Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avträdelsestöd 2011-2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avträdelsestöd 2011-2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt."— Presentationens avskrift:

1 Avträdelsestöd 2011-2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

2 Avträdelsestöd 2011-2014 • Avsikten med lagen är att förbättra jordbrukets struktur genom att stöda lantbruksföretagare som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk Avträdelsesätt • Generationsväxling • Försäljning av åkrarna som tillskottsmark 6.2.2012 2

3 Gårdsbruksenhet •En enhet bestående av en eller flera lägenheter som innefattar åker och produktionsbyggnader •Som splittring anses inte – en överlåtelse som berott på tvingande ekonomiska omständigheter – en generationsväxling stegvis till samma förvärvare – en överlåtelse som tillskottsmark till jordbrukare i grannskapet (max. 25 % av åkerarealen) – en överlåtelse till staten eller kommunen till annat än tomtmark – en överlåtelse av åkermark till nyskifte – en överlåtelse av ringa storlek (under 2 ha eller max. 10 % av åkerarealen) •Avträdaren kan behålla 2 ha åker för eget bruk – det är förbjudet att bedriva kommersiellt jordbruk på området – det är förbjudet att ansöka om odlarstöd för området 6.2.2012 3

4 Avträdare •Åldersgräns – 56 år om förvärvaren är en nära släkting •avträdarens eller makens/makans barn med make eller maka •avträdarens eller makens/makans syskonbarn med make eller maka – 60 år om förvärvaren inte är en nära släkting – under 63 år •Har bedrivit jordbruk under de 10 senaste åren •LFÖPL-försäkrad under de 5 senaste åren före avträdelsen •Får sedan tidigare ingen pension enligt LFÖPL eller FPL – familjepension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd hindrar inte avträdelsestöd •Upphör med att bedriva jordbruk och med leveransarbeten i skogen – frivillig OFLA-försäkring ifall avträdaren arbetar som familjemedlem •Minskar andra förvärvsinkomster till under 676 €/månad (nivån år 2012) – avträdelsestödet börjar betalas då de andra förvärvsinkomsterna underskrider förvärvsinkomstgränsen 6.2.2012 4

5 Vilande avträdare •Make/sambo eller syskondelägare i sammanslutning om den äldre avträdaren har rätt till avträdelsestöd •Efterlevande make till en företagare eller make till en person med full LFÖPL- invalidpension •Högst fem år yngre än den nedre åldersgränsen (51 / 55 år) – åldersgränsen måste ha uppnåtts då den slutliga avträdelsen sker •Uppfyller de övriga villkoren för avträdelsestöd •Betalningen av avträdelsestödet börjar då – den egentliga avträdelsestödsåldern uppnås – förvärvsinkomsterna stannar under förvärvsinkomstgränsen •Under den vilande tiden ingen förvärvsinkomstgräns – kan inte verka som lantbruksföretagare – kan LFÖPL- och OFLA-försäkras som familjemedlem 6.2.2012 5

6 Generationsväxlingsförvärvare •Under 40 år vid avträdelsetidpunkten •Tillräcklig yrkesskicklighet – ifall villkoret inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten har man två kalenderår tid på sig efter avträdelsen att skaffa utbildningen •Biinkomster under 60 000 euro/år •Förbinder sig att odla gården och att bo på gården eller på ett ändamålsenligt avstånd i 5-14 år •Äganderätten överförs (köp, gåva el.dyl.) •Gården ekonomiskt livskraftig 6.2.2012 6

7 Generationsväxlingsförvärvarens gårdsbruksenhet •Ekonomiskt livskraftig – inkomsten av företagarverksamheten 10 000 €/år/förvärvare, avskrivningarna skall vara minst 3 400 €/år – ifall överlåtelsen av gårdsbruksenheten sker till två förvärvare för att odlas separat skall inkomsten av företagarverksamheten vara minst 25 000 €/år/förvärvare, avskrivningarna skall vara minst 5 000 €/år •Uppfyller kraven för miljö, hygien och djurens välfärd •Utveckling av gården inom tre år efter avträdelsen ifall villkoren inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten •Lantbrukssammanslutningar och bolag som bedriver jordbruk (Öb, Kb, Ab) – en generationsväxling möjlig under vissa förutsättningar – viktigt med förhandsplanering 6.2.2012 7

8 Förvärvare av tillskottsmark •Bebyggd gårdsbruksenhet och obligatorisk LFÖPL-försäkring •Åkerarealen ökar med minst 2 ha •Förbinder sig att odla gården i 5–14 år •Köp av tillskottsmark – under 50 år – avträdelsestödsåkrarnas avstånd högst 20 km från förvärvarens gårdsbrukscentrum – avträdelsestödsåkrarnas avstånd högst 30 km, ifall •åkrarna gränsar till förvärvarens åkerområden eller •en väsentlig del av förvärvarens åkrar ligger på högst 3 km avstånd från avträdelsestödsåkrarna •Avståndet räknas längs en väg som är körbar med jordbruksmaskiner 6.2.2012 8

9 Ansökan om avträdelsestöd •Avträdelsestöd skall sökas på förhand på basis av ett utkast till överlåtelsehandling. Ansökningsblanketten finns på LPA:s webbplats •Ansökan lämnas in till - LPA-ombudsmannen - kommunens landsbygdsnäringsmyndighet - LPA:s huvudkontor •Ansökan kan göras ett år innan den egentliga avträdelseåldern uppnås (56 eller 60 år) •Förhandsbeslutet är i kraft 12 månader •Den slutliga avträdelsen kan genomföras redan före den egentliga avträdelseåldern, då förhandsbeslutet har erhållits – en vilande avträdare måste ha uppnått åldersgränsen (51 eller 55 år) då överlåtelsehandlingen undertecknas och besittningsrätten övergår 6.2.2012 9

10 Avträdelsestödet börjar då •Åldersgränsen uppnås •Den slutliga överlåtelsehandlingen har undertecknats och besittningsrätten har överförts •Bedrivandet av jordbruk har upphört – avstått från bl.a. arrendemarker och produktionsdjur •Förvärvsinkomsterna understiger 676 €/månad (nivån år 2012) – ifall åldersgränsen uppfylls men förvärvsinkomsterna överstiger förvärvsinkomstgränsen senareläggs betalningen av avträdelsestödet •Förvärvaren infriar sin förbindelse •Avträdarens eventuella rehabiliteringsstöd har upphört 6.2.2012 10

11 Avträdelsestödets belopp •Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel – grundbelopp = LFÖPL-pension – kompletteringsdel = beloppet av folkpensionen •Grundbeloppet betalas till 63 års ålder, efter det ändras det till LFÖPL-ålderspension •Kompletteringsdelen betalas till 65 års ålder om avträdaren inte får andra pensioner Avträdarens och förvärvarens förbindelser är i kraft så länge som avträdelsestöd betalas! 6.2.2012 11

12 Lantbruksföretagarens pensionsalternativ 12 Arbetsför Avträdelsestöd 56 (60)– • upphör med odlingen Deltidspension 60 – • minskar på arbetet Förtida ålderspension 62 • förtidsminskning (0,6 %/månad) Ålderspension 63– (folkpension 65) Arbetsförmågan nedsatt Rehabiliteringsstöd • att återfå arbetsförmågan och återgå till arbetet • partiellt eller fullt Invalidpension • varaktigt arbetsoförmögen • delinvalidpension eller full invalidpension

13 Tack för intresset! För mera information www.lpa.fi


Ladda ner ppt "Avträdelsestöd 2011-2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt."

Liknande presentationer


Google-annonser