Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärderingar av föregående programperioder visar:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärderingar av föregående programperioder visar:"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till en utvecklingsdag om strategisk påverkan och lärande utvärdering

2 Utvärderingar av föregående programperioder visar:
ESF: Generellt argumenterar all utvärdering för att det behövs mer återföring av resultat och erfarenheter. Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning – för små investeringar i lärande utvärdering som stöd för regional utveckling. ITPS: Stora investeringar i regional utveckling, små eller inga effekter på regional tillväxt kan identifieras.

3 P Projekten rör om i grytan, men har svårt att påverka
Innovativa idéer Strukturell påverkan Erfarenheterna sprids inte och leder inte till att strukturerna påverkas

4 ? Idé Plan Ansökan Genomförande Resultat Absorbering Förändring
PROJEKT Idé Plan Ansökan Genomförande Resultat ? ORGANISATION Absorbering Förändring Hållbara effekter Absorbering:, själva 1 Inse värdet 2 Prioritera uppföljning 3 Organisera för aktiv fortsättning Implementering, antyder att ngn annan kan instrumentellt göra det enkelt 4

5 Två olika logiker: verksamhet och lärande (Ellström, 2001)
”Utförandets logik”: Tonvikt på: effektiv handling problemlösning genom undvikande av problemet eller tillämpning av givna regler/instruktioner enhetlighet och likatänkande, stabilitet och säkerhet ett anpassningsinriktat lärande ”Utvecklingens logik: tanke och reflektion alternativtänkande, experiment och risktagande tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandlingar ett utvecklingsinriktat lärande 5

6 Hur ska kortsiktiga lokala projekt kunna påverka och ge
långsiktiga organisatoriska effekter på arbetslivet i EU?

7 Projekt Resultat Innovativ idé Problem/ Möjlighet Effekter
Regionala planer (RUP) ESF/ Programmål Strukturer Arbetslivsutveckling i EU (t.ex. Lissabonstrategin)

8 Strategisk checklista
Identifiera vad som är unikt/nytt i vårt projekt Lista vilka aktörer som bör påverkas av våra resultat Prioritera de viktigaste aktörerna att nå för att få långsiktiga effekter Granska och stärk deras grad av delaktighet i projektet

9 Planeringsstyrda projekt
Processtyrda projekt Planering, budgetering, uppföljning. Rationellt, enkelt, entydigt Process, delaktighet, förändring, dialog, kultur, omvärld. System. 9

10 Olika synsätt Planeringstänkande Instrumentellt synsätt
Åtgärd A leder till mål B Slutet system Omgivningen är stabil Processtänkande Dynamiskt synsätt Helhetsperspektiv Öppet system Samspelar med omgivningen Två synsätt på projekt som påverkar utvärderingstänkandet SYSTEMTÄNK Allting påverkar och påverkas av allting annat i omgivningen. Helheten är större än summan av delarna. Ett sätt att betrakta världen. Betydelsen av mångfald av perspektiv. Förstå relationer, funktioner, sammanhang och mönster. Organisationer är öppna, pluralistiska och evolutionära.

11 Lärande typer (Ellström, 1992)
Anpassningsinriktat Vad – åtgärda Kontrollera Utnyttja befintlig kunskap Utvecklingsinriktat Varför – förstå Reflektera Utforska ny kunskap En organisation som inte utmanas fastnar lätt i rutiner och ett anpassningsinriktat lärande. Utvärdering bör föra in frisk data i systemet (nyheter om skillnader) som möjliggör ett utvecklingsinriktat lärande.

12 Utvärderingstyper Summativ och kontrollerande Formativ och lärande
Varför? Kunskap att bedöma Kunskap att förändra Vad? Resultat och effekter Praktik och process När? Sällan, efteråt Ofta, under tiden

13 Planeringsstyrda projekt och summativ utvärdering
Stimulerar ett anpassningsinriktat lärande

14 och formativ utvärdering
Processtyrda projekt och formativ utvärdering Lärande Stimulerar ett utvecklingsinriktat lärande

15 Centralt i en lärande miljö
Dialog Delaktighet Kontinuerlig återkoppling Gemensamt lärande Kritisk reflektion

16 Metoder och arbetssätt
DATAINSAMLING Egendokumentation Enkäter Intervjuer Fokusgrupper DATABEARBETNING Fokusgrupper (Analys) Seminarier Workshops Nätverk

17 En lärande utvärderare
Engageras tidigt och har nog med tid Är mer processkunnig än metodexpert Kombinerar närhet med kritisk distans Stödjer och stör (farthinder) Organiserar gemensamma lärmiljöer Involverar intressenter och samlär Sprider information Balanserar omedelbar nytta med långsiktiga effekter 7. Inte bara samlar

18 Checklista lärande utvärdering
Budgetera tillräckliga resurser Tänk igenom hur vi vill använda utvärderaren Gör en styrande beställning/anbudsunderslag Se till att tidigt få in en utvärderare i projektet Organisera tillsammans med utvärderaren för kontinuerlig uppföljning och gemensamt lärande

19 KONTINUERLIG UPPFÖLJNING FÖRÄNDRING
Innovativ idé Resultat Effekter Problem/ Möjlighet LÄRANDE UTVÄRDERING ERFARENHETER Regionala planer (RUP) KONTINUERLIG UPPFÖLJNING FÖRÄNDRING GEMENSAM ANALYS ESF/ Programmål Strukturer STRATEGISK PÅVERKAN Arbetslivsutveckling i EU (t.ex. Lissabonstrategin)

20 Använd lärande utvärdering för strategisk påverkan
Involvera de strategiskt prioriterade aktörerna i den gemensamma lärmiljön Organisera flera uppföljningsseminarier Gör riktade insatser för att få med de viktigaste strategiska aktörerna på olika nivåer Tänk stort och gå samman Utmana er själv och andra Använd stöden

21 Processtöd & Temagrupper
Projektutveckling Jämställdhet Tillgänglighet Lärande och strategisk påverkan Arbetsplatslärande och omställning, A&O Entreprenörskap och företagande Unga (Åter)inträde och integration, TIA Likabehandling

22 SPeL:s stöd till projekt
Direktstöd i projektarbetet (kunskap/analys/organisering) Lärande nätverk för projektledare och utvärderare Seminarier/workshops/konferenser på regional/nationell/transnationell nivå


Ladda ner ppt "Utvärderingar av föregående programperioder visar:"

Liknande presentationer


Google-annonser