Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den etiska plattformen för prioriteringar inom svensk sjukvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den etiska plattformen för prioriteringar inom svensk sjukvård"— Presentationens avskrift:

1

2 Den etiska plattformen för prioriteringar inom svensk sjukvård
Människovärdesprincipen Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. (SOU 1995:5, s.115) Behovs- och solidaritetsprincipen ’Resurserna bör satsas på den människa eller verksamhet som har de största behoven.’ (SOU 1995:5, s. 115) Kostnadseffektivitetsprincipen ’Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet, eftersträvas.’ (SOU 1995:5, s.115)

3 Ny lag 2010 Vård och omsorg som ska baseras på etiska värden och normer Visst krav på etiska analyser vid införande av nya metoder enligt ny lagstiftning (HSL - §2h) 2 h § Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter. Lag (2010:211).

4 Etisk bedömning av nya metoder vården – en uppföljning av landstingens och statens insatser

5 Ur etikkapitlet i SBU:s metodbok
För varje projekt utarbetas en arbetsmodell som för-slagsvis omfattar följande steg: Inledande analys Litteraturgranskning Etisk analys av utvärderingsområdet Diskussion med berörda grupper Slutsatser Förväntade praxisförändringar, implementering.

6 Ur etikkapitlet i SBU:s metodbok
Som ett första led i arbetet är det angeläget att – förslagsvis vid något av de första projektgruppsmötena – identifiera och beskriva tänkbara etiska frågor och problem kring de metoder som ska utvärderas.

7 Etiska aspekter av den utvärderade interventionen
Utgått ifrån lista som använts i Västra Götalands regionen Stämt av mot Hofmanns lista (2005), EUnetHTA:s lista, INAHTA m.fl. Anpassat den till SBU:s arbete Koppling till svensk lagstiftning Synpunkter från etiker Synpunkter från potentiella användare

8 Fråga 2: Kunskapsluckor
Här behandlas aspekter relaterade till åtgärdens effekt på målen för hälso- och sjukvården samt hur angelägen den aktuella åtgärden är i relation till dessa mål. Frågorna skapar en utgångspunkt för efterföljande etiska resonemang ______________________________ Fråga 1: Effekt på hälsa ur ett patientperspektiv Frågan har koppling till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen samt behovs- och solidaritetsprincipen i den etiska plattformen Fråga 2: Kunskapsluckor Frågan har koppling till HSL:s krav på att åtgärder ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet Fråga 3: Tillståndets svårighetsgrad Frågan har koppling till HSL och behovs- och solidaritetsprincipen i den etiska plattformen Fråga 4: Påverkan på tredje parts hälsa Frågan har koppling till HSL Sammanfattning: Hur ser åtgärdens risk/nytta-profil ut? Under denna rubrik behandlas huruvida åtgärdens användning är förenlig med etiska värden och normer __________________________ Fråga 5: Jämlikhet och rättvisa: Frågan har koppling till HSL och människovärdesprincipen i den etiska plattformen Fråga 6: Autonomi Frågan har koppling till HSL och behovs- och solidaritets-principen i den etiska plattformen Fråga 7: Integritet Frågorna har koppling till HSL och Patientdatalagen (PDL) Fråga 8: Kostnadseffektivitet Frågan har koppling till HSL och kostnadseffektivitetsprincipen i den etiska plattformen Sammanfattning: Är användningen av åtgärden förenlig med gällande etiska värden? Under denna rubrik behandlas strukturella faktorer som kan påverka huruvida tillgången till åtgärden eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser är/blir jämlik ____________________________________ Fråga 9: Resurser och organisation Frågan har implikationer för en jämlik tillgång till vård enligt den etiska plattformen både när det gäller åtgärden och andra hälso- och sjukvårdsinsatser Fråga 10: Värderingar inom berörda professioner Frågan har implikationer för om berörda professioner accepterar åtgärden och den etiska värderingen av åtgärden och därmed för hur den kommer att användas och om tillgången blir jämlik Fråga 11: Särintressen Frågan har implikationer för om det finns särintressen som kan påverka användningen av en åtgärd och därmed driva på eller försöka förhindra åtgärdens användning Finns det skäl att tro att en jämlik tillgång till åtgärden eller andra åtgärder kan försvåras på grund av strukturella faktorer? Under denna rubrik behandlas frågan om åtgärden kan ha mer långsiktiga etiska konsekvenser i sig själv, eller genom att den sprider sig till andra områden eller på annat sätt påverkar hälso- och sjukvården _________________________________ Fråga 12: Konsekvenser på lång sikt Frågan har implikationer för om åtgärden har en större etisk risk i förlängningen och därmed även om tilliten för hälso- och sjukvården kan påverkas _______________________________ Avslutningsvis görs en samman-fattning av de etiska frågorna: Hur kan de etiska frågorna relaterade till åtgärden sammanfattas? Påverkan på hälsa Förenlighet med etiska värden Strukturella faktorer med etiska implikationer Långsiktiga etiska konsekvenser Samman-fattning

9

10

11


Ladda ner ppt "Den etiska plattformen för prioriteringar inom svensk sjukvård"

Liknande presentationer


Google-annonser