åldersgränsen för egentliga avträdare 60 år och för vilande avträdare 55 år. Renhushållningsavträdelser: åldersgränsen för egentliga avträdare 56 år och för vilande avträdare 51 år. Alla kan göra ansökan om avträdelsestöd två år före den ordinarie avträdelseåldern oberoende av avträdelsesätt.

11


Ladda ner ppt "Aktuellt från LPA Avträdelsestöd 2011–2014."

Liknande presentationer


Google-annonser