Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet i detaljplaner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet i detaljplaner"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet i detaljplaner
PRESENTATION AV UTVECKLINGSPROJEKT

2 Utfört av Landskapsgruppen AB
Bakgrund Utfört av Landskapsgruppen AB Maria Kardemark & Roland Ahlgren Uppdragsgivare Trafikkontoren i Göteborg och Stockholm Finansierat av Trafikverket och SKL Referensgrupp Sakkunniga och kommunala representanter

3 Förslag till fortsatt arbete
Bakgrund Bakgrund Problembild Checklista Praktiska exempel Kritiska faktorer Slutsatser Förslag till fortsatt arbete Rapporten finns på Projectplace

4 Projektmål - Ge exempel på hur tillgänglighet kan beaktas i detaljplaneprocessen - Föreslå arbetssätt och metoder för bedömningar - Sammanställa checklistor och rutiner som stöd till handläggaren - Lämna förbättringsförslag på luckor i lagstiftningen

5 Bakgrund - initiala frågeställningar
Stor variation i tillämpning av lagstiftning - Begreppsförklaringar saknas - Rättfall saknas - Teoretiska exempel (brist på praktiska erfarenheter) Handböcker inte uppdaterade Tillsynsmyndighet? frågorna kvarstår !

6 Fakta från litteraturstudien
Många träffar på detaljutformning Huvuddelen om behov & motiv Konkret planeringslitteratur är från 60-talet Överblick av tillämpbara regler Checklista

7 Exempel - Amhults centrum i Göteborg
Detaljerad dp i ett område där man försökt styra tillgänglighet Allmän hiss finns tillgänglig dagtid i närliggande kulturhus Men varför inte anpassa entréer till marknivå?

8 Exempel – Gamletull i Halmstad
Tillgänglighet ett eget kapitel i stadsmiljöprogrammet Lagstiftning = lägsta godkända nivå Gamletull har generellt hög standard men 8% ramp = utförandemiss?

9 Exempel – Lulsundsberget i Luleå
Tidig och tät dialog med exploatör och övriga parter Eftersträvar flexibilitet i planen Dimensionerar för lokal snöhantering, ytor för snöupplag reserveras i detaljplanen

10 Erfarenheter och resultat
Många exempel att välja bland Tillgängligheten beskrivs inte i dp Tidskrävande men givande dialog Faktasammanställningar och kritiska faktorer  underlag för metoder och arbetssätt Rutinbeskrivning kräver processmedverkan

11 Resultat av analys – kritiska faktorer
Identifierat kritiska faktorer och sammanställt 14 råd till handläggaren Exploateringsgrad Byggrätt Kontroll av tillgängligheten när byggyta sätts? Föreskrivning av hustyp Alla entréer tillgängliga? Placering av entrévåning, angöring/insyn Omgivningens tillgänglighet Förtätning i befintlig bebyggelse Allmänplatsliknande ytor på tomtmark Tillgång till kollektivtrafik Områdets och tomtens egenskaper Föreskriva plushöjd, färdigt golv och tomt Föreskriva sockelhöjd Långa hus i sluttande terräng

12 Slutsatser Tydliggöra tillgänglighet i plansammanhang  möjligt att läsa ut intentioner och avvägningar som gjorts Kontroll för erfarenhetsåterföring  Identifiera kritiska faktorer och lära av misstag. Experterna behövs särskilt i startskedet  Medverkan av erfaren handläggare i dialog med exploatören Förprojektering av planarbetets idéer  Vid komplicerade projekt Strategi för markanvändningen för samverkan över större områden  Kommunen bör ha strategi för sammanhang mellan detaljplaner. Kostnadens påverkan?  Bedöma genomförbarhet - Val mellan olika tomter/platser Utbildning  Insatser för vidareutbildning inom föreskrifter och tillämpningar


Ladda ner ppt "Tillgänglighet i detaljplaner"

Liknande presentationer


Google-annonser